Ruszyły konsultacje publiczne Programu Interreg VI A Litwa-Polska  2021-2027, którego projekt został zatwierdzony przez Grupę Roboczą ds. programowania  w dniu 14 grudnia br. Dokument programu jest już dostępny do wglądu.

Proces konsultacji społecznych rozpoczyna się 20 grudnia 2021 r. i będzie trwał do 19 stycznia 2022 r. Zainteresowane osoby mogą podzielić się swoją opinią i przyczynić się do kształtowania przyszłości Programu poprzez wypełnienie kwestionariuszy online w języku litewskim lub polskim.

Ponadto odbędą się również webinaria online, na których omówiony proponowany zakres tematyczny, priorytety i kwestie związane z wdrażaniem Programu. Spotkania odbędą się 12 stycznia 2022 r. dla interesariuszy z  województwa podlaskiego, 13 stycznia 2022 r.  dla wszystkich regionów Programu na Litwie oraz 14 stycznia 2022 r. dla interesariuszy z województwa warmińsko-mazurskiego. Więcej szczegółów na temat webinarium on-line zostanie ogłoszonych na stronach internetowych instytucji programowych i rozesłanych do zainteresowanych stron.

Celem głównym Programu Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 jest poprawa dobrobytu społeczności transgranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego Litwy i Polski.

Mapa obszaru objętego Programem:

 Obraz

Przewiduje się , że udział w realizacji projektów Programu będzie możliwy również przez partnerów mających swoją siedzibę poza wyżej przedstawionym obszarem kwalifikowalnym , na podstawie zidentyfikowanych relacji funkcjonalnych z obszarem głównym Programu. Udział ten będzie możliwy pod warunkiem, że prowadzone działania będę przynosiły korzyści całemu obszaru wsparcia programu. Każdorazowo taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie na podstawie aplikacji projektowej.

Całkowity budżet programu wynosi 57,13 mln EUR, z czego EFRR wynosi 45,7 mln EUR.

Wybrane priorytety programu:

  1. Promowanie dobrostanu środowiskowego;
  2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego;
  3. Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami.

Dokument programowy można pobrać bezpośrednio z poniższych stron: 

Program Współpracy Interreg Litwa Polska 2021-2027 (j. polski)

Program Współpracy Interreg Litwa Polska 2021-2027 (j. angielski) (j. angielski - wersja spełniająca kryteria dostępności cyfrowej)

Streszczenie Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska 2021-2027 (j. litewski)

Streszczenie Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska 2021-2027 (j.angielski) 

Opinie na temat treści Programu można wyrazić poprzez wypełnienie kwestionariusza online (do 19 stycznia 2022 r.):

W języku polskim

W języku angielskim

W języku litewskim