Kolejne projekty polsko-litewskie z dofinansowaniem

W dniach 2-4 marca br. w Druskiennikach na Litwie odbyło się VII posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020, z udziałem przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego. Spośród 68 wniosków aplikacyjnych złożonych w czwartym naborze wniosków, wybrano do dofinansowania 25 projektów transgranicznych. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczą w dwunastu z nich, w tym w czterech wystąpią w roli beneficjenta wiodącego. W naszym regionie program współpracy obejmuje subregion ełcki.

Dzięki zatwierdzonym projektom instytucje z warmińsko-mazurskiego zaangażowane we współpracę transgraniczną otrzymają łącznie ponad trzy miliony euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W najbliższym czasie Wspólny Komitet Monitorujący Programu podejmie również decyzję
o rozpoczęciu kolejnego naboru i jego zasadach, gdyż wciąż nie została wykorzystana w pełni alokacja programu operacyjnego Interreg Litwa-Polska. O podjętych decyzjach poinformujemy wkrótce.

Lista dofinansowanych projektów z beneficjentami z Warmii i Mazur (link)

Zasadniczym celem Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną.

Więcej informacji o Programie: www.ewt.warmia.mazury.pl oraz www.lietuva-polska.eu. Zachęcamy także do polubienia profilu Programu na portalu Facebook, prowadzonego przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie we współpracy z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi Programu w Olsztynie
i Białymstoku.