1. Projekt ENGAGE - Enhancing 'Next Generation Access' Growth in Europe

Partnerzy projektu

Projekt ENGAGE - Enhancing 'Next Generation Access' Growth in Europe realizowany był przez 11 partnerów z 9 krajów Unii Europejskiej: Francji, Portugalii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Polski, Słowenii oraz Rumunii. Polskim partnerem projektu Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem wiodącym projektu był Digital Nièvre Joint Authority (Francja)

Cel projektu

Celem projektu ENGAGE było wzmocnienie rozwoju dostępu do sieci następnej generacji (NGA) w Europie, wsparcie słabiej rozwiniętych, wiejskich i mniej zaludnionych regionów Europy, aby lepiej zrozumiały korzyści płynące z dostępu do szybkich łączy internetowych i technologii informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz ich rozwoju gospodarczego i społecznego. Zadaniem inicjatywy było opracowanie rekomendacji i zaleceń dla władz lokalnych, centralnych oraz Komisji Europejskiej w zakresie usprawnienia procesu budowy szybkich sieci szerokopasmowych (HSB – high speed broadband) i wdrażania technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich regionach Unii Europejskiej.

Rezultaty projektu

TRANSFER DOBRYCH PRAKTYK – przekazywanie dobrych praktyk pomiędzy Partnerami Projektu, wykorzystywanie modeli prowadzonych inwestycji, stosowanych procedur, tworzenie wzajemnych zachęt do podejmowania inwestycji, budzenie potrzeb korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz narzędzi i usług elektronicznych
SIEĆ EKSPERTÓW – przedstawiciele samorządów lokalnych, agencji rozwoju i instytucji naukowo-badawczych, specjaliści z branży związanej budową sieci szerokopasmowych oraz wdrażania narzędzi teleinformatycznych
SPOTKANIA – warsztaty, wymiany personelu, wizyty studyjne, współpraca w zakresie wymiany doświadczeń, doradztwa w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego, planowania kosztów, wymiana wypracowanych i sprawdzonych praktyk w dziedzinie budowy społeczeństwa informacyjnego
MANIFEST – dokument sygnowany przez przedstawicieli władz regionów biorących udział w Inicjatywie, stanowiący diagnozę kluczowych zagadnień determinujących osiągnięcie założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej na obszarach wiejskich, peryferyjnych

Źródła dofinansowania

Budżet projektu wyniósł 1.390.973,02 euro, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC sfinansowano 1.074.109,75 euro.

Strona internetowa projektu http://engage-interreg.eu/

Kontakt do beneficjenta

Partner z województwa warmińsko-mazurskiego:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 89 52 19 430

2.Projekt SURF Nature. Sustainable Use of Regional Funds for Nature.

Partnerzy projektu

Projekt SURF Nature. Sustainable Use of Regional Funds for Nature realizowany był przez partnerów z krajów UE: Polski, Rumunii, Austrii, Włoch, Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Czech, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Słowenii. Polskim partnerem projektu Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem wiodącym projektu był Federal Environment Agency Austria.

Cel projektu

Celem projektu SURF Nature była poprawa regionalnych polityk i praktyk służących ochronie przyrody i bioróżnorodności przez wzrost szans finansowania tych działań ze środków EFRR.

Osiągnięte rezultaty

Projekt pozwolił na stworzenie bazy wzorcowych praktyk w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i wypracowanie rekomendacji, mających na celu pomoc europejskim regionom w lepszym wykorzystaniu funduszy dostępnych na ten cel, a w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Źródła dofinansowania

Budżet projektu wyniósł 1.584.766,00 euro, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC sfinansowano 1.246.105,60 euro.

Strona internetowa projektu http://www.surf-nature.eu/

Kontakt do beneficjenta

Partner z województwa warmińsko-mazurskiego:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 089 512 54 70

3.Projekt B2N. Business to Nature - Interregional Approach to SMEs and Entrepreneurship Policies in Natural Areas.

Partnerzy projektu

Projekt B2N. Business to Nature - Interregional Approach to SMEs and Entrepreneurship Policies in Natural Areas realizowany był przez partnerów z krajów UE: Polski, Hiszpanii, Szwecji, Włoch, Francji, Bułgarii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Słowenii. Partnerem projektu z województwa warmińsko-mazurskiego był WMARR S.A. w Olsztynie, natomiast Partnerem wiodącym projektu Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie.

Cel projektu

Celem projektu B2N była wymiana dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw na obszarach przyrodniczych. Współpraca i wymiana doświadczeń pozwoli na wzmocnienie sektora MŚP i usprawnienie polityki w zakresie przedsiębiorczości, zwracając jednocześnie uwagę na ochronę środowiska na obszarach słabiej rozwiniętych, o potencjale turystycznym.

Osiągnięte rezultaty

Rezultatem projektu było opracowanie dokumentów strategicznych zawierających dobre praktyki oraz zalecenia, które pomogą europejskim decydentom w lepszy sposób kształtować politykę dotyczącą wyzwania, jakim jest godzenie rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska.

Źródła dofinansowania

Budżet projektu wyniósł 1.893.085,24 euro, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC sfinansowano 1.495.691,09 euro.

Strona internetowa projektu http://www.business2nature.eu

Kontakt do beneficjenta

Partner z województwa warmińsko-mazurskiego:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

tel. 89 521 12 50