Bardzo dobre wiadomości dla wszystkich miłośników wypraw rowerowych z Gminy Giżycko, gdzie otwarta została ścieżka rowerowa przebiegająca wzdłuż dawnych nasypów kolejowych na odcinku Grajwo-Kożuchy Wielkie.

Ścieżka rowerowa o długości 8,5 km powstała dzięki współpracy transgranicznej Gminy Giżycko
z litewskim rejonem Trakai, a wszystko to w ramach projektu „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego”, dofinansowanego z Programu Intereg Litwa-Polska 2014-2020. 

Inauguracja szlaku była również okazją do organizacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego, a na mecie wyprawy – w Kożuchach Wielkich zorganizowano piknik z wieloma atrakcjami. To właśnie w tej miejscowości powstanie również jeden z elementów nowo powstałej ścieżki – Miejsce Obsługi Rowerzystów z infrastrukturą rekreacyjną.

Partnerzy projektu  „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego” zaplanowali też inne działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej, m.in.  wizyty studyjne będące okazją do wymiany cennej wiedzy i doświadczeń, a także obozy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
z Polski i Litwy. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę blisko 1 milion euro , z czego dofinansowanie Litwa-Polska to ok. 850 tys. euro.

Przypominamy, że projekt ten nie jest jedynym realizowanym obecnie przez beneficjentów z Gminy Giżycko oraz Rejonu Trockiego.  Oba samorządy współpracują ponadto przy realizacji projektu „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”. Jednym z efektów tej współpracy było oddanie do użytku nowego budynku filii Biblioteki Publicznej oraz świetlicy w miejscowości Bystry w sierpniu br., o czym informowaliśmy wcześniej na naszym portalu (link do artykułu).

010101

02

Źródło: Strona internetowa Urzędu Gminy Giżycko - https://ugg.pl/wiadomosci/199949

Lokalne samorządy i instytucje z Warmii i Mazur realizują wspólnie z litewskimi partnerami wiele projektów transgranicznych, które przyczyniają się m.in. do pielęgnowania wspólnego dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego, rozwoju turystyki oraz wzmocnienia relacji dobrosąsiedzkich na polsko-litewskim pograniczu.

Jednym z takich przedsięwzięć jest projekt pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” , realizowany przez Gminę Giżycko oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach wspólnie z litewskimi partnerami z Rejonu Trockiego dzięki wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020.

Wśród licznych działań projektu miał miejsce m.in. „Jarmark Folkloru” zorganizowany w miejscowości Bystry (Gmina Giżycko).

W trakcie tego wydarzenia Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie miał okazję przeprowadzić krótką rozmowę z przedstawicielem beneficjenta wiodącego projektu, p. Ewą Dmochowską z Urzędu Gminy Giżycko na temat przebiegu realizacji projektu „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”. Zapytaliśmy o korzyści wynikające z realizacji projektu dla lokalnej społeczności oraz dalsze plany związane ze współpracą Gminy Giżycko z litewskim Rejonem Trockim (Trakai).

Tym samym rozpoczynamy nasz nowy cykl rozmów z beneficjentami projektów realizowanych w naszym regionie dzięki wsparciu programów współpracy terytorialnej na lata 2014-2020.

Rozmowa o Interregu Litwa-Polska z Gminą Giżycko, beneficjentem wiodącym projektu „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 w Olsztynie:
Jak nawiązali Państwo współpracę z partnerem litewskim? Czy jest to pierwszy projekt transgraniczny realizowany przez Gminę Giżycko wspólnie z Rejonem Trockim?

Ewa Dmochowska, Urząd Gminy w Giżycku: Od wielu lat współpracujemy z partnerem litewskim. Projekt nr LT-PL-3R-256 pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” to kolejne przedsięwzięcie zrealizowane z partnerem litewskim w ramach Programu Interreg V-A Litwa  - Polska  -z Administracją Samorządu Rejonu Trockiego, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Pałacem Kultury  w Trokach. Poprzedni wniosek pt. „Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim” zrealizowaliśmy wspólnie w ramach I naboru wniosków i dotyczył on zakupu 15 kompletów strojów dla lokalnego zespołu ludowego oraz zakupu mobilnej sceny wraz z niezbędnym sprzętem - oświetleniem i nagłośnieniem w celu organizacji na terenie gminy różnego rodzaju imprez plenerowych i wspólnych wydarzeń kulturalnych. W ramach projektu po stronie litewskiej zrekonstruowany został budynek Szkoły Sztuk Pięknych w Trokach. Oba projekty zrealizowano w celu realizacji wspólnych działań polsko-litewskich dążących do zachowania i skutecznego wykorzystania dziedzictwa regionów w celu dostosowania ich do potrzeb turystyki.  

 Znajdujemy się obok nowego budynku powstałej w ramach projektu Filii Biblioteki Publicznej w miejscowości Bystry. Proszę opowiedzieć kilka słów o przebiegu tej inwestycji oraz jak zyska na tej budowie lokalna społeczność Gminy Giżycko. Rozszerzycie Państwo swoją ofertę?

Budowa Fili Biblioteki trwała w trudnym czasie pandemii ale wykonawca stanął na wysokości zadania i dziś mieszkańcy mogą cieszyć się pięknym wielofunkcyjnym obiektem. W ramach projektu nr LT-PL-3R-256  z Programu Interreg V-A Litwa  - Polska Gmina Giżycko wybudowała budynek filii biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej wraz ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry.  Obiekt ten posiada m.in. zaplecze kuchenne, salę konferencyjną i salę gier, wypożyczalnię i czytelnię ze stanowiskami komputerowymi i kącik zabaw dla dzieci. Został on kompleksowo wyposażony w meble, sprzęt multimedialny i AGD, gry i zabawki dla dzieci oraz w wyposażenie biblioteczne. Obiekt poza funkcją biblioteczną (wypożyczalnia oraz czytelnia) wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych, warsztatów oraz wydarzeń organizowanych zarówno dla lokalnej społeczności, jak i przybyłych turystów. W ramach przedmiotowej operacji adaptowano również część pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Doba w celu udostępnienia pomieszczeń do prowadzenia zajęć kulturalnych, integracyjnych i artystycznych. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania Gmina Giżycko poszerzyła swoją ofertę turystyczną, kulturalną oraz edukacyjną. Projekt przyczynił się także do zacieśnienia współpracy polsko-litewskiej poprzez organizację wielu wspólnych polsko-litewskich spotkań, warsztatów oraz działań kulturalnych i wydarzeń artystycznych prowadzonych z wykorzystaniem ww. obiektów zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.  

W Państwa projekcie dostrzegamy  działania infrastrukturalne, ale są też działania tzw. miękkie, m.in. organizowaliście wspólne polsko-litewskie warsztaty artystyczne, inne imprezy kulturalne. Przykładem takiego wydarzenia jest Jarmark Folkloru – wydarzenie promocyjne projektu, które miało miejsce w sierpniu br. Proszę opowiedzieć o inicjatywie Jarmarku oraz o pozostałych przedsięwzięciach  tego rodzaju realizowanych w projekcie.

Poza działaniami infrastrukturalnymi w projekcie  duży nacisk kładliśmy na działania tzw. miękkie tj. wspólne polsko-litewskie wydarzenia artystyczne i imprezy kulturalne. W celu zacieśnienia współpracy polsko-litewskiej na terenie Gminy Giżycko odbyło się wiele działań prowadzonych z wykorzystaniem ww. obiektów, m.in. trzydniowe wydarzenie pn. „Jarmark folkloru”, czterodniowe warsztaty taneczne oraz warsztaty rękodzieła m.in. kulinarne, ceramiczne czy siankowanie, na których gościliśmy przedstawicieli z zaprzyjaźnionego rejonu trockiego. Delegacje z Gminy Giżycko uczestniczyły natomiast w Trokach w wydarzeniach kulturalnych takich jak: międzynarodowy festiwal prezentujący różne kultury nowej generacji, warsztaty teatralne czy festiwal „Etno Troki”. Wszystkie działania w projekcie miały pozytywny wpływ na integrację partnerów z zaprzyjaźnionych regionów: trockiego i giżyckiego oraz umożliwiły nawiązanie pozytywnych relacji sąsiedzkich. Wydarzenia były doskonałą okazją do wzajemnego poznania kultur, języka, tradycji i zwyczajów sąsiadów z zagranicy.

 Co uważacie Państwo za najważniejszą wartość dodaną współpracy w projekcie transgranicznym, czego nie osiągnęlibyście Państwo np. w programie regionalnym lub krajowym. Jakie są to korzyści ?

Wszystkie działania w projekcie miały pozytywny wpływ na integrację partnerów, wzajemne poznanie kultur, tradycji, zwyczajów, języka ale przede wszystkim na rozwój  współpracy tej obecnej, i tej przyszłej długookresowej. Wspólne spotkania, wymiana doświadczeń podczas organizacji wydarzeń kulturalnych umożliwiły nawiązanie pozytywnych relacji sąsiedzkich. Celem całego przedsięwzięcia było przyjemne i ciekawe spędzenie czasu, dobra zabawa i spora dawka niezapomnianych atrakcji. Tego nie udałoby się osiągnąć  chyba w żadnym  programie regionalnym, ani krajowym.

Na koniec zapytam o przepis na dobry projekt transgraniczny.  Jakich rad udzieliliby Państwo przyszłym beneficjentom - czego unikać i na czym się koncentrować na etapie przygotowania projektu i jego późniejszej realizacji?

Dobry projekt transgraniczny musi być dobrze przemyślany, wspólnie zaplanowany i prawidłowo oszacowany, ale najistotniejszy jest aspekt transgraniczny całego przedsięwzięcia – nie tylko nowopowstała infrastruktura, która na pewno cieszy oko, ale przede wszystkim budowanie więzi społecznych, wzajemnych dobrych relacji sąsiedzkich  i owocnej współpracy partnerskiej po obu stronach granicy.

Czyli są plany współpracy transgranicznej Gminy Giżycko z Litwą w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 ?

Plany i potrzeby mieszkańców są duże. Przygotowujemy projekty techniczne, które w porozumieniu z partnerem z Litwy złożymy w przyszłej perspektywie finansowej.

55555555

W miniony weekend odbyły się obchody Europejskiego Dnia Współpracy Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 w Giżycku. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania rezultatów projektów transgranicznych oraz do wymiany doświadczeń i integracji mieszkańców i instytucji z regionów Polski i Litwy.

Europejski Dzień Współpracy (eng. European Cooperation Day, ECD) to inicjatywa, w ramach której corocznie, w drugiej połowie września w krajach Unii Europejskiej organizowane są wydarzenia służące promocji regionów i państw uczestniczących we współpracy transgranicznej. W wydarzeniu tym nie może zabraknąć również Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska.

Tegoroczne obchody spotkały się z dużym zainteresowaniem beneficjentów Programu, ale też mieszkańców. Wspólne świętowanie w Giżycku obejmowało m.in. amatorski turniej koszykówki 3x3 (streetball) z udziałem beneficjentów Programu Litwa-Polska. W rozgrywkach wzięło udział 7 zespołów, a nasz region reprezentowały drużyny Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku oraz połączonych sił Urzędów Miejskich w Gołdapi i Orzyszu.

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna Gminy Suderwa (Litwa), drugą pozycję w klasyfikacji wywalczył zespół Gminy Łoździeje (Litwa), natomiast najniższy stopień podium przypadł zespołowi Gminy Puńsk (województwo podlaskie). Warto podkreślić, że zawodnicy wszystkich 7 drużyn dostarczyli obecnym na widowni polskim i litewskim kibicom dużych emocji, wykazując się umiejętnościami sportowymi oraz postawą fair play.

Uczestnicy wydarzenia mogli również zapoznać się z rezultatami projektów współpracy transgranicznej w zorganizowanym przed halą MOSiR w Gizycku miasteczku projektowym z udziałem beneficjentów Programu Litwa-Polska. Swoje stoiska zaprezentowali m.in.: Urząd Miejski w Giżycku, Powiatowy Zespół Obsług Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, Urząd Miejski w Ełku, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku oraz Urząd Miejski w Orzyszu. Swoją ofertę prezentował również Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja.

Obchodom Europejskiego Dnia Współpracy w Giżycku towarzyszył również mecz pokazowy drużyn koszykarskich, w którym udział wzięły zespoły Polonus Troki Litwa oraz KKS Vigors Giżycko. Zacięta walka zawodników trwała do samego końca, a ostatecznie zwycięsko z tej rywalizacji wyszła litewska drużyna z Trok, pokonując giżycki zespół 96:94. Podobnie jednak jak w przypadku turnieju drużyn amatorskich liczyła się tutaj przede wszystkim dobra zabawa i promocja aktywnego trybu życia.

W ramach uroczystości w Giżycku odbyło się również zwiedzanie Twierdzy Boyen szlakiem projektów Interreg , a ostatnim akcentem wspólnego świętowania był rejs statkiem po Jeziorze Niegocin.

Organizatorami wydarzenia były instytucje Programu Litwa-Polska tj. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej w Wilnie, Regionalne Punkty Kontaktowe Programu przy Urzędach Marszałkowskich w Olsztynie i Białymstoku, Urząd Miejski w Giżycku oraz Giżyckie Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki.

101010101010101010

event 2

 

18 września br. w Giżycku odbędą się tegoroczne, jubileuszowe X obchody Europejskiego Dnia Współpracy 2021 z udziałem Programu Interreg Litwa-Polska. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania pod hasłem aktywnego wypoczynku w krainie Wielkich Jezior Mazurskich!

Organizowane corocznie obchody Europejskiego Dnia Współpracy (ECD) są doskonałą okazją do wypromowania rezultatów projektów współpracy transgranicznej, wymiany doświadczeń wśród beneficjentów oraz integracji lokalnych społeczności po obu stronach granicy.

W ramach tegorocznego świętowania w Giżycku zaplanowano wiele atrakcji związanych z Europejskim Dniem Współpracy, takich jak m.in. amatorski turniej koszykówki ulicznej 3x3 (streetball) z udziałem beneficjentów Programu Litwa-Polska, wspólne zwiedzanie Twierdzy Boyen szlakiem projektów Interreg czy rejs statkiem po Jeziorze Niegocin.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli również kibicować koszykarzom podczas polsko-litewskiego meczu pokazowego z udziałem zawodników z Polski i Litwy. Jednocześnie na terenie plaży miejskiej w Giżycku powstanie miasteczko projektowe z prezentacją rezultatów dotychczas zrealizowanych projektów Interreg. Ponadto odbędą się konkursy z nagrodami, a najmłodsi goście mogą liczyć na niespodzianki.

Organizatorami wydarzenia są Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska w Wilnie, Regionalne Punkty Kontaktowe Programu przy Urzędach Marszałkowskich w Olsztynie oraz Białymstoku, Urząd Miejski w Giżycku oraz Giżyckie Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki.

Planowany Program Wydarzenia:

09:00- 10:00 - Rejestracja uczestników, powitalny poczęstunek

10:00- 10:15 - Przemówienia oficjeli

10:15 - 11:30 - Turniej koszykówki 3x3 z udziałem partnerów projektów Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020

12:30 - 13:30 - Piesza wycieczka z przewodnikiem po Twierdzy Boyen

13:30 - 14:30 – Przerwa obiadowa

14:30-15:15 - Mecz pokazowy koszykówki z udziałem zawodników z Polski i Litwy

15:45-17:15 - Rejs statkiem po jeziorze Niegocin

Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy zarejestrować się pod tym linkiem w terminie do 13.09 br.  Informujemy, że z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, każda instytucja może zgłosić maksymalnie 3 osoby, a o wyborze uczestników będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Intereg Litwa-Polska 2014-2020 w Olsztynie: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 23/24

Plakat ECD 2021

Dorocznie w krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Współpracy, kiedy to organizowane są wydarzenia promujące regiony i społeczności lokalne uczestniczące we współpracy transgranicznej. Tegoroczne, jubileuszowe dziesiąte już obchody tego święta, z udziałem Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska odbędą się w Giżycku pod hasłem aktywnego wypoczynku w krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Już 18 września br. w Giżycku, w samym sercu Mazur przewidziano wiele atrakcji związanych z ECD, takich jak m.in. amatorski turniej koszykówki ulicznej 3x3 (streetball) drużyn z udziałem przedstawicieli projektów współpracy transgranicznej, ponadto zaplanowano wspólne zwiedzanie Twierdzy Boyen szlakiem projektów Interreg. Uczestnicy wydarzenia będą mogli również kibicować koszykarzom podczas polsko-litewskiego meczu pokazowego z udziałem zawodników doświadczonych na profesjonalnym poziomie. Jednocześnie na terenie plaży miejskiej w Giżycku powstanie miasteczko projektowe, gdzie będzie okazja odwiedzić stoiska projektów polsko-litewskiej współpracy transgranicznej.

Trwa również rejestracja na turniej koszykówki z udziałem beneficjentów Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Aby wziąć udział w rozgrywkach prosimy zainteresowanych o przesłanie listy uczestników z danej instytucji dopisując nazwę projektów na adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz k.ostrowski.warmia.mazury.pl w terminie do dnia 4 września br. Również drogą mailową można zgłaszać zainteresowanie udziałem w miasteczku projektowym.

Jednocześnie informujemy, że również na Litwie odbędzie się wspólne świętowanie Europejskiego Dnia Współpracy 2021. Rozpocznie się ono 4 września w miejscowości Birsztany, gdzie zaplanowano wycieczkę trekkingową z udziałem polskich oraz litewskich partnerów projektów Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Instytucje realizujące polsko-litewskie projekty transgraniczne z warmińsko-mazurskiego mogą zgłaszać do nas mailowo chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu. Planowany jest wspólny transport dla zainteresowanych z Polski na Litwę i z powrotem.  

Szczegółowy Program tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Współpracy 2021 pojawi się wkrótce na naszej stronie internetowej www.ewt.warmia.mazury.pl oraz www.lietuva-polska.eu. Już teraz zachęcamy wszystkich partnerów projektów Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 do zarezerwowania w kalendarzu dat 4 oraz 18 września oraz do wzięcia udziału we wspólnym świętowaniu !

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Intereg Litwa-Polska 2014-2020 w Olsztynie: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 23/24