Każdego roku w krajach Unii Europejskiej świętujemy Europejski Dzień Współpracy, organizując wydarzenia służące promocji regionów i państw biorących udział we współpracy transgranicznej. Jest to również dobra okazja do zaprezentowania projektów, które zrealizowaliśmy we współfinansowaniu z funduszy Programu.

W tym roku rozpoczniemy świętowanie Europejskiego Dnia Współpracy 3 września 2017r. w Olicie, razem z rodzinami z Olity, Ełku i Oran. Organizatorzy przewidują różnego rodzaju atrakcje na terenie miejskiego Parku Młodości (Jaunimas parkas) w Olicie: atrakcje rekreacyjne, strefa dla dzieci (active kids’ zone), strefa piknikowa, akademia dla rodziców, centrum informacyjne, atrakcje animacyjno-edukacyjne w zakresie ornitologii, strefa tradycyjnego rzemiosła oraz wiele innych.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13, S.DARIAUS IR S.GIRĖNO G. 27, Olita (dziedziniec Olickiej Szkoły Rzemieślniczej).

Do 22 maja 2017 roku beneficjenci mogli składać wnioski o dofinansowanie w drugim naborze wniosków Programu współpracy transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Łącznie wpłynęło 89 aplikacji, a całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 4,2 miliona euro. Kwota ta przekracza maksymalną przewidzianą kwotę alokowaną na małe projekty, dla których łącznie zarezerwowano 3 miliony euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Największym zainteresowaniem cieszył się Priorytet 1.1. „Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego  i przyrodniczego  w turystyce na obszarze transgranicznym”, na który wpłynęły 32 aplikacje projektowe (w sumie 36 % wszystkich wniosków). Zaś najmniej popularnym priorytetem był 2.2 „Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia” (w sumie tylko 6 % złożonych wniosków). Cel ten był najmniej popularny również podczas pierwszego naboru regularnych projektów, gdzie złożono tylko 2 wnioski o dofinansowanie w Priorytecie 2.2.

Wśród 89 złożonych aplikacji z Polski i Litwy, 9 wniosków aplikacyjnych pochodzi od beneficjentów wiodących z województwa warmińsko-mazurskiego (subregion ełcki).

Informacje o wynikach weryfikacji wniosków i przyznanym dofinansowaniu poznamy jesienią 2017 r.

Bieżące informacje na temat Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska znajdują się na oficjalnej stronie Programu www.lietuva-polska.eu oraz na regionalnym portalu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim www.ewt.warmia.mazury.pl.

11 maja w siedzibie Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Ełku odbyły się indywidualne konsultacje projektów planowanych do złożenia w ramach II naboru wniosków (małe projekty) w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. 

W czasie spotkania zorganizowanego przez Regionalny Punkt Kontakotwy Programu, przedstawiciele instytucji zainteresowanych aplikowaniem w ramach aktualnego naboru wniosków mogli omówić m.in. kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego, kwalifikowalności wydatków w projekcie, harmonogramu realizacji czy przygotowania niezbędnych załączników do wniosku.   

Nabór wniosków potrwa jeszcze do 22 maja g. 16:00 czasu litewskiego. 

Regionalny Punkt Kontaktowy programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska z Olsztyna we współpracy z ełckim Biurem Regionalnym Urzędu Marszałkowskiego oraz Wspólnym Sekretariatem Programu w Wilnie był organizatorem spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów programu, które odbyło się 5 kwietnia 2017 r. w Ełku. Spotkanie miało na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie tzw. małych projektów Programu Litwa-Polska. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 20 marca i potrwa do 22 maja 2017 r.

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z ogólnymi zasadami i zakresem tematycznym Programu Litwa-Polska, w tym szczególnymi warunkami naboru na tzw. małe projekty. Omówiono także szczegółowo kwestie kwalifikowalności wydatków w projektach oraz zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji o programie i naborze: www.ewt.warmia.mazury.pl , www.lietuva-polska.eu

Materiały ze spotkania dostępne są tutaj

  

Drugi nabór wniosków (małe projekty) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego dwustronne projekty współpracy rozpoczął się 20 marca 2017. 

Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Celem Programu jest wkład w regionalny rozwój i jakość życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu.

Podczas drugiego naboru składać można wnioski, które przyczynią się do realizacji poniższych priorytetów:

1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

4.Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, partnerzy projektu muszą wnieść natomiast 15% wkładu własnego.

Szczegółowe informacje istotne dla drugiego naboru wniosków (małe projekty):

1. Wartość projektu: minimalna wartość całkowita projektu wynosi powyżej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro, maksymalna wartość może wynieść 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) euro.

2. Suma kategorii budżetowych: “Wydatki na wyposażenie” oraz “Infrastruktura i roboty budowlane” (zwanych dalej – komponentem inwestycyjnym) nie może przekroczyć 30% całkowitego kwalifikowalnego budżetu projektu.

Podręcznik Programu obowiązujący dla drugiego naboru wniosków, w tym niezbędne załączniki (np. wzór wniosku aplikacyjnego, Wytyczne wypełnieniania wniosku aplikacyjnego itd.) znajdują się na stronie: www.lietuva-polska.eu w sekcji menu DOKUMENTY oraz TUTAJ

WAŻNE!: Elektroniczna wersja formularza aplikacyjnego jest nadal przygotowywana i będzie dostępna w ciągu 2 tygodni. Do czasu jej udostępnienia potencjalni beneficjenci mogą zapoznać się z Formularzem Aplikacyjnym w wersji PDF.  

Ostateczny termin składania wniosków to 22 maja 2017 r. godzina 16:00 czasu litewskiego. Wnioski muszą zostać dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstitucijos av 7, LT-09308, Wilno, Litwa. 

  • SZKOLENIA

Wspólny Sekretariat oraz Regionalne Punkty Kontaktowe organizują szkolenia dla potencjalnych beneficjentów:

Litwa

  • 4 kwietnia Kaunas (Hotel „Best Baltic Kaunas“, A.Mickevičiaus str. 28, Kaunas)
  • 6 kwietnia Alytus (Alytus district administration, Pulko 21, Alytus)
  • 11 kwietnia Trakai (Hotel “Trasalis”, Gedimino str. 26, Trakai)

Polska

  • 5 kwietnia Ełk (BURSA II/Ośrodek Wspierania Inicjatyw Transgranicznych, 5A Sikorskiego st., Ełk)
  • 6 kwietnia Białystok (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1, Białystok) 

Godziny szkoleń to 10:30-14:00. Rejestracja na szkolenia dostępna jest TUTAJ

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wspólnego Sekretariatu lub Regionalnych Punktów Kontaktowych.