Krajowi operatorzy Programu „Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny”, tj.  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego  Regulskiego , Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  zapraszają do składania wniosków w ramach pierwszego otwartego naboru wniosków projektowych.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na realizację przedsięwzięć w czterech obszarach, tj.:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska),
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3)

W konkursie mogą wziąć udział m.in.:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;

Całkowita kwota przeznaczona na granty w konkursie to ok. 12 mln euro.

Nabór wniosków projektowych potrwa do 17 maja 2021 r.

Program „Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem tej inicjatywy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami darczyńcami .

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach Programu „Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny” znajdziemy na oficjalnej stronie Fundusze norweskie i EOG :

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zloz-wniosek-i-uzyskaj-dofinansowanie-w-pierwszym-konkursie-grantowym/

W każdy piątek w godz. 13:00-15:00 istnieje możliwość udziału w LiveChat z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla zainteresowanych aplikowaniem w konkursie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” Funduszy Norweskich. Termin składania wniosków w tym naborze został przedłużony do 14 maja 2020 roku.

W ogłoszonym przez PARP konkursie o środki mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą realizować innowacyjne projekty w ramach jednego z poniższych obszarów tematycznych:

 • technologie przyjazne środowisku,
 • technologie poprawiające jakość życia,
 • innowacje w zakresie wód śródlądowych lub morskich,
 • schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest jest realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej pożyczki. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

Więcej informacji na temat LiveChat z ekspertami można znaleźć na stronie https://popw.parp.gov.pl/component/content/article/59615:fundusze-norweskie-chat-z-ekspertem

Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły rozpoczęcie naborów wniosków w ośmiu konkursach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021. Łączna kwota dofinansowania o jaką mogą ubiegać się wnioskodawcy to ponad 130 milionów euro na realizację działań związanych m.in. z inwestycjami w zakresie niebiesko-zielonej infrastruktury (połączenie celów i zadań związanych z gospodarowaniem wodami oraz różnymi formami zieleni), poprawą efektywności energetycznej, czy budową/modernizacją systemów ciepłowniczych.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są krajowymi operatorami odpowiedzialnymi za zarządzanie Programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej pożyczki. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

Nabory wniosków ogłoszono w następujących konkursach:

1. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej –

Łączna alokacja Programu: 40 000 000 euro (ok. 172 636 000 zł)

Podmioty kwalifikowalne: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

 

2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – 

Łączna alokacja Programu: 20 000 000 euro (ok. 86 318 000 zł)

Podmioty kwalifikowalne: instytucje prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

Termin składania wniosków: do 15.07.2020r.

 

3. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach –

Łączna alokacja Programu:  23 029 413 euro (ok. 99 392 643,57 zł)

Podmioty kwalifikowalne: jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców   nieprzekraczającą 90 tys., organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków: do 15.06.2020r.

 

4.Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków – 

Łączna alokacja Programu: 1 575 941 euro (ok. 6 801 603,76 zł)

Podmioty kwalifikowalne: instytucje prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową

Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

 

5.Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów) – 

Łączna alokacja Programu: 2,804,720 euro (ok. 12 104 891,04 zł)

Podmioty kwalifikowalne: organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

 

6. Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi – 

Łączna alokacja Programu: 3,583,576 euro (ok. 15 466 355,65 zł)

Podmioty kwalifikowalne: odbiorcy prywatni lub publiczni, komercyjni bądź niekomercyjni, organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

 

7.Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami – 

Łączna alokacja Programu: 5 882 352 euro (ok. 25 387 642,99 zł)

Podmioty kwalifikowalne: odbiorcy prywatni lub publiczni, komercyjni bądź niekomercyjni, organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

 

8.Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła –

Łączna alokacja Programu: 37 988 705 euro (ok. 163 955 451,90 zł)

Podmioty kwalifikowalne: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego a także ich związki

Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

 

Szczegółowe informacje o ogłoszonych naborach można znaleźć po kliknięciu w tytuły poszczególnych naborów oraz na stronie NFOŚiGW.

