Od końca listopada trwa otwarty nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” współfinansowanego ze środków Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Głównym celem tego Działania jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki Programu na realizację działań praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak m.in. : muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele Programu.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi: 4 174 070,30 euro,
tj. 19 059 500,67
 PLN. Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość grantu wynosi 100 000 euro, a maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 euro.

Uprawnieni wnioskodawcy to m.in. publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, jak również organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy aktywni w obszarze kultury.

Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw-Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Nabór wniosków projektowych potrwa do 14 lutego 2022 roku.

Wsparcie z Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ma na celu przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami .

Więcej informacji o naborze wniosków znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- pełniącego rolę Krajowego Operatora Programu „Kultura” – (LINK)

Krajowi operatorzy Programu „Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny”, tj.  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego  Regulskiego , Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  zapraszają do składania wniosków w ramach pierwszego otwartego naboru wniosków projektowych.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na realizację przedsięwzięć w czterech obszarach, tj.:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska),
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3)

W konkursie mogą wziąć udział m.in.:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;

Całkowita kwota przeznaczona na granty w konkursie to ok. 12 mln euro.

Nabór wniosków projektowych potrwa do 17 maja 2021 r.

Program „Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem tej inicjatywy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami darczyńcami .

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach Programu „Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny” znajdziemy na oficjalnej stronie Fundusze norweskie i EOG :

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zloz-wniosek-i-uzyskaj-dofinansowanie-w-pierwszym-konkursie-grantowym/

W każdy piątek w godz. 13:00-15:00 istnieje możliwość udziału w LiveChat z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla zainteresowanych aplikowaniem w konkursie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” Funduszy Norweskich. Termin składania wniosków w tym naborze został przedłużony do 14 maja 2020 roku.

W ogłoszonym przez PARP konkursie o środki mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą realizować innowacyjne projekty w ramach jednego z poniższych obszarów tematycznych:

 • technologie przyjazne środowisku,
 • technologie poprawiające jakość życia,
 • innowacje w zakresie wód śródlądowych lub morskich,
 • schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest jest realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej pożyczki. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

Więcej informacji na temat LiveChat z ekspertami można znaleźć na stronie https://popw.parp.gov.pl/component/content/article/59615:fundusze-norweskie-chat-z-ekspertem

Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły rozpoczęcie naborów wniosków w ośmiu konkursach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021. Łączna kwota dofinansowania o jaką mogą ubiegać się wnioskodawcy to ponad 130 milionów euro na realizację działań związanych m.in. z inwestycjami w zakresie niebiesko-zielonej infrastruktury (połączenie celów i zadań związanych z gospodarowaniem wodami oraz różnymi formami zieleni), poprawą efektywności energetycznej, czy budową/modernizacją systemów ciepłowniczych.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są krajowymi operatorami odpowiedzialnymi za zarządzanie Programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej pożyczki. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

Nabory wniosków ogłoszono w następujących konkursach:

1. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej –

Łączna alokacja Programu: 40 000 000 euro (ok. 172 636 000 zł)

Podmioty kwalifikowalne: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

 

2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – 

Łączna alokacja Programu: 20 000 000 euro (ok. 86 318 000 zł)

Podmioty kwalifikowalne: instytucje prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

Termin składania wniosków: do 15.07.2020r.

 

3. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach –

Łączna alokacja Programu:  23 029 413 euro (ok. 99 392 643,57 zł)

Podmioty kwalifikowalne: jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców   nieprzekraczającą 90 tys., organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków: do 15.06.2020r.

 

4.Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków – 

Łączna alokacja Programu: 1 575 941 euro (ok. 6 801 603,76 zł)

Podmioty kwalifikowalne: instytucje prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową

Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

 

5.Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów) – 

Łączna alokacja Programu: 2,804,720 euro (ok. 12 104 891,04 zł)

Podmioty kwalifikowalne: organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

 

6. Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi – 

Łączna alokacja Programu: 3,583,576 euro (ok. 15 466 355,65 zł)

Podmioty kwalifikowalne: odbiorcy prywatni lub publiczni, komercyjni bądź niekomercyjni, organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

 

7.Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami – 

Łączna alokacja Programu: 5 882 352 euro (ok. 25 387 642,99 zł)

Podmioty kwalifikowalne: odbiorcy prywatni lub publiczni, komercyjni bądź niekomercyjni, organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

 

8.Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła –

Łączna alokacja Programu: 37 988 705 euro (ok. 163 955 451,90 zł)

Podmioty kwalifikowalne: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego a także ich związki

Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

 

Szczegółowe informacje o ogłoszonych naborach można znaleźć po kliknięciu w tytuły poszczególnych naborów oraz na stronie NFOŚiGW.

 Zbliżają się nabory wniosków w programie "Kultura'' oraz trwa nabór wniosków w programie „Sprawy wewnętrzne”. Oba programy realizowane są przy wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Funduszy Norweskich. Ich głównym celem jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. Do rozdysponowania jest ponad 60 mln euro na działania związane z kulturą oraz blisko 5 mln euro na inicjatywy w obszarze międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości.

I.Program „Kultura”

Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wnioski w Programie można składać w ramach dwóch działań:

 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” – celem jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i w zakresie infrastruktury kulturalnej.
  W ramach działania będzie można wdrażać projekty dotyczące:
 1. zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1: Restauracja
  i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego) - łączna alokacja wynosi 46 600 588 euro;
 2. budowy i rozbudowy niezabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego) - łączna alokacja wynosi 13 570 000 euro;

      2. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, alokacja 3 705 882 euro: celem jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucji kulturalnych, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Uprawnionymi wnioskodawcami w przypadku obu Działań są m.in. publiczne instytucje kultury, szkoły artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury. Dodatkowo o środki przeznaczone na Działanie
II- „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” mogą ubiegać się przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Nabór wniosków zaplanowano w dniach od 16 stycznia do 16 marca 2020 roku

Więcej informacji o naborze

II. Program „Sprawy wewnętrzne”

Operator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

O wsparcie ze środków Programu w ramach działania „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” mogą ubiegać się podmioty publiczne, organizacje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające
w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości. Łączna kwota do rozdysponowania to 4 701 069 euro.  

Szansę na dofinansowanie mają przedsięwzięcia mające na celu:

 • zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania dostępu do nowych technologii
  i odpowiednich szkoleń;
 • wzmocnienie współpracy krajowych i międzynarodowych organów ścigania, takich jak: Eurojust, Europol, Interpol czy Frontex.

Nabór trwa i wnioski można składać w terminie do 14 lutego 2020 r.

Więcej informacji o naborze