Ruszyła druga tura naboru wniosków na projekty w ramach Programu „Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny” finansowanego ze środków Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach konkursu planowane jest dofinansowanie działań, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do wdrożenia
i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy

Projekty te muszą również wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wpisywać się
w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu, tj.

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska),

W konkursie mogą wziąć udział m.in.:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;

Całkowita kwota przeznaczona na granty w konkursie to ok. 300 tys. Euro

Nabór wniosków projektowych podzielony jest na 6 tur i potrwa do 22 maja 2023 r. Aplikacje
w ramach trwającej I tury naboru można składać w terminie do 21 grudnia br.

Program „Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem tej inicjatywy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami darczyńcami .

Krajowym Operatorem Programu jest konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego , Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Więcej informacji znajdziemy na oficjalnej stronie Programu „Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny”.

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/ruszyl-nabor-wnioskow-w-2-turze-konkursu-grantowego-na-projekty-interwencyjne/

Od końca listopada trwa otwarty nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” współfinansowanego ze środków Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Głównym celem tego Działania jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki Programu na realizację działań praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak m.in. : muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele Programu.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi: 4 174 070,30 euro,
tj. 19 059 500,67
 PLN. Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość grantu wynosi 100 000 euro, a maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 euro.

Uprawnieni wnioskodawcy to m.in. publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, jak również organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy aktywni w obszarze kultury.

Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw-Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Nabór wniosków projektowych potrwa do 14 lutego 2022 roku.

Wsparcie z Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ma na celu przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami .

Więcej informacji o naborze wniosków znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- pełniącego rolę Krajowego Operatora Programu „Kultura” – (LINK)

Krajowi operatorzy Programu „Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny”, tj.  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego  Regulskiego , Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  zapraszają do składania wniosków w ramach pierwszego otwartego naboru wniosków projektowych.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na realizację przedsięwzięć w czterech obszarach, tj.:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska),
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3)

W konkursie mogą wziąć udział m.in.:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;

Całkowita kwota przeznaczona na granty w konkursie to ok. 12 mln euro.

Nabór wniosków projektowych potrwa do 17 maja 2021 r.

Program „Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem tej inicjatywy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami darczyńcami .

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach Programu „Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny” znajdziemy na oficjalnej stronie Fundusze norweskie i EOG :

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zloz-wniosek-i-uzyskaj-dofinansowanie-w-pierwszym-konkursie-grantowym/

W każdy piątek w godz. 13:00-15:00 istnieje możliwość udziału w LiveChat z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla zainteresowanych aplikowaniem w konkursie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” Funduszy Norweskich. Termin składania wniosków w tym naborze został przedłużony do 14 maja 2020 roku.

W ogłoszonym przez PARP konkursie o środki mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą realizować innowacyjne projekty w ramach jednego z poniższych obszarów tematycznych:

 • technologie przyjazne środowisku,
 • technologie poprawiające jakość życia,
 • innowacje w zakresie wód śródlądowych lub morskich,
 • schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest jest realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej pożyczki. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

Więcej informacji na temat LiveChat z ekspertami można znaleźć na stronie https://popw.parp.gov.pl/component/content/article/59615:fundusze-norweskie-chat-z-ekspertem

Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły rozpoczęcie naborów wniosków w ośmiu konkursach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021. Łączna kwota dofinansowania o jaką mogą ubiegać się wnioskodawcy to ponad 130 milionów euro na realizację działań związanych m.in. z inwestycjami w zakresie niebiesko-zielonej infrastruktury (połączenie celów i zadań związanych z gospodarowaniem wodami oraz różnymi formami zieleni), poprawą efektywności energetycznej, czy budową/modernizacją systemów ciepłowniczych.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są krajowymi operatorami odpowiedzialnymi za zarządzanie Programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej pożyczki. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

Nabory wniosków ogłoszono w następujących konkursach:

1. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej –

Łączna alokacja Programu: 40 000 000 euro (ok. 172 636 000 zł)

Podmioty kwalifikowalne: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

 

2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – 

Łączna alokacja Programu: 20 000 000 euro (ok. 86 318 000 zł)

Podmioty kwalifikowalne: instytucje prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

Termin składania wniosków: do 15.07.2020r.

 

3. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach –

Łączna alokacja Programu:  23 029 413 euro (ok. 99 392 643,57 zł)

Podmioty kwalifikowalne: jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców   nieprzekraczającą 90 tys., organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków: do 15.06.2020r.

 

4.Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków – 

Łączna alokacja Programu: 1 575 941 euro (ok. 6 801 603,76 zł)

Podmioty kwalifikowalne: instytucje prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową

Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

 

5.Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów) – 

Łączna alokacja Programu: 2,804,720 euro (ok. 12 104 891,04 zł)

Podmioty kwalifikowalne: organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

 

6. Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi – 

Łączna alokacja Programu: 3,583,576 euro (ok. 15 466 355,65 zł)

Podmioty kwalifikowalne: odbiorcy prywatni lub publiczni, komercyjni bądź niekomercyjni, organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

 

7.Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami – 

Łączna alokacja Programu: 5 882 352 euro (ok. 25 387 642,99 zł)

Podmioty kwalifikowalne: odbiorcy prywatni lub publiczni, komercyjni bądź niekomercyjni, organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

 

8.Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła –

Łączna alokacja Programu: 37 988 705 euro (ok. 163 955 451,90 zł)

Podmioty kwalifikowalne: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego a także ich związki

Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

 

Szczegółowe informacje o ogłoszonych naborach można znaleźć po kliknięciu w tytuły poszczególnych naborów oraz na stronie NFOŚiGW.