Lokalne samorządy i instytucje z Warmii i Mazur realizują wspólnie z litewskimi partnerami wiele projektów transgranicznych, które przyczyniają się m.in. do pielęgnowania wspólnego dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego, rozwoju turystyki oraz wzmocnienia relacji dobrosąsiedzkich na polsko-litewskim pograniczu.

Jednym z takich przedsięwzięć jest projekt pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” , realizowany przez Gminę Giżycko oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach wspólnie z litewskimi partnerami z Rejonu Trockiego dzięki wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020.

Wśród licznych działań projektu miał miejsce m.in. „Jarmark Folkloru” zorganizowany w miejscowości Bystry (Gmina Giżycko).

W trakcie tego wydarzenia Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie miał okazję przeprowadzić krótką rozmowę z przedstawicielem beneficjenta wiodącego projektu, p. Ewą Dmochowską z Urzędu Gminy Giżycko na temat przebiegu realizacji projektu „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”. Zapytaliśmy o korzyści wynikające z realizacji projektu dla lokalnej społeczności oraz dalsze plany związane ze współpracą Gminy Giżycko z litewskim Rejonem Trockim (Trakai).

Tym samym rozpoczynamy nasz nowy cykl rozmów z beneficjentami projektów realizowanych w naszym regionie dzięki wsparciu programów współpracy terytorialnej na lata 2014-2020.

Rozmowa o Interregu Litwa-Polska z Gminą Giżycko, beneficjentem wiodącym projektu „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 w Olsztynie:
Jak nawiązali Państwo współpracę z partnerem litewskim? Czy jest to pierwszy projekt transgraniczny realizowany przez Gminę Giżycko wspólnie z Rejonem Trockim?

Ewa Dmochowska, Urząd Gminy w Giżycku: Od wielu lat współpracujemy z partnerem litewskim. Projekt nr LT-PL-3R-256 pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” to kolejne przedsięwzięcie zrealizowane z partnerem litewskim w ramach Programu Interreg V-A Litwa  - Polska  -z Administracją Samorządu Rejonu Trockiego, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Pałacem Kultury  w Trokach. Poprzedni wniosek pt. „Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim” zrealizowaliśmy wspólnie w ramach I naboru wniosków i dotyczył on zakupu 15 kompletów strojów dla lokalnego zespołu ludowego oraz zakupu mobilnej sceny wraz z niezbędnym sprzętem - oświetleniem i nagłośnieniem w celu organizacji na terenie gminy różnego rodzaju imprez plenerowych i wspólnych wydarzeń kulturalnych. W ramach projektu po stronie litewskiej zrekonstruowany został budynek Szkoły Sztuk Pięknych w Trokach. Oba projekty zrealizowano w celu realizacji wspólnych działań polsko-litewskich dążących do zachowania i skutecznego wykorzystania dziedzictwa regionów w celu dostosowania ich do potrzeb turystyki.  

 Znajdujemy się obok nowego budynku powstałej w ramach projektu Filii Biblioteki Publicznej w miejscowości Bystry. Proszę opowiedzieć kilka słów o przebiegu tej inwestycji oraz jak zyska na tej budowie lokalna społeczność Gminy Giżycko. Rozszerzycie Państwo swoją ofertę?

Budowa Fili Biblioteki trwała w trudnym czasie pandemii ale wykonawca stanął na wysokości zadania i dziś mieszkańcy mogą cieszyć się pięknym wielofunkcyjnym obiektem. W ramach projektu nr LT-PL-3R-256  z Programu Interreg V-A Litwa  - Polska Gmina Giżycko wybudowała budynek filii biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej wraz ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry.  Obiekt ten posiada m.in. zaplecze kuchenne, salę konferencyjną i salę gier, wypożyczalnię i czytelnię ze stanowiskami komputerowymi i kącik zabaw dla dzieci. Został on kompleksowo wyposażony w meble, sprzęt multimedialny i AGD, gry i zabawki dla dzieci oraz w wyposażenie biblioteczne. Obiekt poza funkcją biblioteczną (wypożyczalnia oraz czytelnia) wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych, warsztatów oraz wydarzeń organizowanych zarówno dla lokalnej społeczności, jak i przybyłych turystów. W ramach przedmiotowej operacji adaptowano również część pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Doba w celu udostępnienia pomieszczeń do prowadzenia zajęć kulturalnych, integracyjnych i artystycznych. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania Gmina Giżycko poszerzyła swoją ofertę turystyczną, kulturalną oraz edukacyjną. Projekt przyczynił się także do zacieśnienia współpracy polsko-litewskiej poprzez organizację wielu wspólnych polsko-litewskich spotkań, warsztatów oraz działań kulturalnych i wydarzeń artystycznych prowadzonych z wykorzystaniem ww. obiektów zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.  

