Czwarty nabór wniosków Programu Interreg V-A Litwa-Polska zakończył się 30 września 2019r. o godz. 16:00. Do momentu zamknięcia naboru Wspólny Sekretariat Programu otrzymał 66 wniosków: 35 wniosków z Beneficjentami wiodącymi z Litwy i 31 wniosków  z Beneficjentami wiodącymi z Polski.

Najwięcej wniosków z Litwy wpłynęło z okręgów olickiego i kowieńskiego - kolejno 12 oraz 11. Z kolei po polskiej stronie najbardziej aktywne okazało się województwo podlaskie, które złożyło łącznie 20 aplikacji.Pośród beneficjentów największą popularnością cieszył się Cel szczegółowy 1.1.- “Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  w turystyce na obszarze przygranicznym” z 29 projektami, co stanowi 44% wszystkich złożonych aplikacji. Najmniej popularny okazał się Cel szczegółowy 2.2.- “Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia” z 8 otrzymanymi projektami. Zauważono jednak prawie trzykrotny wzrost popularności tego obszaru w porównaniu z poprzednim naborem.

Łączna wartość złożonych projektów opiewa na kwotę 43,4 miliony EURO, z czego 25,4 miliony EURO to kwota wnioskowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Największe zapotrzebowanie na środki finansowe występuje w ramach celu szczegółowego 1.1. "Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze przygranicznym". Kwota wnioskowana w tym celu  to 18,1 mln EUR, podczas gdy  dostępne środki wynoszą 10,3 mln EUR. Największa konkurencja o finansowanie dotyczy priorytetu 3 "Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją", w przypadku którego wnioskowana kwota prawie trzykrotnie przekracza dostępne środki finansowe.

Otrzymane projekty zostaną teraz poddane ocenie administracyjnej I kwalifikowalności, a następnie lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania zostanie zatwierdzona na posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu, który odbędzie się w przyszłym roku. Więcej informacji na temat WKM przekażemy Państwu niebawem.

Aplikacje w podziale na region beneficjenta wiodącego