Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Litwa Polska (WS) zaprasza instytucje zainteresowane V naborem wniosków w Programie Interreg Litwa-Polska na szkolenie on-line (webinarium), które odbędzie się 27 maja 2020 (środa) o godz. 09.00. Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Udział w szkoleniu możliwy będzie po wcześniejszej rejestracji na STRONIE do dnia 26 maja 2020.

Prezentacje będące przedmiotem szkolenia są już dostępne online w języku polskim, litewskim oraz angielskim.

Materiały szkoleniowe składają się z 3 prezentacji:

1) Ogólne wymagania Programu,

2) Kwalifikowalność wydatków,

3) Sposób wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Wszystkie prezentacje dostępne są TUTAJ.

Ze względu na formułę wydarzenia i ograniczenia czasowe, organizatorzy webinarium proszą zarejestrowanych  uczestników  o zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi jeszcze przed szkoleniem on-line.

Dodatkowe techniczne informacje dotyczące udziału w webinarium  oraz link do spotkania  zostaną przekazane tylko zarejestrowanym osobom.

Ponadto, od czerwca br. w każdą środę będą organizowane indywidualne konsultacje online. Potencjalni Beneficjenci będą mogli uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Aby skorzystać z konsultacji, należy przesłać zgłoszenie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz pytanie, które będzie przedmiotem konsultacji.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Olsztynie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W dniu dzisiejszym (4 maja 2020r.) rozpoczął się piąty nabór projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

Nabór w trybie ciągłym (wnioski oceniane będą bezpośrednio po złożeniu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego) będzie trwał do momentu rozdysponowania wszystkich środków, ale nie dłużej niż do 30 września 2020 r. do godziny 23:59 (GMT + 02:00 - czasu litewskiego).

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma na celu przyczynienie się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami obszaru objętego Programem.

  1. nabór otwarty został dla wszystkich czterech priorytetów Programu, tj.:

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;

Priorytet 2. Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;

Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

Priorytet 4. Zwiększanie zdolności instytucjonalnych władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności administracji publicznej.

Warto zaznaczyć, że w ramach piątego naboru wniosków dodatkowe punkty zostaną przyznane projektom ukierunkowanym na reagowanie na pandemię COVID-19:, zarówno w kontekście reagowania na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenia skutków wybuchu epidemii w różnych aspektach życia (gospodarczych, społecznych i innych). Co więcej w przypadku takich aplikacji okres kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją działań projektowych będzie rozpoczynał się od 1 lutego 2020 r. Zatem koszty związane z zagrożeniem epidemiologicznym, poniesione przed ogłoszeniem naboru wniosków będą mogły zostać uwzględnione w aplikacji projektowej, jeżeli nie wystąpiły przed 1 lutego br.

Minimalny kwalifikowalny całkowity budżet  projektu wynosi ponad 50 000,00 euro a maksymalny 1 mln euro. Orientacyjna kwota do podziału obejmująca cztery priorytety programu wynosi 11,4 mln euro (środki EFRR). 

Ocena projektu rozpocznie się tuż po otrzymaniu wniosku .Informacje o otrzymanych wnioskach
o dofinansowanie projektów i wnioskowanych środkach finansowych będą na bieżąco ogłaszane na stronie internetowej Programu.

Beneficjenci projektu mogą zapoznać się z Podręcznikiem Programu, obowiązującym dla 5. naboru projektów wraz z niezbędnymi załącznikami na stronie internetowej: www.lietuva-polska.eu sekcja menu (np. wzór formularza wniosku aplikacyjnego, wskazówki dotyczące wypełniania formularza aplikacyjnego, itp.). Wnioski należy składać drogą mailową.

Gorąco zachęcamy do udziału w V naborze wniosków Programu Interreg Litwa-Polska. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Olsztynie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje o Programie, w tym oficjalny komunikat dot. rozpoczęcia V naboru wniosków można znaleźć na stronie www.lietuva-polska.eu,

Wspólny Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 zdecydował o przeprowadzeniu V naboru wniosków w Programie. Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 września 2020 r. i będzie otwarty na wszystkie cztery osie priorytetowe Programu.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną planuje się wykorzystanie uproszczonych procedur dotyczących składania wniosków, minimalizujących obciążenie beneficjentów pracą administracyjną (w szczególności - możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej, jak również korzystanie z uproszczonego formularza wniosku). Ponadto ocena wniosków projektowych będzie dokonywana w ciągu 30 dni roboczych od złożenia aplikacji, a decyzje w sprawie wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie będą na bieżąco podejmowane przez Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) przy zastosowaniu procedury pisemnej.

Kryteria w wyborze projektów zostaną dostosowane by dać pierwszeństwo projektom niwelującym skutki pandemii COVID-19, w tym skutki ekonomiczne i społeczne. Co więcej w przypadku takich aplikacji okres kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją działań projektowych będzie rozpoczynał się od 1 lutego 2020 r. Zatem koszty związane z zagrożeniem epidemiologicznym, poniesione przed ogłoszeniem naboru wniosków będą mogły zostać uwzględnione w aplikacji projektowej, jeżeli nie wystąpiły przed 1 lutego br.

