Do 22 maja 2017 roku beneficjenci mogli składać wnioski o dofinansowanie w drugim naborze wniosków Programu współpracy transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Łącznie wpłynęło 89 aplikacji, a całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 4,2 miliona euro. Kwota ta przekracza maksymalną przewidzianą kwotę alokowaną na małe projekty, dla których łącznie zarezerwowano 3 miliony euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Największym zainteresowaniem cieszył się Priorytet 1.1. „Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego  i przyrodniczego  w turystyce na obszarze transgranicznym”, na który wpłynęły 32 aplikacje projektowe (w sumie 36 % wszystkich wniosków). Zaś najmniej popularnym priorytetem był 2.2 „Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia” (w sumie tylko 6 % złożonych wniosków). Cel ten był najmniej popularny również podczas pierwszego naboru regularnych projektów, gdzie złożono tylko 2 wnioski o dofinansowanie w Priorytecie 2.2.

Wśród 89 złożonych aplikacji z Polski i Litwy, 9 wniosków aplikacyjnych pochodzi od beneficjentów wiodących z województwa warmińsko-mazurskiego (subregion ełcki).

Informacje o wynikach weryfikacji wniosków i przyznanym dofinansowaniu poznamy jesienią 2017 r.

Bieżące informacje na temat Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska znajdują się na oficjalnej stronie Programu www.lietuva-polska.eu oraz na regionalnym portalu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim www.ewt.warmia.mazury.pl.