Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje regionalne webinarium
na temat zasad aplikowania w nowej edycji programu współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa, które odbędzie się 9 grudnia 2021 r. na platformie Webex.

Celem wydarzenia jest przybliżenie zasad tego programu w perspektywie finansowej 2021-2027, opartego o cztery cele Polityki Spójności UE: Bardziej inteligenta Europa, Bardziej zielona Europa, Lepiej połączona Europa oraz Lepsze zarządzanie Interreg.

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona szczegółowa oferta nowego Programu, zasady pierwszego naboru wniosków (trwa od 15.11.br. do 23.02.2022 r.) oraz możliwości jakie daje program Interreg Europa Środkowa wobec celów rozwojowych naszego województwa ujętych w strategii rozwoju regionu. W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele projektów zrealizowanych w latach 2014-2020 w Polsce, którzy przedstawią rezultaty swoich przedsięwzięć mogące zainteresować interesariuszy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Webinarium_Programu_Interreg_Europa_Środkowa_2021-2027__online_9.12.2021_agenda.pdf

Formularz_zgłoszenia_webinarium_Interreg_Europa_Środkowa_9.12.2021__spotkanie_online.pdf

Konkurs w Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Zbliża się nowa edycja programu współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa na lata 2021-2027, a wraz z nią pierwszy nabór projektów rozpoczynający się 15 listopada 2021 r. Tego dnia odbędzie się spotkanie online (w godz. 10:00-11:30) poświęcone przygotowaniu projektów. 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Polska w 2021 r. przewodniczy w programie), Wspólnego Sekretariatu oraz Europejskiego Centrum Projektów z Niemiec.

Program z budżetem 224,6 mln EUR (80 % poziom dofinansowania dla wszystkich partnerów) realizowany będzie na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.

Priorytety i cele szczegółowe programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027:

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
  1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
  1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
  2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej
  2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
  2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
  2.4. Ochrona środowiska
  2.5. Zielona mobilność miejska

Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
  3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
  4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim w formule na platformie dla wnioskodawców (Applicant Community). Rejestracja na spotkanie: https://community.interreg-central.eu/signup

Więcej o nowej edycji Programu Interreg Europa Środkowa na oficjalnej stronie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

Interreg Europa Środkowa to jeden z dwóch programów współpracy transnarodowej dostępnych w Polsce. Umożliwia on wsparcie międzynarodowych projektów współpracy z partnerami z  Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Austrii, północnych Włoch  oraz wschodniej części Niemiec.

W perspektywie finansowej 2021-2027 Program realizowany będzie w oparciu o cztery  wybrane cele polityki UE: Bardziej inteligenta Europa, Bardziej zielona Europa, Lepiej połączona Europa oraz Lepsze zarządzanie Interreg. Wspierane projekty międzynarodowe będą mogły dotyczyć:  wzmacniania zdolności do innowacji i wykorzystania zaawansowanych technologii (m.in. biogospodarka, Przemysł 4.0, innowacje społeczne, przemysły kultury i kreatywne), wyzwań środowiskowych, zwiększania efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zrównoważonej mobilności miejskiej, usprawnień połączeń transportowych regionów wiejskich i peryferyjnych, transportu intermodalnego oraz podnoszenia zdolności samorządów w zakresie opracowywania i wdrażania zintegrowanych strategii rozwoju.

Ogłoszenie pierwszego naboru projektów zaplanowano w październiku 2021 r.  Szacowana pula środków do rozdysponowania w ramach tego naboru to ok. 72 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania projektów wynosi 80 %.  Partnerzy będą mogli aplikować we wszystkich osiach priorytetowych Programu.  Szczegółowe warunki naboru, w tym podręcznik programu zostaną opublikowane w okresie bezpośrednio poprzedzającym  ogłoszenie, jednak już teraz dostępny jest projekt dokumentu Programu, który znaleźć można na stronie www.ewt.gov.pl, zakładka Poznaj Programy Interreg 2021-2027 –> Konsultacje programów.  Uruchomione zostało także narzędzie do poszukiwania zagranicznych partnerów projektowych, które znajduje się na stronie https://community.interreg-central.eu/. Jesienią planowane są także spotkania informacyjne adresowane do potencjalnych beneficjentów, organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu oraz Regionalny Punkt Kontaktowy EWT w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na oficjalnej stronie Programu https://www.interreg-central.eu, stronie w języku polskim  https://www.europasrodkowa.gov.pl, a także regionalnej stronie www.ewt.warmia.mazury.pl poświęconej współpracy terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prowadzi nabór projektów dla instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie "Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021". Celem konkursu skierowanego m.in. do samorządów, szkół wyższych i organizacji pozarządowych jest rozwój szeroko pojętej współpracy polsko-czeskiej.

Jest to już trzecia edycja konkursu organizowanego przez MSZ. Szczególne znaczenie w tegorocznej edycji Forum powinny mieć przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem panującej obecnie pandemii COVID-19, a także przyszłorocznym jubileuszem 30-lecia współpracy tego formatu.

Zgłaszane projekty powinny odnosić się  do następujących priorytetów: 

  • Nawiązywanie nowych oraz wzmacnianie istniejących kontaktów służących rozwijaniu współpracy pomiędzy społeczeństwami Polski i Czech w kontekście relacji dwustronnych oraz współpracy regionalnej (m.in. w nawiązaniu do jubileuszu 30-lecia istnienia Grupy Wyszehradzkiej.
  • Pobudzanie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej w różnych obszarach m.in. kultury (np. w sferze ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, etc.); sztuki, nauki i edukacji, współpracy młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego; ochrony środowiska w Polsce i Czechach; innowacyjności gospodarki i nowoczesnych technologii; wzmacnianie tożsamości regionu w nawiązaniu do doświadczeń historycznych w kontekście współczesnych wyzwań międzynarodowych.
  • Wzmocnienie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, w tym współpracy instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz ochrony zdrowia pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z epidemią COVID-19.

Zadanie zgłoszone w konkursie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lutego do dnia 15 grudnia 2021 r.

Pula środków finansowych  w konkursie wynosi 423 tys. zł, a udzielone dotacje będą miały formę wsparcia realizacji zadania publicznego.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2020 r.

Więcej szczegółów o naborze:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko--czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2021-

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji.

Ogłoszone też zostało zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”. Pod ogłoszeniem znajdują się formularze, które podmiot i wskazany przedstawiciel organizacji powinien wypełnić w celu zgłoszenia kandydatury.

Zaproszenie znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zaproszenie-do-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-w-konkursie-ministra-spraw-zagranicznych-forum-polsko-czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2021

4 marca 2019 roku został otwarty „eksperymentalny” 4 nabór projektów w transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa.

Ze względu na charakter naboru i jego ograniczony budżet, koncentracja tematyczna ogranicza się do następujących siedmiu tematów:

I  Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja;

II Przedsiębiorczość społeczna;

III Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach;

IV Niskoemisyjna mobilność oraz jakość powietrza w miastach;

V Dostosowanie się do zmian klimatu oraz zapobieganie zagrożeniom;

VI Zagrożone dziedzictwo kulturowe (miejsca i budynki);

VII Dostępność dla regionów peryferyjnych i granicznych do sieci/węzłów TEN-T oraz CNC.

Projekty finansowane w ramach 4 naboru powinny wykorzystywać ponadnarodowe produkty i rezultaty projektów dofinansowanych w I i II naborze  na dwa sposoby:

 - oddolny (upstreaming): Istniejące produkty i rezultaty są wykorzystywane i dostosowywane w taki sposób, aby można je było włączyć do odpowiednich terytorialnych lub tematycznych polityk i strategii. Powinno do tego dojść na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.

-  odgórny (downstreaming): Istniejące produkty i rezultaty zostają dostosowane w taki sposób, że mogą być dalej wykorzystane na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Tego rodzaju wprowadzanie produktów i rezultatów w dalszy obieg może mieć charakter geograficzny w celu ich dostosowania i wykorzystania w innych regionach lub tematyczny, polegający na ich wykorzystaniu w innych sektorach niż początkowo przewidywano. Głównym celem tego podejścia jest ułatwienie regionom Europy Środkowej dostępu do ponadnarodowych produktów i rezultatów.

Obie metody są komplementarne i możliwe jest ich połączenie w jednej propozycji.

Propozycje projektów muszą być składane w języku angielskim i wyłącznie przez internetowy elektroniczny system monitoringu (eMS) najpóźniej do piątku, 5 lipca 2019 roku, do godziny 13:00 CET.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html , a także na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/4-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa/