Kolejne projekty polsko-litewskie z dofinansowaniem

W dniach 2-4 marca br. w Druskiennikach na Litwie odbyło się VII posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020, z udziałem przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego. Spośród 68 wniosków aplikacyjnych złożonych w czwartym naborze wniosków, wybrano do dofinansowania 25 projektów transgranicznych. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczą w dwunastu z nich, w tym w czterech wystąpią w roli beneficjenta wiodącego. W naszym regionie program współpracy obejmuje subregion ełcki.

Dzięki zatwierdzonym projektom instytucje z warmińsko-mazurskiego zaangażowane we współpracę transgraniczną otrzymają łącznie ponad trzy miliony euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W najbliższym czasie Wspólny Komitet Monitorujący Programu podejmie również decyzję
o rozpoczęciu kolejnego naboru i jego zasadach, gdyż wciąż nie została wykorzystana w pełni alokacja programu operacyjnego Interreg Litwa-Polska. O podjętych decyzjach poinformujemy wkrótce.

Lista dofinansowanych projektów z beneficjentami z Warmii i Mazur (link)

Zasadniczym celem Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną.

Więcej informacji o Programie: www.ewt.warmia.mazury.pl oraz www.lietuva-polska.eu. Zachęcamy także do polubienia profilu Programu na portalu Facebook, prowadzonego przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie we współpracy z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi Programu w Olsztynie
i Białymstoku.

 

Kierunki i wyzwania współpracy transgranicznej w kolejnej edycji Programu Interreg Litwa-Polska na lata 2021-2027 to główne tematy dyskusji w trakcie regionalnych warsztatów, które odbyły się 16 stycznia w Rynie.

W spotkaniu zorganizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie udział wzięli interesariusze i potencjalni beneficjenci reprezentujący samorządy z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Wspólnego Sekretariatu Programu w Wilnie oraz eksperci z Programów Interact (Dania) i Interreg Polska-Saksonia (Wrocław, Polska).

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z dotychczasowymi efektami realizacji Programu na lata 2014-2020 oraz z wyzwaniami, które czekają zainteresowanych współpracą na pograniczu polsko-litewskim
w przyszłości. Dyskutowano m.in. o zapisach nowych regulacji unijnych poświęconych współpracy terytorialnej w UE na lata 2021-2027, o specyfice obszaru Programu, jego mocnych i słabych stronach, a także potencjale do współpracy, który niewątpliwie istnieje na pograniczu Polski i Litwy. O dobrych praktykach współpracy transgranicznej mówił z kolei przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska-Saksonia.

Kluczowym momentem warsztatów była moderowana dyskusja z udziałem ekspertów, przy aktywnym udziale uczestników warsztatów. Jej celem była wymiana poglądów na temat potencjału do współpracy w programie Interreg Litwa-Polska 2021-2027 w tym celów szczegółowych, wymiaru terytorialnego, typów projektów, możliwości generowania pomysłów projektowych. Uczestnicy panelu podzielili się swoimi doświadczeniami i sugestiami nt. dotychczasowej realizacji Programu oraz wyrazili opinię na temat możliwych i pożądanych kierunków interwencji Programu w kolejnych latach. Dyskusji towarzyszył aktywny głos ze strony potencjalnych beneficjentów zainteresowanych współpracą w Programie Litwa-Polska, zaś wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane w trakcie prac nad nową edycją Programu. W pracach grupy programującej Programu Interreg Litwa-Polska uczestniczą również przedstawiciele samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie było kolejnym etapem konsultacji z interesariuszami szczebla lokalnego w zakresie pożądanych kierunków współpracy Programu Litwa-Polska 2021-2027. Podobne spotkanie odbędzie się 23.01.br. na Litwie dla partnerów litewskich.

Program Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska w bieżącej edycji ma na celu wsparcie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym Polski i Litwy, w oparciu o współpracę transgraniczną. Tematycznie dotychczas zrealizowane projekty związane były z turystyką, rynkiem pracy, przedsiębiorczością, włączeniem społecznym oraz współpracą instytucjonalną podmiotów z Polski i Litwy. W wyniku realizacji Programu w latach 2016-2020 do Polski (podlaskie, warmińsko-mazurskie) trafiło ponad 16 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

