10 kwietnia 2019 roku w Brukseli odbędzie się forum współpracy Programu Interreg Europa  pn. Europe, let's cooperate!

Forum to doskonała okazja do zapoznania się ze stosowanymi w Europie rozwiązaniami z zakresu obszarów tematycznych Programu: innowacyjności i badań, konkurencyjności MŚP, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarowania zasobami naturalnymi i kulturowymi.
Podczas wydarzenia partnerzy projektów dofinansowanych w Programie Interreg Europa opowiedzą, jak międzynarodowa wymiana doświadczeń przyczyniła się do zainicjowania realnych zmian w ich regionach. Uczestnicy Forum będą mogli także wzajemnie się poznać i nawiązać międzynarodowe kontakty.

Organizatorzy do udziału w wydarzeniu zapraszają szczególnie przedstawicieli Instytucji Zarządzających i innych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Funduszy Europejskich, władz regionalnych, lokalnych i krajowych, agencji i instytucji badawczo-rozwojowych i instytucji posiadających kompetencje w obszarach tematycznych Programu.  Szczególnie mile widziane są instytucje, które dotychczas nie realizowały projektów w Programie Interreg Europa.  

Program Interreg Europa umożliwia współpracę z partnerami z obszaru całej Unii Europejskiej, a także Norwegii i Szwajcarii.  Czwarty (i ostatni w perspektywie 2014-2020) nabór wniosków w Programie trwał od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. Aktualnie trwają prace nad umożliwieniem kontynuacji Programu w perspektywie finansowej 2021-2027.

Na stronie programu Interreg Europa można zapoznać się ze szczegółową agendą Forum, znaleźć informacje organizacyjne oraz zarejestrować się: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/

Czwarty i ostatni już nabór wniosków w programie  współpracy międzyregionalnej  Interreg Europa potrwa od 7 maja do 22 czerwca 2018 r.

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. Aktualny nabór obejmuje wszystkie priorytety Programu, ale szczególnie mile widziane są projekty podejmujące problematykę gospodarki niskoemisyjnej.

Program Interreg Europa jest doskonałym narzędziem do inicjowania zmian oraz wprowadzania innowacji. W oparciu o wymianę doświadczeń i wiedzy z partnerami oraz ekspertami z państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii mamy możliwość unowocześniania polskich instrumentów polityki (strategie rozwoju miast, gmin, plany społeczno-gospodarcze, regionalne i krajowe programy operacyjne, polityki krajowe, strategie niskoemisyjne itd.)

Do udziału w projektach zachęcamy przede wszystkim  władze i inne instytucje publiczne (różnego szczebla) lub instytucje non-profit zaangażowane w tworzenie różnych instrumentów polityk. Rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 instytucji . Średni budżet projektu to ok 1-2 mln EUR a poziom dofinansowania dla partnerów polskich wynosi 85%

Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji na stronie programu https://www.interregeurope.eu  oraz poszukiwania potencjalnych zagranicznych partnerów projektowych lub inicjatyw do których można dołączyć na stronie https://www.interregeurope.eu/search/ .

Wspólny Sekretariat Programu organizuje serię webinariów dla partnerów wiodących projektów:

    15 maja 2018 r.  Efektywne partnerstwo w projekcie

    16 maja 2018 r.  Projektowanie metodologii projektu

    17 maja 2018 r. zarządzanie budżetem i finansami

    18 maja 2018 r. Planowanie strategii komunikacji projektu

Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez stronę Programu https://www.interregeurope.eu/news-and-events/

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

Zapraszamy również do konsultowania wstępnych koncepcji  projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym programów współpracy terytorialnej działającym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Polsce informacji na temat programu i naboru udziela także Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa tel.: +48 32 253 90 08, e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podczas VII posiedzenia Komitetu Monitorującego programu Interreg Europa, który odbył się w dniach 12-13 grudnia 2017 roku w  Tallinie (Estonia) zdecydowano o terminie czwartego naboru wniosków projektowych.

Otwarcie czwartego naboru planuje się na kwiecień, a jego zakończenie na połowę czerwca 2018 roku. Prawdopodobnie wnioski będzie można składać we wszystkich priorytetach programu. Udostępniona zostanie także całość pozostałej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozostającej w dyspozycji Programu, z przeznaczeniem na projekty.

