Czwarty nabór wniosków Programu Interreg V-A Litwa-Polska zakończył się 30 września 2019r. o godz. 16:00. Do momentu zamknięcia naboru Wspólny Sekretariat Programu otrzymał 66 wniosków: 35 wniosków z Beneficjentami wiodącymi z Litwy i 31 wniosków  z Beneficjentami wiodącymi z Polski.

Najwięcej wniosków z Litwy wpłynęło z okręgów olickiego i kowieńskiego - kolejno 12 oraz 11. Z kolei po polskiej stronie najbardziej aktywne okazało się województwo podlaskie, które złożyło łącznie 20 aplikacji.Pośród beneficjentów największą popularnością cieszył się Cel szczegółowy 1.1.- “Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  w turystyce na obszarze przygranicznym” z 29 projektami, co stanowi 44% wszystkich złożonych aplikacji. Najmniej popularny okazał się Cel szczegółowy 2.2.- “Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia” z 8 otrzymanymi projektami. Zauważono jednak prawie trzykrotny wzrost popularności tego obszaru w porównaniu z poprzednim naborem.

Łączna wartość złożonych projektów opiewa na kwotę 43,4 miliony EURO, z czego 25,4 miliony EURO to kwota wnioskowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Największe zapotrzebowanie na środki finansowe występuje w ramach celu szczegółowego 1.1. "Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze przygranicznym". Kwota wnioskowana w tym celu  to 18,1 mln EUR, podczas gdy  dostępne środki wynoszą 10,3 mln EUR. Największa konkurencja o finansowanie dotyczy priorytetu 3 "Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją", w przypadku którego wnioskowana kwota prawie trzykrotnie przekracza dostępne środki finansowe.

Otrzymane projekty zostaną teraz poddane ocenie administracyjnej I kwalifikowalności, a następnie lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania zostanie zatwierdzona na posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu, który odbędzie się w przyszłym roku. Więcej informacji na temat WKM przekażemy Państwu niebawem.

Aplikacje w podziale na region beneficjenta wiodącego

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zaprasza zainteresowanych aplikowaniem o środki Programu Interreg V-A Litwa-Polska na indywidulane konsultacje projektowe, które odbywają się w siedzibie RPK w Olsztynie,  ul. Kościuszki  89/91, p. 214. Istnieje możliwość skonsultowania zarówno ogólnych zagadnień związanych z projektem, jak i szczegółowych zapisów w aplikacji projektowej.

Instytucje zainteresowane konsultacjami  prosimy o rejestrację  telefonicznie lub e-mailem: tel:  89 521 93 24, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także o wcześniejsze wysłanie pytań/zagadnień będących przedmiotem konsultacji.

Aktualny IV nabór wniosków w Programie Litwa-Polska trwa do 30 września br.    

Każdego roku w krajach Unii Europejskiej świętowany jest Europejski Dzień Współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia służące promocji regionów i państw uczestniczących we współpracy transgranicznej. Takie obchody organizowane są także w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Tegoroczne świętowanie będzie miało miejsce 7 września 2019 r. (sobota) w Birstonas na Litwie.

W mieście tym organizowany jest cykliczny Festiwal  dyskusyjny "Būtent!" Hasło tegorocznego Europejskiego Dnia Współpracy - "Europa jest tobą". Więcej informacji na temat festiwalu można znaleźć na stronie internetowej:    https://diskusijufestivalis.lt/#page-top

Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, razem z innymi programami Interreg, będzie miał swój namiot podczas festiwalu. Będzie tam można spotkać partnerów projektowych, poznać efekty współpracy lub skonsultować (po wcześniejszej rejestracji na stronie http://www.vilniusjts.eu/events) koncepcję projektową planowaną do złożenia w ramach aktualnego naboru wniosków w Programie. Poza tym, uczestnicy są zaproszeni do udziału we wszystkich wydarzeniach festiwalu.  Główna dyskusja pn. "Dobrzy sąsiedzi bardziej bliscy niż krewni? Czy sąsiedzi Litwy zbliżyli się do siebie?" rozpocznie się 7 września o godzinie 16:00.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Białymstoku zapewnia transport z Białegostoku do Birstonas (Litwa) i z powrotem beneficjentom z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Osoby zainteresowane wyjazdem do Birstonas serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do dnia 30 sierpnia 2019 r. Zgłoszenia zawierające nazwę instytucji Beneficjenta, imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej, numer tel. komórkowego do kontaktu podczas wyjazdu oraz miejsce wsiadania do autokaru (Białystok, Korycin, Suchowola, Augustów, Suwałki lub Szypliszki należy wysyłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Planowany wyjazd z Białegostoku – godz. 7:30.

