PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSNARODOWEJ INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dotacje w programie mogą ubiegać się m.in:

 • władze i instytucje publiczne,
 • operatorzy infrastruktury,
 • ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych,
 • instytucje doradcze i organizacje badawcze,
 • organizacje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje finansowe,
 • organizacje ratownicze,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa

Z kim można współpracować?

Obszar programu obejmuje 9 państw członkowskich UE

 • Obejmuje wszystkie regiony Austrii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii oraz wybrane regiony Niemiec i Włoch.
 • niemieckie regiony uczestniczące to Baden-Württemberg, Bawaria, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen i Brunszwik w Niedersachsen.
 • włoskie regiony uczestniczące to Piemont, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna oraz autonomiczne prowincje Bolzano/Bozen i Trento

CEP map

Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Programowi Interreg CE przyświeca zjednoczona Europa Środkowa, która podejmuje współpracę, aby stać się bardziej inteligentną, ekologiczną i lepiej ze sobą połączoną. Bazując na wspólnych potrzebach i tożsamości, program ma na celu stworzenie opartej na zaufaniu kultury współpracy ponad granicami państw.

Priorytety Programu

Priorytet 1 Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej

 • Cel szczegółowy 1 Wzmocnienie zdolności innowacyjnych

 • Poprawa zdolności i współpracy między interesariuszami innowacji na różnych poziomach zarządzania (np. publiczny, prywatny, krajowy, regionalny), aby pomóc MŚP w lepszej integracji cyfryzacji w ich zrównoważonym przejściu do przemysłu 4.0; Wymiana dobrych praktyk dotyczących trendów i standardów zielonej gospodarki oraz wdrożenie pilotażowego działania wspierającego MŚP w ich wdrażaniu; Wspieranie transferu technologii i innowacji z poziomu badań na poziom biznesowy i nowej współpracy wzdłuż łańcuchów wartości w celu wspierania rozwoju innowacyjnych rozwiązań.
 • Cel szczegółowy 1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

 • Kształtowanie umiejętności pracowników i przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacyjnej i zielonej gospodarki w koncepcjach biznesowych; Doskonalenie umiejętności sektora publicznego i prywatnego oraz wzmacnianie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczość społecznej, spójnie z priorytetami określonymi w odpowiednich krajowych lub regionalnych strategiach inteligentnych specjalizacji; Rozwijanie i wspieranie centrów wiedzy oraz innowacyjnych systemów uczenia się przyczyniających się do realizacji krajowych lub regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji

Priorytet 2 Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy

 • Cel szczegółowy 2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej

 • Wspieranie opłacalnych środków i działań pilotażowych zwiększających efektywność energetyczną i poprawiających integrację zrównoważonych źródeł energii odnawialnej w MŚP oraz w innych sektorach  (np. w budownictwie, przemyśle, rolnictwie, leśnictwie); Wdrożenie działań pilotażowych w celu przetestowania innowacyjnych i neutralnych dla klimatu rozwiązań poprzez m.in. wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie energooszczędnej renowacji oraz ogrzewania i chłodzenia budynków (w tym obiekty dziedzictwa kulturowego); Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań dla inteligentnych miast i inteligentnych regionów; Poprawa wydajności sieci ciepłowniczych w celu wspierania społeczeństw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.
 • Cel szczegółowy 2.2 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu

 • Testowanie zintegrowanych rozwiązań adaptacyjno-klimatycznych w akcjach pilotażowych, które łączą technologie, aspekty ekologiczne, społeczne, kulturowe, zarządcze i finansowe; Poprawa kompetencji cyfrowych i koordynacji wśród odpowiednich interesariuszy w celu zarządzania zagrożeniami związanymi z klimatem; Zwiększenie odporności infrastruktury krytycznej i obiektów dziedzictwa kulturowego/przyrodniczego na zmiany klimatyczne poprzez lepszą gotowość na ryzyko oraz tworzenie planów zarządzania ryzykiem.
 • Cel szczegółowy 2.3 Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym

