Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 z siedzibą w Wilnie ogłosił nabór na stanowisko Menadżera Projektu (z biegłą znajomością języka polskiego oraz angielskiego). Pracodawca oferuje możliwość pracy w Wilnie, w rozwijającym się, dynamicznym, międzynarodowym zespole oraz konkurencyjne wynagrodzenie (ok. 1 500 EUR netto), jak również możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach. Jest to praca na cały etat (40 godzin tygodniowo) z trzymiesięcznym okresem próbnym. Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska oraz zakres obowiązków znajdują się tutaj.

Aplikacje w języku angielskim (zawierające CV i list motywacyjny) można składać do 7 lipca 2020 roku (najpóźniej do tego dnia aplikacja musi wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego).

Procedura składania dokumentów:

W celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego należy wypełnić EUROPASS CV i list motywacyjny (obydwa dokumenty w języku angielskim dostępne są w tym miejscu) , a następnie wysłać wypełnione formularze w formacie Europass Adobe PDF oraz Europass XML na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 7 lipca 2020 roku. Rozmowy z potencjalnymi kandydatami zostaną przeprowadzone w połowie lipca w Warszawie. Jedynie wstępnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Panią Živilė Marcinkevičienė , Kierownikiem Działu Programów Interreg Wspólnego Sekretariatu Technicznego, drogą mailową pod adresem   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem +370 645 05851.

Pełną treść ogłoszenia w języku angielskim można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Programu Interreg Litwa-Polska:

https://lietuva-polska.eu/en/news/programme_looks_for_project_manager_6.html

Projekt „Teraz czas na zmiany” zrealizowany przy wsparciu Programu Interreg V-A Litwa-Polska został nominowany do nagrody Komisji Europejskiej „Regiostars Award 2020”.

Projekt realizowała Gmina Ełk w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Społecznym w Alytusie na Litwie. Przedsięwzięcie to jest doskonałym przykładem współpracy transgranicznej opartej na wymianie dobrych praktyk między instytucjami z różnych krajów. Bardziej doświadczeni partnerzy z Ełku pracujący z zagrożoną wykluczeniem społecznym młodzieżą wsparli Miejski Ośrodek Społeczny w Alytus w opracowaniu systemu tzw. „streetworkingu” tj. pracy prowadzonej na ulicy w celu dotarcia do grupy młodych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z kolei po stronie polskiej zostały zrewitalizowane 4 ełckie podwórka w centrum miasta. W ramach działań projektowych wykonano m.in. montaż ławek, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowano tereny zielone. Zmodernizowane podwórka były również miejscem realizacji 4 mini-projektów przygotowanych przez dzieci i młodzież przy pomocy streetworkerów.

Więcej o rezultatach projektu: www.elk.pl/strona/559/zakonczenie-projektu-teraz-czas-na-zmiany

„Regiostars” jest corocznym konkursem organizowanym przez Komisję Europejską, którego celem jest nagrodzenie projektów finansowanych przez UE, wykazujących się wysoką jakością i nowym podejściem do rozwoju regionalnego. W tym roku Komisja Europejska otrzymała rekordową ilość 206 zgłoszeń do konkursu. Projekt "Teraz czas na zmiany" został nominowany w kategorii "30 lat Interreg: Wzmocnienie zaangażowania młodzieży we współpracę ponad granicami". Oprócz tej kategorii w konkursie są jeszcze cztery inne grupy tematyczne: Transformacja przemysłowa, Gospodarka cyrkulacyjna, Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy, Zaangażowanie obywateli.

Zachęcamy do oddania głosu na projekt na oficjalnej stronie konkursu - https://regiostarsawards.eu/ (kategoria „“Wzmocnienie zaangażowania młodzieży we współpracę ponad granicami”, projekt „Teraz czas na zmiany” – Time is now for change’ znajduje się na ostatniej stronie).

xxx

Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Litwa Polska (WS) zaprasza instytucje zainteresowane V naborem wniosków w Programie Interreg Litwa-Polska na szkolenie on-line (webinarium), które odbędzie się 27 maja 2020 (środa) o godz. 09.00. Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Udział w szkoleniu możliwy będzie po wcześniejszej rejestracji na STRONIE do dnia 26 maja 2020.

Prezentacje będące przedmiotem szkolenia są już dostępne online w języku polskim, litewskim oraz angielskim.

Materiały szkoleniowe składają się z 3 prezentacji:

1) Ogólne wymagania Programu,

2) Kwalifikowalność wydatków,

3) Sposób wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Wszystkie prezentacje dostępne są TUTAJ.

Ze względu na formułę wydarzenia i ograniczenia czasowe, organizatorzy webinarium proszą zarejestrowanych  uczestników  o zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi jeszcze przed szkoleniem on-line.

Dodatkowe techniczne informacje dotyczące udziału w webinarium  oraz link do spotkania  zostaną przekazane tylko zarejestrowanym osobom.

