Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prowadzi nabór projektów dla instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie "Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021". Celem konkursu skierowanego m.in. do samorządów, szkół wyższych i organizacji pozarządowych jest rozwój szeroko pojętej współpracy polsko-czeskiej.

Jest to już trzecia edycja konkursu organizowanego przez MSZ. Szczególne znaczenie w tegorocznej edycji Forum powinny mieć przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem panującej obecnie pandemii COVID-19, a także przyszłorocznym jubileuszem 30-lecia współpracy tego formatu.

Zgłaszane projekty powinny odnosić się  do następujących priorytetów: 

  • Nawiązywanie nowych oraz wzmacnianie istniejących kontaktów służących rozwijaniu współpracy pomiędzy społeczeństwami Polski i Czech w kontekście relacji dwustronnych oraz współpracy regionalnej (m.in. w nawiązaniu do jubileuszu 30-lecia istnienia Grupy Wyszehradzkiej.
  • Pobudzanie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej w różnych obszarach m.in. kultury (np. w sferze ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, etc.); sztuki, nauki i edukacji, współpracy młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego; ochrony środowiska w Polsce i Czechach; innowacyjności gospodarki i nowoczesnych technologii; wzmacnianie tożsamości regionu w nawiązaniu do doświadczeń historycznych w kontekście współczesnych wyzwań międzynarodowych.
  • Wzmocnienie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, w tym współpracy instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz ochrony zdrowia pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z epidemią COVID-19.

Zadanie zgłoszone w konkursie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lutego do dnia 15 grudnia 2021 r.

Pula środków finansowych  w konkursie wynosi 423 tys. zł, a udzielone dotacje będą miały formę wsparcia realizacji zadania publicznego.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2020 r.

Więcej szczegółów o naborze:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko--czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2021-

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji.

Ogłoszone też zostało zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”. Pod ogłoszeniem znajdują się formularze, które podmiot i wskazany przedstawiciel organizacji powinien wypełnić w celu zgłoszenia kandydatury.

Zaproszenie znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zaproszenie-do-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-w-konkursie-ministra-spraw-zagranicznych-forum-polsko-czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2021

4 marca 2019 roku został otwarty „eksperymentalny” 4 nabór projektów w transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa.

Ze względu na charakter naboru i jego ograniczony budżet, koncentracja tematyczna ogranicza się do następujących siedmiu tematów:

I  Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja;

II Przedsiębiorczość społeczna;

III Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach;

IV Niskoemisyjna mobilność oraz jakość powietrza w miastach;

V Dostosowanie się do zmian klimatu oraz zapobieganie zagrożeniom;

VI Zagrożone dziedzictwo kulturowe (miejsca i budynki);

VII Dostępność dla regionów peryferyjnych i granicznych do sieci/węzłów TEN-T oraz CNC.

Projekty finansowane w ramach 4 naboru powinny wykorzystywać ponadnarodowe produkty i rezultaty projektów dofinansowanych w I i II naborze  na dwa sposoby:

 - oddolny (upstreaming): Istniejące produkty i rezultaty są wykorzystywane i dostosowywane w taki sposób, aby można je było włączyć do odpowiednich terytorialnych lub tematycznych polityk i strategii. Powinno do tego dojść na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.

-  odgórny (downstreaming): Istniejące produkty i rezultaty zostają dostosowane w taki sposób, że mogą być dalej wykorzystane na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Tego rodzaju wprowadzanie produktów i rezultatów w dalszy obieg może mieć charakter geograficzny w celu ich dostosowania i wykorzystania w innych regionach lub tematyczny, polegający na ich wykorzystaniu w innych sektorach niż początkowo przewidywano. Głównym celem tego podejścia jest ułatwienie regionom Europy Środkowej dostępu do ponadnarodowych produktów i rezultatów.

Obie metody są komplementarne i możliwe jest ich połączenie w jednej propozycji.

