Komitet Monitorujący programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 zatwierdził 53 projekty spośród 280 złożonych aplikacji w pierwszym naborze tego transnarodowego Programu. W 41 projektach bierze udział 66 polskich partnerów z 14 województw, w tym 2 partnerów z Warmii i Mazur. Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie łącznej wysokości blisko 100 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Warmińsko-Mazurskie reprezentuje projekt „More than a village”, gdzie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" będzie partnerem wiodącym. Celem projektu jest przetestowanie i opracowanie różnych modeli „inteligentnej wsi” (smart village), które zwiększą atrakcyjność obszarów wiejskich i stworzą korzystne warunki dla lokalnych przedsiębiorstw. Poprzez wykorzystanie potencjału regionów wiejskich, projekt będzie miał za zadanie stworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie depopulacji i wzmocnienie odporności ekonomicznej obszarów pozamiejskich. Innowacyjność projektu polega na nowatorskim podejściu do koncepcji inteligentnej wsi, która wciąż nie jest szeroko rozpowszechniona w Europie Środkowej.

W drugim projekcie z Warmii i Mazur pt. „TeBiCE: Territorial  biorefineries for circular economy” w roli partnera zaangażowany będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.  Celem projektu  jest usunięcie barier dla bio/cyrkularnej gospodarki w regionach Europy Środkowej, aby przygotować podwaliny do ustanowienia zrównoważonego rynku dla wysokowartościowych bioproduktów. Dzięki projektowi uczestnicy łańcucha wartości będą mogli znaleźć odpowiednie środowisko gospodarcze i społeczne dla inwestycji i ostatecznie przyjąć modele i założenia biznesowe dla gospodarki cyrkularnej.  Projekt ma promować  stworzenie nowych łańcuchów wartości, opartych na najnowocześniejszych technologiach i nowych modelach biznesowych, generując bardziej wydajną i konkurencyjną gospodarkę.


Komitet podjął również decyzję o datach drugiego naboru wniosków projektowych w Programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Potrwa on od 22 marca do 17 maja 2023 r. Nabór ma objąć wszystkie priorytety i cele szczegółowe programu dostępna kwota w naborze to ok. 60 mln EUR. Bardziej szczegółowe informacje na temat drugiego naboru zostaną podane na początku 2023 r.

Więcej informacji o samym Programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027 na stronie:

https://interreg.warmia.mazury.pl/europa-srodkowa/europa-srodkowa-2021-2027

Kończąca się perspektywa 2014-2020 oraz start nowej to dobry moment na szersze przedstawienie funduszy europejskich, które przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Niekwestionowanym liderem wśród programów wspierających nasze województwo jest program regionalny. Natomiast bardzo istotne wsparcie popłynęło na Warmię i Mazury dzięki programom wykraczającym poza granice województwa warmińsko-mazurskiego. Fundusze europejskie Programu Polska-Wschodnia oraz programów współpracy terytorialnej Interreg to bardzo skuteczne narzędzie stymulujące procesy rozwojowe na Warmii i Mazurach, a przy tym wzmacniające w naszym regionie powiązania ponadregionalne i międzynarodowe.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 z budżetem 2 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowił znaczące wsparcie beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego. Do tej pory warmińsko-mazurscy beneficjenci pozyskali przeszło 1 mld 728 mln zł dofinansowania z EFRR m.in. na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury transportowej. Projekty małych i średnich przedsiębiorców dotyczyły m.in. inkubowania start-up’ów, wzornictwa przemysłowego, umiędzynarodowienia działalności, wdrażania innowacji, czy tworzenia produktów sieciowych. W sektorze przedsiębiorczości zrealizowano dotychczas przeszło 713 projektów o wartości dofinansowania ponad 419 mln zł z Programu Polska Wschodnia 2014-20. Projekty obejmowały również infrastrukturę transportu zbiorowego – rozwój olsztyńskiego systemu tramwajowego i ekomobilności to ponad 441 mln zł. Mieszkańcy Warmii i Mazur zyskają także lepsze skomunikowanie kolejowe dzięki inwestycjom w linie kolejowe Szczytno – Ełk i Olsztyn – Działdowo oraz nowe dworce na Warmii i Mazurach - łącznie ponad 658 mln zł z EFRR. Program ten zapewnił również budowę nowych połączeń drogowych w kierunku nowopowstałej obwodnicy Olsztyna - wsparcie z PO PW w wysokości 210 mln zł z EFRR.