W przypadku dodatkowych pytań o udział w wydarzeniu zachęcam do kontaktu z działającym w Olsztynie Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Litwa-Polska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.  89 521 93 24.

W dniach 26-27 czerwca 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach (podlaskie) przy ul. Innowacyjnej 1  odbędą się dwa szkolenia dla potencjalnych beneficjentów  IV otwartego naboru wniosków w Programie współpracy transgranicznej Interreg Litwa-Polska. 

W dniu 26 czerwca szkolenie skierowane będzie do potencjalnych beneficjentów planujących projekty w priorytetach 1, 2, 3. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje na temat ogólnych wymogów czwartego naboru wniosków, kwalifikowalności wydatków oraz wskazówki jak wypełnić formularz aplikacyjny. Przewidziano sesję pytań i odpowiedzi z udziałem pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu z Wilna oraz Regionalnych Punktów Kontaktowych w Olsztynie i Białymstoku. Możliwe będą również konsultacje indywidualne (po wcześniejszym zarejestrowaniu). Szkolenie będzie prowadzone w językach narodowych Programu (litewskim/polskim).

Natomiast w dniu 27 czerwca szkolenie dedykowane będzie  potencjalnym beneficjentom planującym aplikowanie tylko w ramach priorytetu 2 (Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników). Uczestnicy szkolenia będą mogli wziąć udział w panelu kreatywności, sesji wymiany doświadczeń z innymi programami Interreg zapoznają się także  z najczęściej występującymi błędami we wnioskach aplikacyjnych składanych w drugim priorytecie. Możliwe będą również indywidualne konsultacje po wcześniejszym zarejestrowaniu. Szkolenie w dniu 27 czerwca będzie prowadzone w języku angielskim.

Agenda spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Programu

10 czerwca 2019 r. rozpoczął się IV otwarty nabór wniosków w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego projekty dwustronne realizowane
z partnerami z Litwy. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r. o godz. 16:00 czasu litewskiego (GMT + 02:00).

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionu i poprawy jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami obszaru objętego Programem.

W ramach IV otwartego naboru  składane mogą być wnioski, obejmujące działania przyczyniające się do realizacji trzech następujących priorytetów:

  • Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;
  • Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
  • Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Fundusze przeznaczone na Priorytet 4 "Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej" zostały rozdzielone w ramach trzech poprzednich naborów. Aktualny nabór nie przewiduje możliwości aplikowania w ramach tego priorytetu.

Szczególnie oczekiwane, z punktu widzenia Programu, są projekty dwustronne, przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego Programu 2.2. Zmniejszenie bezrobocia poprzez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia

Podręcznik Programu do 4. naboru wniosków zawierający niezbędne załączniki (np. wzór wniosku o dofinansowanie, wytyczne dotyczące wypełniania wniosku, itp.) oraz szczegółowe wymagania dotyczące 4. naboru wniosków, znajdują się na stronie internetowej Programu: www.lietuva-polska.eu, sekcja menu DOKUMENTÓW i TUTAJ

W najbliższym czasie ukażą się informacje na temat szkoleń dedykowanych IV naborowi wniosków.  

Jeśli mają Państwo pomysł na projekt bilateralny ale poszukują partnerów litewskich do jego realizacji, prosimy o wypełnienie formularza poszukiwania partnerów i wysłanie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Propozycje partnerskie należy wypełnić w języku angielskim. W przypadku dodatkowych pytań o nabór zachęcamy także do kontaktu z działającym w Olsztynie Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Litwa-Polska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.  89 521 93 24.