Szczegółowe informacje na temat czwartego naboru zostaną opublikowane wkrótce po obradach kolejnego Komitetu Monitorującego programu zaplanowanego na marzec 2018 r.  

 

Program Interreg Europa jako narzędzie polityki spójności skupia się na unowocześnieniu polityk regionalnych oraz, dzięki współpracy międzynarodowej, efektywniejszej i bardziej skoordynowanej polityce wykorzystywania środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych oraz krajowych. Program obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Unii Europejskiej (UE), Norwegię i Szwajcarię. Działalność Programu oparta jest o cztery osie priorytetowe, w których można ubiegać się o wsparcie:

·         Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje

·         Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

·         Gospodarka niskoemisyjna

·         Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

 

Program Interreg Europa zasadniczo skierowany jest do trzech typów beneficjentów:

·         Władz publicznych – państwowe, regionalne, lokalne

·         Instytucji zarządzających  / instytucji pośredniczących odpowiedzialnych za programy inwestycje na

          rzecz wzrostu i zatrudnienia lub EWT

·         Agencji, instytutów badawczych, stowarzyszeń, organizacji sektorowych i non-profit

 

Więcej informacji o programie na stronie www.interregeurope.eu

Zapraszamy również do konsultowania wstępnych koncepcji  projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym programów współpracy terytorialnej działającym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wdrażanie Programu Interreg Europa będzie łatwiejsze dzięki tzw. Platformom Learningowym, które umożliwiają potencjalnym beneficjentom Interregu Europa zapoznanie się z politykami horyzontalnymi, objętymi wsparciem Programu.

Platformy skierowane są do:

  • Instytucji zarządzających funduszami strukturalnymi
  • Władz regionalnych i lokalnych
  • Stowarzyszeń, instytucji i organizacji non-profit

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu polityk w obszarach:

  • Badań i innowacji
  • Konkurencyjności MŚP
  • Gospodarki niskoemisyjnej
  • Środowiska i efektywnego korzystania z zasobów

Bezpłatna oferta platform obejmuje:

  • wsparcie eksperckie w wybranych tematach (wymagana uprzednia rejestracja)
  • możliwość włączenia się do ogólnoeuropejskiej społeczności
  • dostęp do zasobów wiedzy, także spoza programu Interreg Europa.  


Zapraszamy do odwiedzenia strony tematycznych platform learningowych

 https://www.interregeurope.eu/policylearning/,

prowadzonej przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa.  

Więcej o Programie Interreg Europa:

www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Interreg Europa

www.interregeurope.eu

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w programie współpracy międzyregionalnej Interreg  Europa, który potrwa od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku, w dn. 22-23 marca br. na Malcie odbędzie się międzynarodowe forum poszukiwania partnerów. Forum organizowane jest pod hasłem  Europe, let’s cooperate !

 

Uczestnictwo w forum będzie doskonałą okazją do budowania nowych partnerstw i nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami zainteresowanymi współpracą międzyregionalną. Zorganizowane zostaną także warsztaty na temat przygotowania i rozwoju projektów Interreg. Dodatkowo, uczestnicy forum będą mieć możliwość zaprezentowania swoich pomysłów na projekty współpracy międzyregionalnej.

Rejestracja na wydarzenie możliwa jest za pośrednictwem strony http://www.interregeurope.eu/europecooperates2017/ 

Dzięki programowi Interreg  Europa możliwe jest wprowadzenie nowych rozwiązań i poprawa skuteczności polityk oraz programów rozwoju w różnych dziedzinach życia regionów. Rekomenduje się udział instytucji zaangażowanych w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych oraz strategiami rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit ze wszystkich 28 państw UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów, z których co najmniej 2 pochodzi z państw UE, jednakże rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 partnerów w tym minimum 50 % partnerów konsorcjum projektowego winna być zaangażowana w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych (m.in. instytucje zarządzające, pośredniczące wdrażaniu funduszy strukturalnych, np. IZ, IP, RPO WiM).

 

Punkt kontaktowy programów współpracy terytorialnej (Interreg/ENI) działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Biuro Współpracy Terytorialnej), oferuje partnerom z regionu wsparcie m.in. poprzez konsultacje propozycji projektowych oraz pomoc w znalezieniu partnerstwa do projektu (kontakt: tel. 89 521 93 24, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)