Regionalny Punkt Kontaktowy programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska z Olsztyna we współpracy z ełckim Biurem Regionalnym Urzędu Marszałkowskiego oraz Wspólnym Sekretariatem Programu w Wilnie był organizatorem spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów programu, które odbyło się 5 kwietnia 2017 r. w Ełku. Spotkanie miało na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie tzw. małych projektów Programu Litwa-Polska. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 20 marca i potrwa do 22 maja 2017 r.

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z ogólnymi zasadami i zakresem tematycznym Programu Litwa-Polska, w tym szczególnymi warunkami naboru na tzw. małe projekty. Omówiono także szczegółowo kwestie kwalifikowalności wydatków w projektach oraz zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji o programie i naborze: www.ewt.warmia.mazury.pl , www.lietuva-polska.eu

Materiały ze spotkania dostępne są tutaj

  

Drugi nabór wniosków (małe projekty) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego dwustronne projekty współpracy rozpoczął się 20 marca 2017. 

Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Celem Programu jest wkład w regionalny rozwój i jakość życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu.

Podczas drugiego naboru składać można wnioski, które przyczynią się do realizacji poniższych priorytetów:

1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

4.Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, partnerzy projektu muszą wnieść natomiast 15% wkładu własnego.

Szczegółowe informacje istotne dla drugiego naboru wniosków (małe projekty):

1. Wartość projektu: minimalna wartość całkowita projektu wynosi powyżej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro, maksymalna wartość może wynieść 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) euro.

2. Suma kategorii budżetowych: “Wydatki na wyposażenie” oraz “Infrastruktura i roboty budowlane” (zwanych dalej – komponentem inwestycyjnym) nie może przekroczyć 30% całkowitego kwalifikowalnego budżetu projektu.

Podręcznik Programu obowiązujący dla drugiego naboru wniosków, w tym niezbędne załączniki (np. wzór wniosku aplikacyjnego, Wytyczne wypełnieniania wniosku aplikacyjnego itd.) znajdują się na stronie: www.lietuva-polska.eu w sekcji menu DOKUMENTY oraz TUTAJ

WAŻNE!: Elektroniczna wersja formularza aplikacyjnego jest nadal przygotowywana i będzie dostępna w ciągu 2 tygodni. Do czasu jej udostępnienia potencjalni beneficjenci mogą zapoznać się z Formularzem Aplikacyjnym w wersji PDF.  

Ostateczny termin składania wniosków to 22 maja 2017 r. godzina 16:00 czasu litewskiego. Wnioski muszą zostać dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstitucijos av 7, LT-09308, Wilno, Litwa. 

  • SZKOLENIA

Wspólny Sekretariat oraz Regionalne Punkty Kontaktowe organizują szkolenia dla potencjalnych beneficjentów:

Litwa

  • 4 kwietnia Kaunas (Hotel „Best Baltic Kaunas“, A.Mickevičiaus str. 28, Kaunas)
  • 6 kwietnia Alytus (Alytus district administration, Pulko 21, Alytus)
  • 11 kwietnia Trakai (Hotel “Trasalis”, Gedimino str. 26, Trakai)

Polska

  • 5 kwietnia Ełk (BURSA II/Ośrodek Wspierania Inicjatyw Transgranicznych, 5A Sikorskiego st., Ełk)
  • 6 kwietnia Białystok (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1, Białystok) 

Godziny szkoleń to 10:30-14:00. Rejestracja na szkolenia dostępna jest TUTAJ

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wspólnego Sekretariatu lub Regionalnych Punktów Kontaktowych.

Do 20 marca trwa nabór kandydatów na 3 wolne stanowiska pracy w Biurze Współpracy Terytorialnej Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Poszukiwane są osoby zainteresowane rozwojem regionalnym, szczególnie współpracą terytorialną w ramach inicjatyw Interreg i EIS, władające językiem angielskim. Do zadań nowych pracowników (w zależności od stanowiska) należeć będzie m.in. promocja i udzielanie informacji o Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, realizacja zadań związanych z uczestnictwem województwa warmińsko-mazurskiego w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, ale również prowadzenie spraw w zakresie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i kształtowania polityki transportowej województwa.  