 Zbliżają się nabory wniosków w programie "Kultura'' oraz trwa nabór wniosków w programie „Sprawy wewnętrzne”. Oba programy realizowane są przy wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Funduszy Norweskich. Ich głównym celem jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. Do rozdysponowania jest ponad 60 mln euro na działania związane z kulturą oraz blisko 5 mln euro na inicjatywy w obszarze międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości.

I.Program „Kultura”

Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wnioski w Programie można składać w ramach dwóch działań:

 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” – celem jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i w zakresie infrastruktury kulturalnej.
  W ramach działania będzie można wdrażać projekty dotyczące:
 1. zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1: Restauracja
  i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego) - łączna alokacja wynosi 46 600 588 euro;
 2. budowy i rozbudowy niezabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego) - łączna alokacja wynosi 13 570 000 euro;

      2. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, alokacja 3 705 882 euro: celem jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucji kulturalnych, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Uprawnionymi wnioskodawcami w przypadku obu Działań są m.in. publiczne instytucje kultury, szkoły artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury. Dodatkowo o środki przeznaczone na Działanie
II- „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” mogą ubiegać się przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Nabór wniosków zaplanowano w dniach od 16 stycznia do 16 marca 2020 roku

Więcej informacji o naborze

II. Program „Sprawy wewnętrzne”

Operator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

O wsparcie ze środków Programu w ramach działania „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” mogą ubiegać się podmioty publiczne, organizacje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające
w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości. Łączna kwota do rozdysponowania to 4 701 069 euro.  

Szansę na dofinansowanie mają przedsięwzięcia mające na celu:

 • zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania dostępu do nowych technologii
  i odpowiednich szkoleń;
 • wzmocnienie współpracy krajowych i międzynarodowych organów ścigania, takich jak: Eurojust, Europol, Interpol czy Frontex.

Nabór trwa i wnioski można składać w terminie do 14 lutego 2020 r.

Więcej informacji o naborze

Ruszył nabór wniosków w programie "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' zarządzanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Kwotą prawie 80 mln euro zostaną wsparte działania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zielonych (przyjazne środowisku)
i niebieskich (woda) technologii oraz technologii ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym. Wnioski będą przyjmowane od 7 stycznia do 31 marca 2020 r.

Program jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej pożyczki. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową,
państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

W ogłoszonym przez PARP konkursie o środki mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą realizować innowacyjne projekty w trzech obszarach tematycznych:

 • technologie przyjazne środowisku - zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców
  z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

Łączna alokacja na projekty: 50 mln euro

 

 • wody morskie, śródlądowe i ich bezpośrednie otoczenie – działalność
  w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez inicjatywy prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia.

Łączna alokacja na projekty: 10 mln euro

 • technologie poprawiające jakość życia – działania prowadzące do opracowania
  i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych
  o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych

Łączna alokacja na projekty: 18,7 mln euro

Ponadto 15 mln euro przeznaczono na granty dla firm zarządzanych przez kobiety w powyższych obszarach tematycznych.

Projekty w ww. obszarach mogą być realizowane razem z podmiotami prawa norweskiego związanymi z wnioskodawcami umową partnerską. Polskim przedsiębiorcom poszukujących partnera w Norwegii umożliwiono skorzystanie ze wsparcia na utworzenie partnerstwa (travel grants). Można otrzymać jednorazowo 1200 euro na odbycie podróży do Norwegii (dla przedsiębiorców z Polski) lub do Polski (dla podmiotów norweskich). Wnioski o wsparcie na utworzenie partnerstwa można składać od 25 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. lub do wyczerpania budżetu.

Więcej informacji na temat naboru dostępnych jest na poniższych stronach internetowych:

https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje-konkurs-na-projekty-uruchomiony/

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57789:poznaj-szczegoly-konkursow-parp-w-ramach-funduszy-norweskich