 • Testy rozwiązań celujących w naprawę, ponowne użycie i renowację w ramach działań pilotażowych; Opracowywanie i wdrażanie koncepcji symbiozy przemysłowej na poziomie terytorialnym oraz wspieranie zasobooszczędnych sieci gospodarczych i ekosystemów biznesowych; Tworzenie ram polityki dla zrównoważonych produktów i wspieranie lokalnych i regionalnych struktur zarządzania, które zachęcają do obiegu zamkniętego, ekoinnowacji i ekoprojektowania w całym cyklu życia produktów.
 • Cel szczegółowy 2.4 Ochrona środowiska

 • Wspieranie wdrażania polityk i strategii ochrony naturalnego krajobrazu oraz włączanie interesów ochrony bioróżnorodności do gospodarowania krajobrazem; Łączenie zielonej i niebieskiej infrastruktury w skoordynowany sposób w celu tworzenia i wzmacniania korytarzy ekologicznych i obszarów chronionych na poziomie lokalnym, regionalnym i transnarodowym, co pomoże zmniejszyć fragmentację krajobrazu i poprawi transgraniczną łączność siedlisk; Testowanie w ramach działań pilotażowych innowacyjnych rozwiązań technicznych służących odbudowie zdegradowanych ekosystemów (np. rzek, krajobrazów o dużej różnorodności, lasów).
 • Cel szczegółowy 2.5 Zielona mobilność miejska

 • Wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie inteligentnego zarządzania ruchem, takich jak: parkowanie, zatory komunikacyjne, GHG i inne emisje związane z transportem; Testowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zharmonizowanej i zintegrowanej dystrybucji biletów, wspierających wydajność i szeroko akceptowany transport publiczny na poziomie funkcjonalnych obszarów miejskich; Testowanie i wdrażanie rozwiązań Mobility-as-a-Service (MaaS) i innych cyfrowych modeli biznesowych dla zrównoważonej mobilności miejskiej i inteligentnych rozwiązań logistycznych.

Priorytet 3 Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej

 • Cel szczegółowy 3.1 Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

 • Opracowywanie i testowanie inteligentnych koncepcji mobilności regionalnej
  (w tym np. rozwiązań cyfrowych i systemów zarządzania ruchem); Poprawa strategicznego i zrównoważonego planowania transportu towarowego i logistyki w celu dostosowania planowania regionalnego do środkowoeuropejskich łańcuchów wartości i inwestycji TEN-T; Poprawa zarządzania transportem i nawigacji w tym np. logistyka multimodalna wykorzystująca istniejącą infrastrukturę transportu wodnego i kolejowego.

Priorytet 4 Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej

 • Cel szczegółowy 4.1 Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej

 • Promowanie i testowanie modeli partycypacyjnego zarządzania na szczeblu lokalnym i regionalnym w celu zwiększenia udziału obywateli w podejmowaniu decyzji oraz wzmacnianie zaangażowania obywatelskiego i zasady równości możliwości w zarządzaniu publicznym; Wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zarządzania podejściami partycypacyjnymi, w tym testowanie rozwiązań cyfrowych pod kątem dalszego wdrożenia na poziomie terytorialnym; Opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych strategii rozwoju dla terytoriów funkcjonalnych odpowiadających na wyzwania związane ze zmianami demograficznymi oraz obejmujące wysokiej jakości usługi publiczne i interes ogólny (np. zdrowie, edukacja, usługi społeczne)

Kwestie finansowe:

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFFR) w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna wywodzącego się z Polityki Spójności UE na lata 2021-2027. Budżet programu wynosi 224,6 mln EUR. Poziom dofinansowania to 80 % kwalifikowalnych kosztów projektów obowiązujący dla wszystkich partnerów.

Kto odpowiada za realizację programu?

Za realizację Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą jest miasto Wiedeń. Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów oraz organizacjami, które te projekty już realizują jest Wspólny Sekretariat Programu, z siedzibą w Wiedniu.

Szczegółowe informacje

Strona internetowa Programu https://www.interreg-central.eu/. Poszukiwanie partnerów projektowych jest możliwe za pośrednictwem  platformy dostępnej pod linkiem:   https://community.interreg-central.eu/. Językiem programu jest angielski.

Konsultacje pomysłów projektowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. +48 89 521 93 24

Central LOGO 2021 2027 e1641826334408