Zbliżają się nabory wniosków w programie "Kultura'' oraz trwa nabór wniosków w programie „Sprawy wewnętrzne”. Oba programy realizowane są przy wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Funduszy Norweskich. Ich głównym celem jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. Do rozdysponowania jest ponad 60 mln euro na działania związane z kulturą oraz blisko 5 mln euro na inicjatywy w obszarze międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości.

I.Program „Kultura”

Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wnioski w Programie można składać w ramach dwóch działań:

 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” – celem jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i w zakresie infrastruktury kulturalnej.
  W ramach działania będzie można wdrażać projekty dotyczące:
 1. zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1: Restauracja
  i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego) - łączna alokacja wynosi 46 600 588 euro;
 2. budowy i rozbudowy niezabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego) - łączna alokacja wynosi 13 570 000 euro;

      2. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, alokacja 3 705 882 euro: celem jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucji kulturalnych, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Uprawnionymi wnioskodawcami w przypadku obu Działań są m.in. publiczne instytucje kultury, szkoły artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury. Dodatkowo o środki przeznaczone na Działanie
II- „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” mogą ubiegać się przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Nabór wniosków zaplanowano w dniach od 16 stycznia do 16 marca 2020 roku

Więcej informacji o naborze

II. Program „Sprawy wewnętrzne”

Operator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

O wsparcie ze środków Programu w ramach działania „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” mogą ubiegać się podmioty publiczne, organizacje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające
w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości. Łączna kwota do rozdysponowania to 4 701 069 euro.  

Szansę na dofinansowanie mają przedsięwzięcia mające na celu:

 • zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania dostępu do nowych technologii
  i odpowiednich szkoleń;
 • wzmocnienie współpracy krajowych i międzynarodowych organów ścigania, takich jak: Eurojust, Europol, Interpol czy Frontex.

Nabór trwa i wnioski można składać w terminie do 14 lutego 2020 r.

Więcej informacji o naborze

Ruszył nabór wniosków w programie "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' zarządzanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Kwotą prawie 80 mln euro zostaną wsparte działania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zielonych (przyjazne środowisku)
i niebieskich (woda) technologii oraz technologii ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym. Wnioski będą przyjmowane od 7 stycznia do 31 marca 2020 r.

Program jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej pożyczki. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową,
państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

W ogłoszonym przez PARP konkursie o środki mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą realizować innowacyjne projekty w trzech obszarach tematycznych:

 • technologie przyjazne środowisku - zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców
  z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

Łączna alokacja na projekty: 50 mln euro

 

 • wody morskie, śródlądowe i ich bezpośrednie otoczenie – działalność
  w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez inicjatywy prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia.

Łączna alokacja na projekty: 10 mln euro

 • technologie poprawiające jakość życia – działania prowadzące do opracowania
  i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych
  o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych

Łączna alokacja na projekty: 18,7 mln euro

Ponadto 15 mln euro przeznaczono na granty dla firm zarządzanych przez kobiety w powyższych obszarach tematycznych.

Projekty w ww. obszarach mogą być realizowane razem z podmiotami prawa norweskiego związanymi z wnioskodawcami umową partnerską. Polskim przedsiębiorcom poszukujących partnera w Norwegii umożliwiono skorzystanie ze wsparcia na utworzenie partnerstwa (travel grants). Można otrzymać jednorazowo 1200 euro na odbycie podróży do Norwegii (dla przedsiębiorców z Polski) lub do Polski (dla podmiotów norweskich). Wnioski o wsparcie na utworzenie partnerstwa można składać od 25 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. lub do wyczerpania budżetu.

Więcej informacji na temat naboru dostępnych jest na poniższych stronach internetowych:

https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje-konkurs-na-projekty-uruchomiony/

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57789:poznaj-szczegoly-konkursow-parp-w-ramach-funduszy-norweskich