Krajowi operatorzy Programu „Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny”, tj.  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego  Regulskiego , Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  zapraszają do składania wniosków w ramach pierwszego otwartego naboru wniosków projektowych.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na realizację przedsięwzięć w czterech obszarach, tj.:

  • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
  • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
  • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska),
  • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3)

W konkursie mogą wziąć udział m.in.:

  • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki non-profit;
  • koła gospodyń wiejskich;

Całkowita kwota przeznaczona na granty w konkursie to ok. 12 mln euro.

Nabór wniosków projektowych potrwa do 17 maja 2021 r.

Program „Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem tej inicjatywy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami darczyńcami .

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach Programu „Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny” znajdziemy na oficjalnej stronie Fundusze norweskie i EOG :

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zloz-wniosek-i-uzyskaj-dofinansowanie-w-pierwszym-konkursie-grantowym/