4 marca 2019 roku został otwarty „eksperymentalny” 4 nabór projektów w transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa.

Ze względu na charakter naboru i jego ograniczony budżet, koncentracja tematyczna ogranicza się do następujących siedmiu tematów:

I  Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja;

II Przedsiębiorczość społeczna;

III Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach;

IV Niskoemisyjna mobilność oraz jakość powietrza w miastach;

V Dostosowanie się do zmian klimatu oraz zapobieganie zagrożeniom;

VI Zagrożone dziedzictwo kulturowe (miejsca i budynki);

VII Dostępność dla regionów peryferyjnych i granicznych do sieci/węzłów TEN-T oraz CNC.

Projekty finansowane w ramach 4 naboru powinny wykorzystywać ponadnarodowe produkty i rezultaty projektów dofinansowanych w I i II naborze  na dwa sposoby:

 - oddolny (upstreaming): Istniejące produkty i rezultaty są wykorzystywane i dostosowywane w taki sposób, aby można je było włączyć do odpowiednich terytorialnych lub tematycznych polityk i strategii. Powinno do tego dojść na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.

-  odgórny (downstreaming): Istniejące produkty i rezultaty zostają dostosowane w taki sposób, że mogą być dalej wykorzystane na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Tego rodzaju wprowadzanie produktów i rezultatów w dalszy obieg może mieć charakter geograficzny w celu ich dostosowania i wykorzystania w innych regionach lub tematyczny, polegający na ich wykorzystaniu w innych sektorach niż początkowo przewidywano. Głównym celem tego podejścia jest ułatwienie regionom Europy Środkowej dostępu do ponadnarodowych produktów i rezultatów.

Obie metody są komplementarne i możliwe jest ich połączenie w jednej propozycji.

Propozycje projektów muszą być składane w języku angielskim i wyłącznie przez internetowy elektroniczny system monitoringu (eMS) najpóźniej do piątku, 5 lipca 2019 roku, do godziny 13:00 CET.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html , a także na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/4-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa/