Wspólny Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 zatwierdził do finansowania 29 projektów złożonych w I otwartym naborze wniosków, wśród których znalazło się 11 transgranicznych przedsięwzięć z udziałem beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu odbyło się w dniach 26-27.10.2016 r. w Gołdapi. Spośród 108 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I naboru, członkowie Komitetu wybrali do finansowania 29 polsko-litewskich projektów, które otrzymały najwyższą punktację podczas oceny jakościowej i wykazały się wartością dodaną w obszarze transgranicznym. Beneficjenci z Warmii i Mazur wezmą udział w 11 przedsięwzięciach, w tym w 4 z nich wystąpią w roli beneficjenta wiodącego. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w tych projektach sięga 10 mln euro, z czego bezpośrednio do regionu trafi prawie 4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lista projektów z beneficjentami z województwa warmińsko-mazurskiego, rekomendowanych do finansowania:

Nr i tytuł projektu Beneficjent z województwa warmińsko-mazurskiego Wartość projektu

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR

(beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego)

Projekt nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (beneficjent 4) 1 000 000,00 EUR 94 163,00 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-016 „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”. Gmina Miasto Ełk (beneficjent 2) 736 280,02 EUR 355 606,00 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-002 „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”. Gmina Ełk (beneficjent wiodący) 630 623,69 EUR 234 588,53 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-015 „Teraz czas na zmiany”. Gmina Miasto Ełk (beneficjent 2) 755 223,74 EUR 436 808,20 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-029 „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birstonas”. Powiat Ełcki (beneficjent wiodący) 999 271,40 EUR 724 153,76 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-101 „Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim”. Gmina Miejska Giżycko (beneficjent 3), Gmina Giżycko (beneficjent 4) 999 825,53 EUR 185 515,01 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-030 „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”. Gmina Miasto Ełk (beneficjent wiodący) 982 455,75 EUR 607 590,66 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-070 „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”. Gmina Kruklanki (beneficjent 4) 999 442,16 EUR 209 435,07 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (beneficjent 4) 999 459,00 EUR 126 565,00 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-034 „Parki przyjaźni 2”. Gmina Gołdap (beneficjent 2) 1 000 000,00 EUR 424 690,03 EUR
Projekt nr LT-PL-1R-012 „Wzmacnianie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności”. Gmina Orzysz (beneficjent wiodący) 694 023,78 EUR 381 673,70 EUR
9 796 605,07 EUR 3 780 788,96 EUR

 

Instytucjom z województwa warmińsko-mazurskiego serdecznie gratulujemy dobrze przygotowanych projektów i przyznanego dofinansowania.

Więcej informacji o Programie: www.ewt.warmia.mazury.pl oraz www.lietuva-polska.eu. Zachęcamy także do polubienia profilu Programu na portalu Facebook, prowadzonego przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Olsztynie: https://www.facebook.com/program.litwa.polska.