Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w planowanych warsztatach szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 poświęconych planowaniu projektów transgranicznych na pograniczu polsko-litewskim. Warsztaty odbędą się w dniu 5 czerwca 2018 r. w Ełku (dokładne miejsce wydarzenia zostanie podane w najbliższym czasie).

 

Warsztaty przeprowadzone zostaną z udziałem eksperta doświadczonego w prowadzeniu szkoleń dla instytucji zainteresowanych współpracą transgraniczną oraz tworzeniem projektów transgranicznych, przy asyście pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu. Zaplanowano m.in. prezentację praktycznych rozwiązań na rzecz budowy efektu transgranicznego w projektach, dyskusję nad konstrukcją dobrego projektu w oparciu o kryteria oceny wniosków projektowych Programu w części dotyczącej transgraniczności. Przewidziano również prezentację dobrych praktyk w zakresie przygotowania dobrych projektów z wyraźnym efektem transgranicznym. Warsztaty podzielono na część prelekcji oraz sesję interaktywną w trakcie, której uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, gdzie wspólnie przygotowywane będą odpowiedzi na pytania przygotowywane przez organizatorów. Sesja interaktywna moderowana będzie przez eksperta zewnętrznego przy wsparciu pracowników Regionalnych Punktów Kontaktowych programu w Olsztynie i Białymstoku.

 

Z uwagi na charakter wydarzenia (praca w grupach) ilość miejsc dla uczestników została ograniczona do 60 osób. Rejestracji należy dokonywać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faks 89 521 93 09, na załączonym formularzu w terminie do 30 maja br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Agenda_05.06.2018._Ełk.pdf

Formularz_zgłoszeniowy_EŁK.doc

Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zapraszają do uczestnictwa w szkoleniu dla zainteresowanych trzecim naborem wniosków na projekty regularne, który potrwa do 28 czerwca 2018 r.

Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Hotelu Wodnik w Giżycku przy ul. 3-go Maja 2.
Czas trwania szkolenia 10:00-13:00. Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Program wydarzenia:
9.30-10.00 Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.
10.00-10.30 Ogólne informacje o Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska oraz drugim otwartym naborze wniosków. Pytania i odpowiedzi.
10.30-11.30 Kwalifikowalność wydatków. Pytania i odpowiedzi.
11.30-12.00 Przerwa kawowa.
12.00-12.45 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie. Pytania i odpowiedzi.
12.45-13.00 Ćwiczenia praktyczne. Pytania i odpowiedzi.
13.00- 14.00 Indywidualne konsultacje (jedynie za wcześniejszym uzgodnieniem).

Rejestracja na szkolenie w Giżycku:
http://www.vilniusjts.eu/events/szkolenie-dla-potencjalnych-beneficjentwpodczas-iii-otwartego-naboru-wnioskw91

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3 kwietnia 2018 r. ruszył kolejny, trzeci już nabór wniosków na projekty transgraniczne programu Litwa-Polska. Co ważne nabór otwarty jest na trzy z czterech priorytetów Programu:
1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

WAŻNE! Nabór nie obejmuje Priorytetu 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, ponieważ wszystkie fundusze w ramach Priorytetu 3 zostały rozdysponowane w trakcie pierwszego i drugiego naboru wniosków.

Nadrzędny cel Programu stanowi wsparcie trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze pogranicza polsko-litewskiego poprzez współpracę transgraniczną. W województwie warmińsko-mazurskim obszar kwalifikowalny Programu obejmuje subregion ełcki.

W tym naborze szczególnie oczekiwane są projekty dwustronne w Priorytecie 2, przyczyniające się do realizacji jego celu szczegółowego 2.2. tj. zmniejszenia bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia oraz osiągnięcia wskaźników produktu:
2.2.O.1. Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń (wspólny);
2.2.O.2. Liczba uczestników inicjatyw na rzecz mobilności transgranicznej (wspólny).

ISTOTNE INFORMACJE:
1. Maksymalne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, partnerzy projektu muszą wnieść 15 % wkładu własnego. Wartość projektu: minimalna wartość całkowita projektu musi przekroczyć 50 000 euro, natomiast maksymalnie projekty mogą osiągać wartość do 1 000 000 euro.
2. Podręcznik Programu, dedykowany 3 naborowi wniosków, w tym niezbędne załączniki (np. wzór wniosku o dofinansowanie, Wytyczne wypełniania wniosku o dofinansowanie, itp.) oraz szczegółowe wymagania dla trzeciego naboru są dostępne na stronie internetowej: www.lietuva-polska.eu w zakładce DOKUMENTY oraz TUTAJ.

Ostateczny termin składania wniosków to 28 czerwca 2018 r. godzina 16:00 czasu litewskiego. Wnioski muszą zostać dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstitucijos av 7, LT-09308, Wilno, Litwa.