Orientacyjna kwota do dyspozycji w nadchodzącym naborze to 11,4 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu w tym kosztów, terminów etc. zostaną również przedstawione w podręczniku dla wnioskodawców V naboru, którego opracowaniem zajmuje się obecnie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie. Po jego zatwierdzeniu będzie on dostępny na oficjalnej stronie Programu.

Szczegółowe informacje o Programie:

www.lietuva-polska.eu

www.ewt.warmia.mazury.pl zakładka Litwa-Polska

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z nadchodzącym V naborem zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Olsztynie. Z uwagi na zdalny tryb pracy pracowników RPK w okresie zagrożenia epidemiologicznego preferowany jest kontakt mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kolejne projekty polsko-litewskie z dofinansowaniem

W dniach 2-4 marca br. w Druskiennikach na Litwie odbyło się VII posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020, z udziałem przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego. Spośród 68 wniosków aplikacyjnych złożonych w czwartym naborze wniosków, wybrano do dofinansowania 25 projektów transgranicznych. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczą w dwunastu z nich, w tym w czterech wystąpią w roli beneficjenta wiodącego. W naszym regionie program współpracy obejmuje subregion ełcki.

Dzięki zatwierdzonym projektom instytucje z warmińsko-mazurskiego zaangażowane we współpracę transgraniczną otrzymają łącznie ponad trzy miliony euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W najbliższym czasie Wspólny Komitet Monitorujący Programu podejmie również decyzję
o rozpoczęciu kolejnego naboru i jego zasadach, gdyż wciąż nie została wykorzystana w pełni alokacja programu operacyjnego Interreg Litwa-Polska. O podjętych decyzjach poinformujemy wkrótce.

Lista dofinansowanych projektów z beneficjentami z Warmii i Mazur (link)

Zasadniczym celem Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną.

Więcej informacji o Programie: www.ewt.warmia.mazury.pl oraz www.lietuva-polska.eu. Zachęcamy także do polubienia profilu Programu na portalu Facebook, prowadzonego przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie we współpracy z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi Programu w Olsztynie
i Białymstoku.

 

Kierunki i wyzwania współpracy transgranicznej w kolejnej edycji Programu Interreg Litwa-Polska na lata 2021-2027 to główne tematy dyskusji w trakcie regionalnych warsztatów, które odbyły się 16 stycznia w Rynie.

W spotkaniu zorganizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie udział wzięli interesariusze i potencjalni beneficjenci reprezentujący samorządy z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Wspólnego Sekretariatu Programu w Wilnie oraz eksperci z Programów Interact (Dania) i Interreg Polska-Saksonia (Wrocław, Polska).

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z dotychczasowymi efektami realizacji Programu na lata 2014-2020 oraz z wyzwaniami, które czekają zainteresowanych współpracą na pograniczu polsko-litewskim
w przyszłości. Dyskutowano m.in. o zapisach nowych regulacji unijnych poświęconych współpracy terytorialnej w UE na lata 2021-2027, o specyfice obszaru Programu, jego mocnych i słabych stronach, a także potencjale do współpracy, który niewątpliwie istnieje na pograniczu Polski i Litwy. O dobrych praktykach współpracy transgranicznej mówił z kolei przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska-Saksonia.

Kluczowym momentem warsztatów była moderowana dyskusja z udziałem ekspertów, przy aktywnym udziale uczestników warsztatów. Jej celem była wymiana poglądów na temat potencjału do współpracy w programie Interreg Litwa-Polska 2021-2027 w tym celów szczegółowych, wymiaru terytorialnego, typów projektów, możliwości generowania pomysłów projektowych. Uczestnicy panelu podzielili się swoimi doświadczeniami i sugestiami nt. dotychczasowej realizacji Programu oraz wyrazili opinię na temat możliwych i pożądanych kierunków interwencji Programu w kolejnych latach. Dyskusji towarzyszył aktywny głos ze strony potencjalnych beneficjentów zainteresowanych współpracą w Programie Litwa-Polska, zaś wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane w trakcie prac nad nową edycją Programu. W pracach grupy programującej Programu Interreg Litwa-Polska uczestniczą również przedstawiciele samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie było kolejnym etapem konsultacji z interesariuszami szczebla lokalnego w zakresie pożądanych kierunków współpracy Programu Litwa-Polska 2021-2027. Podobne spotkanie odbędzie się 23.01.br. na Litwie dla partnerów litewskich.

Program Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska w bieżącej edycji ma na celu wsparcie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym Polski i Litwy, w oparciu o współpracę transgraniczną. Tematycznie dotychczas zrealizowane projekty związane były z turystyką, rynkiem pracy, przedsiębiorczością, włączeniem społecznym oraz współpracą instytucjonalną podmiotów z Polski i Litwy. W wyniku realizacji Programu w latach 2016-2020 do Polski (podlaskie, warmińsko-mazurskie) trafiło ponad 16 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

1

3

8

16-01-2020_Ryn_cele_polityki_cele_szczegółowe.pdf

16-01-2020_Ryn_Interreg_2020.pdf

Border_orientation_paper_warsztaty_Ryn_16_stycznia_2020.pdf

Program_współpracy_Interreg_V-A_Litwa-Polska_-_wnioski_na_przyszłość.pdf

2020-01-16_Doświadczenia_Programu_Polska_Saksonia_.pdf