Ponadto, od czerwca br. w każdą środę będą organizowane indywidualne konsultacje online. Potencjalni Beneficjenci będą mogli uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Aby skorzystać z konsultacji, należy przesłać zgłoszenie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz pytanie, które będzie przedmiotem konsultacji.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Olsztynie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W dniu dzisiejszym (4 maja 2020r.) rozpoczął się piąty nabór projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

Nabór w trybie ciągłym (wnioski oceniane będą bezpośrednio po złożeniu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego) będzie trwał do momentu rozdysponowania wszystkich środków, ale nie dłużej niż do 30 września 2020 r. do godziny 23:59 (GMT + 02:00 - czasu litewskiego).

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma na celu przyczynienie się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami obszaru objętego Programem.

  1. nabór otwarty został dla wszystkich czterech priorytetów Programu, tj.:

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;

Priorytet 2. Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;

Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

Priorytet 4. Zwiększanie zdolności instytucjonalnych władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności administracji publicznej.

Warto zaznaczyć, że w ramach piątego naboru wniosków dodatkowe punkty zostaną przyznane projektom ukierunkowanym na reagowanie na pandemię COVID-19:, zarówno w kontekście reagowania na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenia skutków wybuchu epidemii w różnych aspektach życia (gospodarczych, społecznych i innych). Co więcej w przypadku takich aplikacji okres kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją działań projektowych będzie rozpoczynał się od 1 lutego 2020 r. Zatem koszty związane z zagrożeniem epidemiologicznym, poniesione przed ogłoszeniem naboru wniosków będą mogły zostać uwzględnione w aplikacji projektowej, jeżeli nie wystąpiły przed 1 lutego br.

Minimalny kwalifikowalny całkowity budżet  projektu wynosi ponad 50 000,00 euro a maksymalny 1 mln euro. Orientacyjna kwota do podziału obejmująca cztery priorytety programu wynosi 11,4 mln euro (środki EFRR). 

Ocena projektu rozpocznie się tuż po otrzymaniu wniosku .Informacje o otrzymanych wnioskach
o dofinansowanie projektów i wnioskowanych środkach finansowych będą na bieżąco ogłaszane na stronie internetowej Programu.

Beneficjenci projektu mogą zapoznać się z Podręcznikiem Programu, obowiązującym dla 5. naboru projektów wraz z niezbędnymi załącznikami na stronie internetowej: www.lietuva-polska.eu sekcja menu (np. wzór formularza wniosku aplikacyjnego, wskazówki dotyczące wypełniania formularza aplikacyjnego, itp.). Wnioski należy składać drogą mailową.

Gorąco zachęcamy do udziału w V naborze wniosków Programu Interreg Litwa-Polska. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Olsztynie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje o Programie, w tym oficjalny komunikat dot. rozpoczęcia V naboru wniosków można znaleźć na stronie www.lietuva-polska.eu,

Wspólny Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 zdecydował o przeprowadzeniu V naboru wniosków w Programie. Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 września 2020 r. i będzie otwarty na wszystkie cztery osie priorytetowe Programu.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną planuje się wykorzystanie uproszczonych procedur dotyczących składania wniosków, minimalizujących obciążenie beneficjentów pracą administracyjną (w szczególności - możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej, jak również korzystanie z uproszczonego formularza wniosku). Ponadto ocena wniosków projektowych będzie dokonywana w ciągu 30 dni roboczych od złożenia aplikacji, a decyzje w sprawie wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie będą na bieżąco podejmowane przez Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) przy zastosowaniu procedury pisemnej.

Kryteria w wyborze projektów zostaną dostosowane by dać pierwszeństwo projektom niwelującym skutki pandemii COVID-19, w tym skutki ekonomiczne i społeczne. Co więcej w przypadku takich aplikacji okres kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją działań projektowych będzie rozpoczynał się od 1 lutego 2020 r. Zatem koszty związane z zagrożeniem epidemiologicznym, poniesione przed ogłoszeniem naboru wniosków będą mogły zostać uwzględnione w aplikacji projektowej, jeżeli nie wystąpiły przed 1 lutego br.

Orientacyjna kwota do dyspozycji w nadchodzącym naborze to 11,4 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu w tym kosztów, terminów etc. zostaną również przedstawione w podręczniku dla wnioskodawców V naboru, którego opracowaniem zajmuje się obecnie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie. Po jego zatwierdzeniu będzie on dostępny na oficjalnej stronie Programu.

Szczegółowe informacje o Programie:

www.lietuva-polska.eu

www.ewt.warmia.mazury.pl zakładka Litwa-Polska

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z nadchodzącym V naborem zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Olsztynie. Z uwagi na zdalny tryb pracy pracowników RPK w okresie zagrożenia epidemiologicznego preferowany jest kontakt mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.