W Państwa projekcie dostrzegamy  działania infrastrukturalne, ale są też działania tzw. miękkie, m.in. organizowaliście wspólne polsko-litewskie warsztaty artystyczne, inne imprezy kulturalne. Przykładem takiego wydarzenia jest Jarmark Folkloru – wydarzenie promocyjne projektu, które miało miejsce w sierpniu br. Proszę opowiedzieć o inicjatywie Jarmarku oraz o pozostałych przedsięwzięciach  tego rodzaju realizowanych w projekcie.

Poza działaniami infrastrukturalnymi w projekcie  duży nacisk kładliśmy na działania tzw. miękkie tj. wspólne polsko-litewskie wydarzenia artystyczne i imprezy kulturalne. W celu zacieśnienia współpracy polsko-litewskiej na terenie Gminy Giżycko odbyło się wiele działań prowadzonych z wykorzystaniem ww. obiektów, m.in. trzydniowe wydarzenie pn. „Jarmark folkloru”, czterodniowe warsztaty taneczne oraz warsztaty rękodzieła m.in. kulinarne, ceramiczne czy siankowanie, na których gościliśmy przedstawicieli z zaprzyjaźnionego rejonu trockiego. Delegacje z Gminy Giżycko uczestniczyły natomiast w Trokach w wydarzeniach kulturalnych takich jak: międzynarodowy festiwal prezentujący różne kultury nowej generacji, warsztaty teatralne czy festiwal „Etno Troki”. Wszystkie działania w projekcie miały pozytywny wpływ na integrację partnerów z zaprzyjaźnionych regionów: trockiego i giżyckiego oraz umożliwiły nawiązanie pozytywnych relacji sąsiedzkich. Wydarzenia były doskonałą okazją do wzajemnego poznania kultur, języka, tradycji i zwyczajów sąsiadów z zagranicy.

 Co uważacie Państwo za najważniejszą wartość dodaną współpracy w projekcie transgranicznym, czego nie osiągnęlibyście Państwo np. w programie regionalnym lub krajowym. Jakie są to korzyści ?

Wszystkie działania w projekcie miały pozytywny wpływ na integrację partnerów, wzajemne poznanie kultur, tradycji, zwyczajów, języka ale przede wszystkim na rozwój  współpracy tej obecnej, i tej przyszłej długookresowej. Wspólne spotkania, wymiana doświadczeń podczas organizacji wydarzeń kulturalnych umożliwiły nawiązanie pozytywnych relacji sąsiedzkich. Celem całego przedsięwzięcia było przyjemne i ciekawe spędzenie czasu, dobra zabawa i spora dawka niezapomnianych atrakcji. Tego nie udałoby się osiągnąć  chyba w żadnym  programie regionalnym, ani krajowym.

Na koniec zapytam o przepis na dobry projekt transgraniczny.  Jakich rad udzieliliby Państwo przyszłym beneficjentom - czego unikać i na czym się koncentrować na etapie przygotowania projektu i jego późniejszej realizacji?

Dobry projekt transgraniczny musi być dobrze przemyślany, wspólnie zaplanowany i prawidłowo oszacowany, ale najistotniejszy jest aspekt transgraniczny całego przedsięwzięcia – nie tylko nowopowstała infrastruktura, która na pewno cieszy oko, ale przede wszystkim budowanie więzi społecznych, wzajemnych dobrych relacji sąsiedzkich  i owocnej współpracy partnerskiej po obu stronach granicy.

Czyli są plany współpracy transgranicznej Gminy Giżycko z Litwą w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 ?

Plany i potrzeby mieszkańców są duże. Przygotowujemy projekty techniczne, które w porozumieniu z partnerem z Litwy złożymy w przyszłej perspektywie finansowej.

55555555