Interreg Europa Środkowa to jeden z dwóch programów współpracy transnarodowej dostępnych w Polsce. Umożliwia on wsparcie międzynarodowych projektów współpracy z partnerami z  Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Austrii, północnych Włoch  oraz wschodniej części Niemiec.

W perspektywie finansowej 2021-2027 Program realizowany będzie w oparciu o cztery  wybrane cele polityki UE: Bardziej inteligenta Europa, Bardziej zielona Europa, Lepiej połączona Europa oraz Lepsze zarządzanie Interreg. Wspierane projekty międzynarodowe będą mogły dotyczyć:  wzmacniania zdolności do innowacji i wykorzystania zaawansowanych technologii (m.in. biogospodarka, Przemysł 4.0, innowacje społeczne, przemysły kultury i kreatywne), wyzwań środowiskowych, zwiększania efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zrównoważonej mobilności miejskiej, usprawnień połączeń transportowych regionów wiejskich i peryferyjnych, transportu intermodalnego oraz podnoszenia zdolności samorządów w zakresie opracowywania i wdrażania zintegrowanych strategii rozwoju.

Ogłoszenie pierwszego naboru projektów zaplanowano w październiku 2021 r.  Szacowana pula środków do rozdysponowania w ramach tego naboru to ok. 72 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania projektów wynosi 80 %.  Partnerzy będą mogli aplikować we wszystkich osiach priorytetowych Programu.  Szczegółowe warunki naboru, w tym podręcznik programu zostaną opublikowane w okresie bezpośrednio poprzedzającym  ogłoszenie, jednak już teraz dostępny jest projekt dokumentu Programu, który znaleźć można na stronie www.ewt.gov.pl, zakładka Poznaj Programy Interreg 2021-2027 –> Konsultacje programów.  Uruchomione zostało także narzędzie do poszukiwania zagranicznych partnerów projektowych, które znajduje się na stronie https://community.interreg-central.eu/. Jesienią planowane są także spotkania informacyjne adresowane do potencjalnych beneficjentów, organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu oraz Regionalny Punkt Kontaktowy EWT w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na oficjalnej stronie Programu https://www.interreg-central.eu, stronie w języku polskim  https://www.europasrodkowa.gov.pl, a także regionalnej stronie www.ewt.warmia.mazury.pl poświęconej współpracy terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim.