Kierunki i wyzwania współpracy transgranicznej w kolejnej edycji Programu Interreg Litwa-Polska na lata 2021-2027 to główne tematy dyskusji w trakcie regionalnych warsztatów, które odbyły się 16 stycznia w Rynie.

W spotkaniu zorganizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie udział wzięli interesariusze i potencjalni beneficjenci reprezentujący samorządy z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Wspólnego Sekretariatu Programu w Wilnie oraz eksperci z Programów Interact (Dania) i Interreg Polska-Saksonia (Wrocław, Polska).

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z dotychczasowymi efektami realizacji Programu na lata 2014-2020 oraz z wyzwaniami, które czekają zainteresowanych współpracą na pograniczu polsko-litewskim
w przyszłości. Dyskutowano m.in. o zapisach nowych regulacji unijnych poświęconych współpracy terytorialnej w UE na lata 2021-2027, o specyfice obszaru Programu, jego mocnych i słabych stronach, a także potencjale do współpracy, który niewątpliwie istnieje na pograniczu Polski i Litwy. O dobrych praktykach współpracy transgranicznej mówił z kolei przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska-Saksonia.

Kluczowym momentem warsztatów była moderowana dyskusja z udziałem ekspertów, przy aktywnym udziale uczestników warsztatów. Jej celem była wymiana poglądów na temat potencjału do współpracy w programie Interreg Litwa-Polska 2021-2027 w tym celów szczegółowych, wymiaru terytorialnego, typów projektów, możliwości generowania pomysłów projektowych. Uczestnicy panelu podzielili się swoimi doświadczeniami i sugestiami nt. dotychczasowej realizacji Programu oraz wyrazili opinię na temat możliwych i pożądanych kierunków interwencji Programu w kolejnych latach. Dyskusji towarzyszył aktywny głos ze strony potencjalnych beneficjentów zainteresowanych współpracą w Programie Litwa-Polska, zaś wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane w trakcie prac nad nową edycją Programu. W pracach grupy programującej Programu Interreg Litwa-Polska uczestniczą również przedstawiciele samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie było kolejnym etapem konsultacji z interesariuszami szczebla lokalnego w zakresie pożądanych kierunków współpracy Programu Litwa-Polska 2021-2027. Podobne spotkanie odbędzie się 23.01.br. na Litwie dla partnerów litewskich.

Program Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska w bieżącej edycji ma na celu wsparcie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym Polski i Litwy, w oparciu o współpracę transgraniczną. Tematycznie dotychczas zrealizowane projekty związane były z turystyką, rynkiem pracy, przedsiębiorczością, włączeniem społecznym oraz współpracą instytucjonalną podmiotów z Polski i Litwy. W wyniku realizacji Programu w latach 2016-2020 do Polski (podlaskie, warmińsko-mazurskie) trafiło ponad 16 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

1

3

8

16-01-2020_Ryn_cele_polityki_cele_szczegółowe.pdf

16-01-2020_Ryn_Interreg_2020.pdf

Border_orientation_paper_warsztaty_Ryn_16_stycznia_2020.pdf

Program_współpracy_Interreg_V-A_Litwa-Polska_-_wnioski_na_przyszłość.pdf

2020-01-16_Doświadczenia_Programu_Polska_Saksonia_.pdf

16 stycznia 2020r. w subregionie ełckim (dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie) odbędą się warsztaty pt. „Kierunki współpracy transgranicznej INTERREG Litwa-Polska 2021-2027”. Warsztaty kierowane są do instytucji z województw warmińsko-mazurskiego (subregiony ełcki oraz olsztyński) oraz podlaskiego (subregiony białostocki oraz suwalski). Celem spotkania będzie dyskusja nad kierunkami interwencji Programu Litwa-Polska w kolejnej perspektywie finansowej UE po 2020 r. Omówione zostaną dotychczasowe rezultaty współpracy transgranicznej, w tym specyfika obszaru pogranicza. Zaproszeni eksperci przedstawią przykłady dobrych praktyk ze współpracy transgranicznej w innym obszarze geograficznym (Interreg Polska-Saksonia) oraz omówią założenia współpracy Interreg lata 2021-2027 wg. projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Prelegentami i ekspertami będą przedstawiciele województw (warmińsko-mazurskie, podlaskie), instytucji Programu (Wspólny Sekretariat w Wilnie, Regionalne Punkty Kontaktowe) oraz zewnętrzni eksperci (przedstawiciel programu INTERACT oraz Programu Interreg Polska-Saksonia). Uczestnicy warsztatów, zostaną poproszeni także o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego przyszłości Programu, w którym będą mogli m.in przedstawić preferowane kierunki i tematy współpracy transgranicznej nowej edycji programu Interreg Litwa-Polska na lata 2021-2027.