Przed nami kolejna edycja programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z łącznym budżetem ponad 2,5 mld EUR. Będzie to już trzecia edycja tego programu. Nowy program choć jeszcze nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską, powinien oferować większe wsparcie na projekty zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego i klimatu. Wsparcie skoncentruje się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje, energia i klimat, spójna sieć transportowa oraz turystyka (ponadregionalne szlaki tematyczne) i usługi uzdrowiskowe (wsparcie miejscowości uzdrowiskowych na Warmii i Mazurach). Więcej informacji znajdziemy na stronie www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-polski-wschodniej-2021-2027/

W województwie warmińsko-mazurskim z sukcesem realizowane są również projekty międzynarodowe w ramach Interreg. Współpraca ta obejmuje zarówno programy realizowane z sąsiadami, czyli współpracę transgraniczną (Programy Litwa-Polska, Polska-Rosja oraz Południowy Bałtyk) oraz aktywność skupioną wokół większych obszarów geograficznych, takich jak Region Morza Bałtyckiego oraz Środkowa Europa (współpraca transnarodowa). Natomiast jeżeli chcemy współpracować z partnerami z Unii Europejskiej bez ograniczeń geograficznych to w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg Europa.

Perspektywa 2014-2020 pokazała, że warmińsko-mazurskie samorządy i instytucje non profit chętnie korzystały z możliwości współpracy ponad granicami kraju realizując bardzo urozmaicone projekty we współpracy z obwodem kaliningradzkim, rejonami litewskimi, Skandynawią a nawet bardziej odległymi regionami UE.

Dotychczasowy bilans tej współpracy w województwie w ramach Interregu 2014-2020 to kwota ponad 30 milionów euro z EFRR dla beneficjentów z Warmii i Mazur. Dzięki tym środkom zrealizowano 88 projektów w partnerstwie międzynarodowym w takich dziedzinach jak promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, rozwój turystyki, rozbudowa i modernizacja infrastruktury użyteczności publicznej w tym dróg, czy działania na rzecz włączenia społecznego.

Kolejna perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 zaoferuje warmińsko-mazurskim instytucjom kolejne szerokie możliwości współpracy i finansowania projektów z programów Interreg.

Co nas czeka w ramach przyszłej perspektywy współpracy terytorialnej?

Współpraca transgraniczna to niezwykle popularny w naszym regionie program Polska-Rosja oraz program Litwa-Polska 2021-2027. Tu możemy oczekiwać wsparcia na m.in. ochronę środowiska, wsparcie dla służby zdrowia, turystykę i troskę o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Więcej Informacji (LINK) (LINK)

Partnerzy zainteresowani w większym stopniu innowacyjnymi projektami we współpracy m.in. z krajami skandynawskimi mogą liczyć na ofertę programu Południowy Bałtyk 2021-2027, a tu przede wszystkim liczyć się będzie cyfryzacja, ochrona przyrody, turystyka. Pierwszy nabór wniosków najprawdopodobniej już na przełomie II/III kwartału 2022 r. Więcej informacji (LINK)

Bliskość Morza Bałtyckiego powoduje, że nasz region może uczestniczyć również w programie skupiającym wszystkie państwa wokół Bałtyku. W ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego będą realizowane projekty poświęcone m.in. innowacjom, zrównoważonemu transportowi, efektywności energetycznej. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 08.02.2022 r. Więcej informacji (LINK).

Dla tych, którym bliższa jest współpraca z krajami centrum i południa Europy, dostępny będzie Program Interreg Europa Środkowa ze wsparciem m.in. na miękkie projekty poświęcone innowacjom, niskoemisyjności, poprawie powiązań transportowych. Aktualnie trwa pierwszy nabór wniosków w tym Programie, który zakończy się 23.02.br. Więcej informacji (LINK)

Z kolei program Interreg Europa to oferta przede wszystkim dla instytucji zainteresowanych udoskonaleniem polityk sektorowych i instrumentów strukturalnych, w tym programów współfinansowanych z Funduszy UE. Więcej informacji (LINK). Otwarcie naboru spodziewane jest w kwietniu br.

Warto pamiętać, że w latach 2021-2027 znacznie mocniej akcentowane będą kwestie wzajemnej komplementarności programów i projektów unijnych o charakterze regionalnym, międzyregionalnym i ponadnarodowym. Wzajemne uzupełnianie się tych form wsparcia stwarza dodatkową szansę na realizację przedsięwzięć odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby lokalnych społeczności zamieszkujących nasz region. Projekty Interreg w większości charakteryzują się przewagą działań o mniejszym komponencie infrastrukturalnym, w ramach których istnieje możliwość opracowania koncepcji i przetestowania danego rozwiązania (np. pilotaż, inwestycja na mniejszą skalę). Dzięki temu w późniejszym czasie łatwiej będzie zrealizować kolejne, dopracowane i komplementarne inwestycje infrastrukturalne ze wsparciem np. Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Więcej informacji nt. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim znajdziemy na stronach www.polskawschodnia.gov.pl, na portalu informacyjnym www.interreg.warmia.mazury.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/InterregWiM

Zainteresowanych ofertą Interreg i konsultacjami projektów Interreg zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura Współpracy Terytorialnej Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 24). Oferowane wsparcie w zakresie m.in. znalezienia partnera do projektu Interreg, rozwoju koncepcji projektowej oraz doradztwa w trakcie sporządzania wniosków aplikacyjnych.