Sprawdź szczegółowe informacje o naborze i wymogi do kandydatków na stronach:

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST), instytucja publiczna utworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej poszukuje Menedżera Finansowego (z biegłą znajomością języka polskiego oraz angielskiego), w celu wdrażania Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

WST oferuje możliwość pracy w Wilnie, w młodym, rozwijającym się, międzynarodowym zespole oraz konkurencyjne wynagrodzenie w zależności od posiadanych umiejętności i kwalifikacji. Jest to praca na cały etat (40 godzin tygodniowo) z trzymiesięcznym okresem próbnym. Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska oraz opis zakresu obowiązków znajdują się tutaj.

Aplikacje w języku angielskim (zawierające CV i list motywacyjny) można składać do 23 lutego 2017 roku (najpóźniej do tego dnia aplikacja musi wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego).

Procedura składania dokumentów:

Wypełnij EUROPASS CV i list motywacyjny (obydwa dokumenty w języku angielskim) tutaj i wyślij dokumenty w formacie Europass pdf XML na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 23 lutego 2017 roku. Rozmowy zostaną przeprowadzone na początku marca w Warszawie. Jedynie wstępnie wybrani kandydaci zostaną na nią zaproszeni.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Panią Auksė Bernadišienė, Dyrektorem Wspólnego Sekretariatu Technicznego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wspólny Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 zatwierdził do finansowania 29 projektów złożonych w I otwartym naborze wniosków, wśród których znalazło się 11 transgranicznych przedsięwzięć z udziałem beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu odbyło się w dniach 26-27.10.2016 r. w Gołdapi. Spośród 108 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I naboru, członkowie Komitetu wybrali do finansowania 29 polsko-litewskich projektów, które otrzymały najwyższą punktację podczas oceny jakościowej i wykazały się wartością dodaną w obszarze transgranicznym. Beneficjenci z Warmii i Mazur wezmą udział w 11 przedsięwzięciach, w tym w 4 z nich wystąpią w roli beneficjenta wiodącego. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w tych projektach sięga 10 mln euro, z czego bezpośrednio do regionu trafi prawie 4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lista projektów z beneficjentami z województwa warmińsko-mazurskiego, rekomendowanych do finansowania:

Nr i tytuł projektu Beneficjent z województwa warmińsko-mazurskiego Wartość projektu

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR

(beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego)

Projekt nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (beneficjent 4) 1 000 000,00 EUR 94 163,00 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-016 „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”. Gmina Miasto Ełk (beneficjent 2) 736 280,02 EUR 355 606,00 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-002 „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”. Gmina Ełk (beneficjent wiodący) 630 623,69 EUR 234 588,53 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-015 „Teraz czas na zmiany”. Gmina Miasto Ełk (beneficjent 2) 755 223,74 EUR 436 808,20 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-029 „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birstonas”. Powiat Ełcki (beneficjent wiodący) 999 271,40 EUR 724 153,76 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-101 „Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim”. Gmina Miejska Giżycko (beneficjent 3), Gmina Giżycko (beneficjent 4) 999 825,53 EUR 185 515,01 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-030 „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”. Gmina Miasto Ełk (beneficjent wiodący) 982 455,75 EUR 607 590,66 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-070 „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”. Gmina Kruklanki (beneficjent 4) 999 442,16 EUR 209 435,07 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (beneficjent 4) 999 459,00 EUR 126 565,00 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-034 „Parki przyjaźni 2”. Gmina Gołdap (beneficjent 2) 1 000 000,00 EUR 424 690,03 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-012 „Wzmacnianie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności”. Gmina Orzysz (beneficjent wiodący) 694 023,78 EUR 381 673,70 EUR
9 796 605,07 EUR 3 780 788,96 EUR

 

Instytucjom z województwa warmińsko-mazurskiego serdecznie gratulujemy dobrze przygotowanych projektów i przyznanego dofinansowania.

Więcej informacji o Programie: www.ewt.warmia.mazury.pl oraz www.lietuva-polska.eu. Zachęcamy także do polubienia profilu Programu na portalu Facebook, prowadzonego przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Olsztynie: https://www.facebook.com/program.litwa.polska.