W dniach 22-23 listopada br. w Mariampolu na Litwie odbyło się V posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020, w którego skład wchodzą również przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego. Spośród 81 wniosków aplikacyjnych złożonych w trzecim naborze wniosków, wybrano do dofinansowania 19 projektów. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego wezmą udział w 4 przedsięwzięciach, w tym w 3 z nich wystąpią w roli beneficjenta wiodącego.

Łączna przyznana kwota dofinansowania według wartości projektów wynosi 11 640 287,57 EUR, z czego beneficjenci z subregionu ełckiego otrzymają ponad 1 226 000 EUR. W minionym naborze wykorzystana została całkowita alokacja przeznaczona na priorytet IV „Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej” i nie będzie możliwości aplikowania o środki z tego priorytetu podczas kolejnego naboru.

Lista dofinasowanych projektów z beneficjentami z województwa warmińsko-mazurskiego:

  • LT-PL-3R-229 „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”

               Beneficjenci: Powiat Ełcki/Nadleśnictwo Ełk, Administracja Urzędu Miasta Birštonas

               Wartość projektu: 916 022,98 EUR

               Dofinansowanie z EFRR beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego: 366 215,59 EUR

  • LT-PL-3R-256 „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”

               Beneficjenci: Gmina Giżycko/Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach, Administracja Samorządu Rejonu Trockiego/

               Pałac Kultury w Trokach

               Wartość Projektu: 912 848,45 EUR

               Dofinansowanie z EFRR beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego: 463 612,52 EUR

  • LT-PL-3R-234 „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno”

               Beneficjenci: : Gmina Miasto Ełk, Administracja Gminy Miasta Kowno/Centrum Informacji Turystycznej w Kownie

               Wartość Projektu: 741 021,56 EUR

               Dofinansowanie z EFRR beneficjenta z województwa warmińsko-mazurskiego: 346 019,45 EUR

  • LT-PL-3R-231 „Zrób to z radością”

               Beneficjenci: Gmina Orzysz, Rejon Orański

               Wartość Projektu: 122 162,43 EUR

               Dofinansowanie z EFRR beneficjenta z województwa warmińsko-mazurskiego: 50 165,08 EUR

 

Wspólny Komitet Monitorujący podjął również decyzję odnośnie kolejnego, czwartego naboru wniosków w programie, który rozpocznie się 10 czerwca 2019 r. i potrwa do 30 września 2019 r. Nabór będzie otwarty na priorytety I, II i III. Ze względu na wyczerpaną alokację w IV priorytecie, nabory w tej osi nie będą kontynuowane.  

Więcej informacji o Programie: www.ewt.warmia.mazury.pl oraz www.lietuva-polska.eu. Zachęcamy także do polubienia profilu Programu na portalu Facebook, prowadzonego przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie we współpracy z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi Programu w Olsztynie i Białymstoku.