Jeszcze do 23 lutego br. możliwe jest składanie wniosków w ramach trwającego I naboru wniosków, inaugurującego nową edycję programu współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Zainteresowani realizacją projektu mogą wziąć udział w seminarium informacyjnym na temat pierwszego naboru wniosków projektowych w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027, które odbędzie się online 19 stycznia 2022 r., w godz. 10:00-12:30. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, a spotkanie odbędzie się w języku polskim.


W trakcie spotkania zostaną przedstawione  informacje o trwającym naborze oraz odpowiedzi  na pytania w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego i późniejszej realizacji projektów. Pytania można zgłaszać w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie spotkania. Liczba uczestników seminarium   jest ograniczona.  Link do seminarium na platformie ZOOM zostanie przesłany zarejestrowanym dzień przed spotkaniem.

Przypomnijmy, że pierwszy nabór wniosków dotyczy  wszystkich priorytetów i 9 celów szczegółowych Programu. Szacowana pula środków do rozdysponowania w I naborze wynosi 72 mln euro
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  O dofinansowanie na poziomie  80% mogą ubiegać się podmioty publiczne i prywatne.  

Więcej informacji o wydarzeniu, program spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Interreg Europa Środkowa.

Więcej  o nowej edycji Interreg Europa Środkowa i pierwszym naborze  na oficjalnej stronie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

Blisko 40 przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyło w webinarium poświęconym otwarciu pierwszego naboru wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Transnarodowy Program Interreg Europa Środkowa umożliwia współpracę instytucji  publicznych i prywatnych z obszaru Polski z partnerami z krajów i regionów obszaru Europy Środkowej i dalej, aż po północne regiony Włoch.

Podczas spotkania online przedstawiono tematyczne ukierunkowanie  programu, wymogi pierwszego naboru oraz podstawowe zasady realizacji projektów. Zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia przedstawicieli projektów RURES, RESTAURA oraz Inno-WISES z udziałem partnerów z innych województw, podejmujących jednak problematykę bliską regionowi Warmii i Mazur. Doświadczenia polskich partnerów udowadniają, że także mniejsze samorządy i organizacje pozarządowe mogą z sukcesem wdrażać w programie transnarodowym  projekty odpowiadające na ich potrzeby, a międzynarodowa perspektywa otwiera nowe  możliwości i kontakty, podnoszące jakość np. projektów infrastrukturalnych, wspieranych później z innych źródeł unijnych i krajowych.

Przedstawione zostały także potencjalne obszary synergii celów Strategii Warmińsko-Mazurskie 2030  z priorytetami programu Interreg Europa Środkowa.

Nabór wniosków w programie otwarty jest do 23 lutego 2022 r.

Dodatkowych informacji o Programie udziela Biuro Współpracy Terytorialnej w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel.  89 521 93 24 / 26   

Prezentajce ze spotkania:

Wprowadzenie_do_programu_i_zasady_pierwszego_naboru_KPK-min.pdf

RESTAURA_Nowy_Dwór_Mazowiecki.pdf

RURES_PNEC.pdf

RURES_Palecznica.pdf

Interreg_Europa_Środkowa_a_Strategia_Warmińsko-Mazurskie_2030_DPR_UMWWM.pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje regionalne webinarium
na temat zasad aplikowania w nowej edycji programu współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa, które odbędzie się 9 grudnia 2021 r. na platformie Webex.

Celem wydarzenia jest przybliżenie zasad tego programu w perspektywie finansowej 2021-2027, opartego o cztery cele Polityki Spójności UE: Bardziej inteligenta Europa, Bardziej zielona Europa, Lepiej połączona Europa oraz Lepsze zarządzanie Interreg.

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona szczegółowa oferta nowego Programu, zasady pierwszego naboru wniosków (trwa od 15.11.br. do 23.02.2022 r.) oraz możliwości jakie daje program Interreg Europa Środkowa wobec celów rozwojowych naszego województwa ujętych w strategii rozwoju regionu. W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele projektów zrealizowanych w latach 2014-2020 w Polsce, którzy przedstawią rezultaty swoich przedsięwzięć mogące zainteresować interesariuszy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Webinarium_Programu_Interreg_Europa_Środkowa_2021-2027__online_9.12.2021_agenda.pdf

Formularz_zgłoszenia_webinarium_Interreg_Europa_Środkowa_9.12.2021__spotkanie_online.pdf