W dniach 26-27 czerwca 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach (podlaskie) przy ul. Innowacyjnej 1  odbędą się dwa szkolenia dla potencjalnych beneficjentów  IV otwartego naboru wniosków w Programie współpracy transgranicznej Interreg Litwa-Polska. 

W dniu 26 czerwca szkolenie skierowane będzie do potencjalnych beneficjentów planujących projekty w priorytetach 1, 2, 3. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje na temat ogólnych wymogów czwartego naboru wniosków, kwalifikowalności wydatków oraz wskazówki jak wypełnić formularz aplikacyjny. Przewidziano sesję pytań i odpowiedzi z udziałem pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu z Wilna oraz Regionalnych Punktów Kontaktowych w Olsztynie i Białymstoku. Możliwe będą również konsultacje indywidualne (po wcześniejszym zarejestrowaniu). Szkolenie będzie prowadzone w językach narodowych Programu (litewskim/polskim).

Natomiast w dniu 27 czerwca szkolenie dedykowane będzie  potencjalnym beneficjentom planującym aplikowanie tylko w ramach priorytetu 2 (Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników). Uczestnicy szkolenia będą mogli wziąć udział w panelu kreatywności, sesji wymiany doświadczeń z innymi programami Interreg zapoznają się także  z najczęściej występującymi błędami we wnioskach aplikacyjnych składanych w drugim priorytecie. Możliwe będą również indywidualne konsultacje po wcześniejszym zarejestrowaniu. Szkolenie w dniu 27 czerwca będzie prowadzone w języku angielskim.

Agenda spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Programu