Propozycje projektów muszą być składane w języku angielskim i wyłącznie przez internetowy elektroniczny system monitoringu (eMS) najpóźniej do piątku, 5 lipca 2019 roku, do godziny 13:00 CET.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html , a także na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/4-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa/

 

Do 25 stycznia 2018 r. potrwa trzeci nabór wniosków w programie współpracy transnarodowej Interreg Central Europe (Europa Środkowa) 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do organizacji publicznych i prywatnych, które chcą współpracować z partnerami z Europy Środkowej  na rzecz rozwoju regionów, miast i lokalnych społeczności.  Nabór dotyczy czterech kluczowych obszarów priorytetowych:

  • Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
  • Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
  • Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
  • Transport

Program Europa Środkowa obejmuje swoim zasięgiem  wszystkie regiony Austrii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii, a także ośmiu landów z Niemiec  oraz dziewięciu regionów
z Włoch.Partnerstwa ponadnarodowe mogą tworzyć zarówno organizacje publiczne, jak i prywatne. Minimalnym wymaganiem dla partnerstwa w projekcie jest udział 3 partnerów finansowych z co najmniej 3 państw. Czas trwania projektu wynosi około 36 miesięcy. Poziomy współfinansowania sięgają 85% w zależności od położenia geograficznego instytucji. Budżet do dyspozycji w trwającym naborze wynosi około 60 mln EUR.

Obecny trzeci nabór  zorganizowany w procedurze jednostopniowej. W pełni opracowane propozycje projektów należy składać za pośrednictwem internetowego narzędzia, elektronicznego systemu monitorowania (eMS).

Więcej informacji:

http://www.interreg-central.eu

Wniosek aplikacyjny:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/documents.html

Zapraszamy również do konsultowania koncepcji projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym programów współpracy terytorialnej działającym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europa Środkowa zaprasza na seminarium informacyjno-szkoleniowe Programu Interreg Europa Środkowa, które odbędzie się w Warszawie 10 października 2017 r.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady III naboru wniosków w Programie, który rozpocznie się już 21 września 2017 r. Przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu, Centrum Projektów Europejskich oraz Ministerstwa Rozwoju omówią m.in. wydatki możliwe do poniesienia oraz sposób ich rozliczenia, tematykę i typy finansowanych projektów, a także wskazówki dotyczące przygotowania i realizacji projektu. W czasie spotkania przedstawione zostaną także międzynarodowe doświadczenia projektów, które uzyskały już wsparcie w Programie.

Trzeci nabór wniosków potrwa do 25 stycznia 2018 r.

Rejestracja na spotkanie zostanie otwarta 25 sierpnia.

Dodatkowe informacje oraz szczegółowy program spotkania dostępne są na stronie: http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/interreg-europa-srodkowa-seminarium-informacyjno-szkoleniowe-w-warszawie-10-pazdziernika-2017-r/

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Trzeci nabór nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020 potrwa od 21 września 2017 do 25 stycznia 2018 roku. Nabór będzie miał ograniczony zakres tematyczny.

Obecna edycja swoim zakresem będzie obejmować cztery priorytety:
- Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
- Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
- Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
- Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

Zasięg geograficzny programu obejmuje Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry, wybrane regiony Włoch i Niemiec.

Partnerami w projektach mogą być: władze centralne, samorządy terytorialne wszystkich szczebli, instytucje publiczne, podmioty i firmy prywatne z osobowością prawną, instytucje międzynarodowe. Partnerzy z Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Językiem Programu jest język angielski.

Więcej szczegółów o trzecim naborze wniosków dostępne pod adresem http://www.ewt.gov.pl/media/39960/ICE_3_nabor.pdf
Szczegółowe informacje, wytyczne, warunki naboru i podręcznik wnioskodawcy są w trakcie przygotowania. Komplet dokumentów będzie dostępny w momencie otwarcia naboru. Oficjalna strona internetowa programu www.interreg-central.eu.

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zainteresowania projektem prosimy o wypełnienie fiszki i przesłanie e-mailem do konsultacji.

Do pobrania: 
FISZKA PROJEKTOWA EWT i EIS