WAŻNE! Wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie jest w trakcie procesu programowania i zostanie udostępniona w ciągu najbliższych tygodni. Już teraz w pakiecie aplikacyjnym można znaleźć wersję pdf wniosku, która odpowiada wersji cyfrowej.
Do zainstalowania i korzystania z cyfrowej wersji wniosku o dofinansowanie wymagany jest system operacyjny wspierany przez producenta (np. system Windows XP nie jest już obsługiwany przez firmę Microsoft, dlatego komputer powinien mieć zainstalowany co najmniej Windows 7).

Nowa usługa newsletter dostępna na stronie internetowej http://lietuva-polska.eu/show_newsletter.php?id=125

Świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim osobom, które wyraziły na to zgodę, automatyczne otrzymywanie wiadomości o aktualnych wydarzeniach Programu Litwa-Polska 2014-2020. Zachęcamy do skorzystania z tej opcji.

W dniach 25-27 października br. w Białymstoku odbyło się IV posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Litwa-Polska 2014-2020. Komitet, w którego skład wchodzą również przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego rekomendowali do dofinansowania 38 projektów, wśród których znalazło się 13 przedsięwzięć z beneficjentami z województwa warmińsko-mazurskiego (w siedmiu z nich występują oni w roli beneficjenta wiodącego, a w pozostałych sześciu, jako zwykli partnerzy).

Łącznie beneficjenci z subregionu ełckiego, jedynego obszaru w województwie objętego zasięgiem Programu, w 13 zatwierdzonych projektach otrzymają dofinansowanie o łącznej wartości 266 416,81 euro.

Lista dofinansowanych projektów z województwa warmińsko-mazurskiego :

 1. Projekt nr LT-PL-2S-126 „Szlak turystyczno-krajoznawczy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych”.

Beneficjent Wiodący - Gmina Orzysz

Partner Projektu - Rejon Orański

 1. Projekt nr LT-PL-2S-128 „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonie Piskim i Alytusie”.

Beneficjent Wiodący -  Powiat Piski

Partner Projektu - Rejon Alytus

 1. Projekt nr LT-PL-2S-165 „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”.

Beneficjent Wiodący - Centrum Informacji Turystycznej w Alytus

Partner Projektu - Miasto Ełk

 1. Projekt nr LT-PL-2S-150 „Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych”.

Beneficjent Wiodący – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych Powiatu Giżyckiego

Partner Projektu - Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Projekt nr LT-PL-2S-116 „Nie zapomnij mnie”.

Beneficjent Wiodący - Centrum Rehabilitacji i Sportu Alytus

Partner Projektu - Gmina Orzysz

 1. Projekt nr LT-PL-2S-119 „Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę”.

Beneficjent Wiodący - Centrum Kultury i Komunikacji w Alytusie

Partner Projektu - Ełckie Centrum Kultury

 1. Projekt nr LT-PL-2S-123 „Zdrowe sąsiedztwo”.

Beneficjent Wiodący - Gmina Ełk

Partner Projektu - Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Trokach

 1. Projekt nr LT-PL-2S-125 „Aktywne i zdrowe transgraniczne społeczeństwo”.

Beneficjent Wiodący - Centrum Sportu w Oranach,

Partner Projektu - Gmina Orzysz

 1. Projekt nr LT-PL-2S-130 „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko”.

Beneficjent Wiodący - Szkoła dla dorosłych i młodzieży w Alytusie

Partner Projektu - Gmina Giżycko

 1. Projekt nr LT-PL-2S-145 „Otwarte okno na świat dla dzieci Ełku i Alytusa”.

Beneficjent Wiodący - Miasto Ełk

Partner Projektu - Miejskie Centrum Usług Społecznych w Alytusie

 1. Projekt nr LT-PL-2S-146 „Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości”.

Beneficjent Wiodący - Ełckie Centrum Kultury

Partner Projektu - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Seniorów w Kownie

 1. Projekt nr LT-PL-2S-109 „Zarządzanie procesami w gminach transgranicznych”.

 Beneficjent Wiodący - Miasto Alytus

Partner Projektu - Powiat Pisz

 1. Projekt nr LT-PL-2S-149 „Oswoić autyzm”.

Beneficjent Wiodący - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku,

Partner Projektu - Alytuskie Centrum Pomocy-Pedagogiczno-Psychologicznej

Nabór na wybrane projekty odbył się między 20.03.br., a 22.05.br., a maksymalna wartość jednego projektu mogła wynieść do 50 000 euro.  Kolejny nabór wniosków w Programie zaplanowano na drugi kwartał 2018 r., będzie to nabór na projekty regularne.

Wsparcia potencjalnym beneficjentom Programu w województwie warmińsko-mazurskim udziela Regionalny Punkt Kontaktowy działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, kontakt: 89 521 93 23, 89 521 93 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.