WSTĘPNA AGENDA

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach o zarejestrowanie się drogą elektroniczną do dnia 13 stycznia 2020 r. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń, po osiągnięciu maksymalnej liczby zgłoszeń rejestracja nie będzie możliwa.
Z przyczyn organizacyjnych każda instytucja powinna zgłosić maksymalnie dwóch uczestników.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Czwarty nabór wniosków Programu Interreg V-A Litwa-Polska zakończył się 30 września 2019r. o godz. 16:00. Do momentu zamknięcia naboru Wspólny Sekretariat Programu otrzymał 66 wniosków: 35 wniosków z Beneficjentami wiodącymi z Litwy i 31 wniosków  z Beneficjentami wiodącymi z Polski.

Najwięcej wniosków z Litwy wpłynęło z okręgów olickiego i kowieńskiego - kolejno 12 oraz 11. Z kolei po polskiej stronie najbardziej aktywne okazało się województwo podlaskie, które złożyło łącznie 20 aplikacji.Pośród beneficjentów największą popularnością cieszył się Cel szczegółowy 1.1.- “Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  w turystyce na obszarze przygranicznym” z 29 projektami, co stanowi 44% wszystkich złożonych aplikacji. Najmniej popularny okazał się Cel szczegółowy 2.2.- “Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia” z 8 otrzymanymi projektami. Zauważono jednak prawie trzykrotny wzrost popularności tego obszaru w porównaniu z poprzednim naborem.

Łączna wartość złożonych projektów opiewa na kwotę 43,4 miliony EURO, z czego 25,4 miliony EURO to kwota wnioskowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Największe zapotrzebowanie na środki finansowe występuje w ramach celu szczegółowego 1.1. "Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze przygranicznym". Kwota wnioskowana w tym celu  to 18,1 mln EUR, podczas gdy  dostępne środki wynoszą 10,3 mln EUR. Największa konkurencja o finansowanie dotyczy priorytetu 3 "Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją", w przypadku którego wnioskowana kwota prawie trzykrotnie przekracza dostępne środki finansowe.

Otrzymane projekty zostaną teraz poddane ocenie administracyjnej I kwalifikowalności, a następnie lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania zostanie zatwierdzona na posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu, który odbędzie się w przyszłym roku. Więcej informacji na temat WKM przekażemy Państwu niebawem.

Aplikacje w podziale na region beneficjenta wiodącego

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zaprasza zainteresowanych aplikowaniem o środki Programu Interreg V-A Litwa-Polska na indywidulane konsultacje projektowe, które odbywają się w siedzibie RPK w Olsztynie,  ul. Kościuszki  89/91, p. 214. Istnieje możliwość skonsultowania zarówno ogólnych zagadnień związanych z projektem, jak i szczegółowych zapisów w aplikacji projektowej.

Instytucje zainteresowane konsultacjami  prosimy o rejestrację  telefonicznie lub e-mailem: tel:  89 521 93 24, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także o wcześniejsze wysłanie pytań/zagadnień będących przedmiotem konsultacji.

Aktualny IV nabór wniosków w Programie Litwa-Polska trwa do 30 września br.    

Każdego roku w krajach Unii Europejskiej świętowany jest Europejski Dzień Współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia służące promocji regionów i państw uczestniczących we współpracy transgranicznej. Takie obchody organizowane są także w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Tegoroczne świętowanie będzie miało miejsce 7 września 2019 r. (sobota) w Birstonas na Litwie.

W mieście tym organizowany jest cykliczny Festiwal  dyskusyjny "Būtent!" Hasło tegorocznego Europejskiego Dnia Współpracy - "Europa jest tobą". Więcej informacji na temat festiwalu można znaleźć na stronie internetowej:    https://diskusijufestivalis.lt/#page-top

Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, razem z innymi programami Interreg, będzie miał swój namiot podczas festiwalu. Będzie tam można spotkać partnerów projektowych, poznać efekty współpracy lub skonsultować (po wcześniejszej rejestracji na stronie http://www.vilniusjts.eu/events) koncepcję projektową planowaną do złożenia w ramach aktualnego naboru wniosków w Programie. Poza tym, uczestnicy są zaproszeni do udziału we wszystkich wydarzeniach festiwalu.  Główna dyskusja pn. "Dobrzy sąsiedzi bardziej bliscy niż krewni? Czy sąsiedzi Litwy zbliżyli się do siebie?" rozpocznie się 7 września o godzinie 16:00.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Białymstoku zapewnia transport z Białegostoku do Birstonas (Litwa) i z powrotem beneficjentom z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Osoby zainteresowane wyjazdem do Birstonas serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do dnia 30 sierpnia 2019 r. Zgłoszenia zawierające nazwę instytucji Beneficjenta, imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej, numer tel. komórkowego do kontaktu podczas wyjazdu oraz miejsce wsiadania do autokaru (Białystok, Korycin, Suchowola, Augustów, Suwałki lub Szypliszki należy wysyłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Planowany wyjazd z Białegostoku – godz. 7:30.

W przypadku dodatkowych pytań o udział w wydarzeniu zachęcam do kontaktu z działającym w Olsztynie Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Litwa-Polska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.  89 521 93 24.