1

3

8

16-01-2020_Ryn_cele_polityki_cele_szczegółowe.pdf

16-01-2020_Ryn_Interreg_2020.pdf

Border_orientation_paper_warsztaty_Ryn_16_stycznia_2020.pdf

Program_współpracy_Interreg_V-A_Litwa-Polska_-_wnioski_na_przyszłość.pdf

2020-01-16_Doświadczenia_Programu_Polska_Saksonia_.pdf

16 stycznia 2020r. w subregionie ełckim (dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie) odbędą się warsztaty pt. „Kierunki współpracy transgranicznej INTERREG Litwa-Polska 2021-2027”. Warsztaty kierowane są do instytucji z województw warmińsko-mazurskiego (subregiony ełcki oraz olsztyński) oraz podlaskiego (subregiony białostocki oraz suwalski). Celem spotkania będzie dyskusja nad kierunkami interwencji Programu Litwa-Polska w kolejnej perspektywie finansowej UE po 2020 r. Omówione zostaną dotychczasowe rezultaty współpracy transgranicznej, w tym specyfika obszaru pogranicza. Zaproszeni eksperci przedstawią przykłady dobrych praktyk ze współpracy transgranicznej w innym obszarze geograficznym (Interreg Polska-Saksonia) oraz omówią założenia współpracy Interreg lata 2021-2027 wg. projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Prelegentami i ekspertami będą przedstawiciele województw (warmińsko-mazurskie, podlaskie), instytucji Programu (Wspólny Sekretariat w Wilnie, Regionalne Punkty Kontaktowe) oraz zewnętrzni eksperci (przedstawiciel programu INTERACT oraz Programu Interreg Polska-Saksonia). Uczestnicy warsztatów, zostaną poproszeni także o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego przyszłości Programu, w którym będą mogli m.in przedstawić preferowane kierunki i tematy współpracy transgranicznej nowej edycji programu Interreg Litwa-Polska na lata 2021-2027.

WSTĘPNA AGENDA

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach o zarejestrowanie się drogą elektroniczną do dnia 13 stycznia 2020 r. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń, po osiągnięciu maksymalnej liczby zgłoszeń rejestracja nie będzie możliwa.
Z przyczyn organizacyjnych każda instytucja powinna zgłosić maksymalnie dwóch uczestników.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Czwarty nabór wniosków Programu Interreg V-A Litwa-Polska zakończył się 30 września 2019r. o godz. 16:00. Do momentu zamknięcia naboru Wspólny Sekretariat Programu otrzymał 66 wniosków: 35 wniosków z Beneficjentami wiodącymi z Litwy i 31 wniosków  z Beneficjentami wiodącymi z Polski.

Najwięcej wniosków z Litwy wpłynęło z okręgów olickiego i kowieńskiego - kolejno 12 oraz 11. Z kolei po polskiej stronie najbardziej aktywne okazało się województwo podlaskie, które złożyło łącznie 20 aplikacji.Pośród beneficjentów największą popularnością cieszył się Cel szczegółowy 1.1.- “Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  w turystyce na obszarze przygranicznym” z 29 projektami, co stanowi 44% wszystkich złożonych aplikacji. Najmniej popularny okazał się Cel szczegółowy 2.2.- “Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia” z 8 otrzymanymi projektami. Zauważono jednak prawie trzykrotny wzrost popularności tego obszaru w porównaniu z poprzednim naborem.

Łączna wartość złożonych projektów opiewa na kwotę 43,4 miliony EURO, z czego 25,4 miliony EURO to kwota wnioskowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Największe zapotrzebowanie na środki finansowe występuje w ramach celu szczegółowego 1.1. "Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze przygranicznym". Kwota wnioskowana w tym celu  to 18,1 mln EUR, podczas gdy  dostępne środki wynoszą 10,3 mln EUR. Największa konkurencja o finansowanie dotyczy priorytetu 3 "Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją", w przypadku którego wnioskowana kwota prawie trzykrotnie przekracza dostępne środki finansowe.

Otrzymane projekty zostaną teraz poddane ocenie administracyjnej I kwalifikowalności, a następnie lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania zostanie zatwierdzona na posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu, który odbędzie się w przyszłym roku. Więcej informacji na temat WKM przekażemy Państwu niebawem.

Aplikacje w podziale na region beneficjenta wiodącego

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zaprasza zainteresowanych aplikowaniem o środki Programu Interreg V-A Litwa-Polska na indywidulane konsultacje projektowe, które odbywają się w siedzibie RPK w Olsztynie,  ul. Kościuszki  89/91, p. 214. Istnieje możliwość skonsultowania zarówno ogólnych zagadnień związanych z projektem, jak i szczegółowych zapisów w aplikacji projektowej.

Instytucje zainteresowane konsultacjami  prosimy o rejestrację  telefonicznie lub e-mailem: tel:  89 521 93 24, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także o wcześniejsze wysłanie pytań/zagadnień będących przedmiotem konsultacji.

Aktualny IV nabór wniosków w Programie Litwa-Polska trwa do 30 września br.