16 stycznia 2020r. w subregionie ełckim (dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie) odbędą się warsztaty pt. „Kierunki współpracy transgranicznej INTERREG Litwa-Polska 2021-2027”. Warsztaty kierowane są do instytucji z województw warmińsko-mazurskiego (subregiony ełcki oraz olsztyński) oraz podlaskiego (subregiony białostocki oraz suwalski). Celem spotkania będzie dyskusja nad kierunkami interwencji Programu Litwa-Polska w kolejnej perspektywie finansowej UE po 2020 r. Omówione zostaną dotychczasowe rezultaty współpracy transgranicznej, w tym specyfika obszaru pogranicza. Zaproszeni eksperci przedstawią przykłady dobrych praktyk ze współpracy transgranicznej w innym obszarze geograficznym (Interreg Polska-Saksonia) oraz omówią założenia współpracy Interreg lata 2021-2027 wg. projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Prelegentami i ekspertami będą przedstawiciele województw (warmińsko-mazurskie, podlaskie), instytucji Programu (Wspólny Sekretariat w Wilnie, Regionalne Punkty Kontaktowe) oraz zewnętrzni eksperci (przedstawiciel programu INTERACT oraz Programu Interreg Polska-Saksonia). Uczestnicy warsztatów, zostaną poproszeni także o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego przyszłości Programu, w którym będą mogli m.in przedstawić preferowane kierunki i tematy współpracy transgranicznej nowej edycji programu Interreg Litwa-Polska na lata 2021-2027.

WSTĘPNA AGENDA

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach o zarejestrowanie się drogą elektroniczną do dnia 13 stycznia 2020 r. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń, po osiągnięciu maksymalnej liczby zgłoszeń rejestracja nie będzie możliwa.
Z przyczyn organizacyjnych każda instytucja powinna zgłosić maksymalnie dwóch uczestników.

FORMULARZ REJESTRACYJNY