Instytucje zainteresowane przyszłością regionów przygranicznych mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach poświęconych temu zagadnieniu. Komitet Regionów we współpracy z członkami European Cross Border Citizens' Alliance rozpoczyna konsultacje społeczne na temat wspólnej wizji długoterminowej współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej, których wyniki będą podstawą planowanej rezolucji Komitetu Regionów w sprawie przyszłości współpracy transgranicznej do 2050 r.

Regiony przygraniczne na granicach wewnętrznych UE obejmują 40% terytorium, zamieszkiwane są przez 30% ludności (150 mln osób) i goszczą prawie 2 mln osób dojeżdżających do pracy transgranicznej. Od czasu ustanowienia jednolitego rynku w 1992 r. w regionach przygranicznych powstało wiele nowych możliwości, które przestały być peryferiami, a stały się miejscami wzrostu. Niemniej jednak nadal istnieje wiele przeszkód. Obywatele mieszkający w regionach przygranicznych nadal napotykają trudności w życiu codziennym, niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie pracy, dostęp do opieki zdrowotnej, codzienne dojazdy do pracy czy rozwiązywanie problemów administracyjnych. Również przedsiębiorcy napotykają przeszkody, które hamują ich rozwój
i ograniczają ich potencjał.

Owocem rozpoczynających się konsultacji będzie wkład do rezolucji Komitetu Regionów, która powinna zostać przyjęta na posiedzeniu plenarnym w lipcu 2021 r. Rezolucja wskaże konkretne cele współpracy, których realizacja powinna nastąpić w perspektywie 2050 r. Cele będą dotyczyły zdolności usunięcia barier we współpracy transgranicznej oraz możliwości poprawy jakość życia obywateli europejskich mieszkających w obszarach przygranicznych.

Konsultacje zostały otwarte w języku angielskim. Inne języki UE zostaną dodane do tego samego formularza w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Konsultacje potrwają do 14 marca 2021 r.

Bezpośredni link do konsultacji:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/longtermfutureCrossborderCooperation?_cldee=c2xhdmVuLmtsb2J1Y2FyQGNvci5ldXJvcGEuZXU%3d&recipientid=contact-65a18b865cf2e4118a29005056a05119-00bc17e856034aa68bc4cc815e997367&esid=2430d76b-ab33-eb11-8118-005056a043ea

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. W grudniu 2016 roku swoją działalność w Komitecie Regionów rozpoczął Gustaw Marek Brzezin. W lutym 2020 roku jego mandat został odnowiony na kolejne pięć lat. W obecnej kadencji marszałek województwa warmińsko-mazurskiego jest członkiem stałych komisji NAT (Komisja Zasobów Naturalnych) oraz CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych).