Przy Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku powstał Montessoriański Ogród Sensoryczny – innowacyjny i ogólnodostępny park stymulujący zmysły i rozwijający umiejętności jego użytkowników.

To efekt współpracy ełckiego samorządu z litewskimi partnerami z miasta Alytus oraz rejonu Lazdijai w ramach projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia” Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020.

Podzielony na 9 zróżnicowanych stref ogród pełni funkcję swoistych “korepetycji” zmysłów dziecka takich jak, wzrok, węch czy dotyk oraz wspomaga tak zwaną małą motorykę. Każda ze stref została wyposażona w odpowiednie urządzenia oraz elementy małej architektury.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 1,58 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia” to ok. 1 mln zł.

Z okazji oficjalnego otwarcia Ogrodu zorganizowano festyn, podczas którego m.in. swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały dzieci z ełckich przedszkoli oraz z Litwy. Nie zabrakło również występu solistów z Ełckiego Centrum Kultury oraz wielu innych atrakcji dla najmłodszych.

Więcej o nowopowstałej inwestycji oraz o transgranicznych działaniach jej towarzyszących, jak również o korzyściach wynikających ze współpracy z litewskimi partnerami dla lokalnej społeczności opowiedział nam w rozmowie Pan Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 w Olsztynie:
Dzisiejsze otwarcie Parku Montessori w Miejskim przedszkolu „Słoneczna ósemka” to z pewnością ważny moment dla samorządu i lokalnej społeczności Ełku. Proszę opowiedzieć jaka jest historia powstania tego rodzaju miejsca na mapie miasta oraz jaki związek z projektem mają Państwa dobre relacje z litewskimi instytucjami?

Prezydent Miasta Ełku, Pan Tomasz Andrukiewicz: Powstanie tak niezwykłego miejsca jakim jest Ogród Montessoriański jest inicjatywą kreatywnych zarządzających przedszkolem „Słoneczna Ósemka”. W 2018 roku nauczyciele przedłożyli inicjatywę lokalną - stworzenia miejsca na mapie Ełku, w którym można by wspomóc kształtowanie rozwoju naszych najmłodszych mieszkańców. Pomysł zyskał aprobatę i rozpoczęliśmy poszukiwania źródeł finansowania tak ciekawego przedsięwzięcia, które zakończyło się sukcesem.

Otwarcie Parku Montessori to bardzo ważny moment dla samorządu i lokalnej społeczności.
To prezent samorządu Miasta Ełku dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Dziecka. Montessoriański Ogród Sensoryczny podzielony jest na 9 zróżnicowanych stref, stymulujących zmysły i rozwijających różnorodne umiejętności i jego użytkowników. Poprzez zastosowanie materiałów o różnej strukturze dzieci mogą naprzemiennie odczuwać dotyk twardych, miękkich, zimnych czy chropowatych struktur. Służy to szerszemu rozwojowi dziecka, które uczy się przez zabawę, działanie i obserwację.

Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy z naszym litewskim partnerem. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020, przewidywał dofinansowanie projektu na działania społeczne. Współpracujemy z Litwą w ramach tego programu od lat, finansując różne przedsięwzięcia w naszych krajach. Podobnie było i tym razem. Dziękuję Partnerom za włączenie się w ten sympatyczny projekt. Jest to kolejny przykład pokazujący, że dzięki współpracy transgranicznej  oba kraje zyskują na rozwoju.

Czy pomysł na projekt był autorski, narodził się w Ełku, czy też wspólnie Państwo wypracowaliście z Litwinami ideę i poszczególne działania?

Wspólnie z miastem Alytus i Łoździeje wypracowaliśmy koncepcję projektu. Spotykaliśmy się zarówno w Ełku, Alytusie i Łoździejach, aby uzgodnić przystąpienie do wspólnego projektu dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa-Polska 2014–2020. 

Nasza współpraca partnerska polegała na wspólnym opracowaniu harmonogramu działań związanych z realizacją projektu, opracowaniem budżetu projektu, podziale zadań pomiędzy partnerów projektu, przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Ustalając poszczególne działania, braliśmy pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności. W Ełku taką potrzebą było stworzenie kreatywnego miejsca jakim jest Ogród Montessoriański. Partnerzy projektu posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów transgranicznych zarówno inwestycyjnych jak i miękkich, dlatego przygotowanie i realizacja projektu była czystą przyjemnością.

 W ramach Państwa projektu, wspólnie z partnerami zaplanowaliście również szereg ciekawych działań pozainwestycyjnych, tzw. miękkich. Na czym będą one polegać?

Działania miękkie polegały głównie na organizacji warsztatów terapii –były to warsztaty kulinarne, muzyczne, taneczne zorganizowane w Ełku, Alytus, Łoździejach. Działania te dały  możliwość wymiany doświadczeń, brały w nich udział dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami. Od momentu pierwszych zajęć integracyjnych dało się zauważyć pozytywne relacje między partnerami. Zajęcia udowodniły, że bariery fizyczne, intelektualne przestają mieć jakiekolwiek znaczenie przy wspólnej efektywnej pracy i wzajemnej komunikacji. Ponadto został zorganizowany międzynarodowy „Dzień babci i dziadka w Miejskim Przedszkolu "Słoneczna Ósemka” oraz zajęcia, taneczne dla dzieci w Ełku oraz Superwizje dla pracowników socjalnych z Ełku. Powstała również publikacja pt.: "Wytyczne dotyczące samoizolacji podczas pandemii".

Dzisiaj oddana inwestycja to efekt transgranicznego projektu Interreg, realizowanego we współpracy z partnerami z Litwy. Co Pana zdaniem stanowi największą wartość dodaną takiej współpracy ?

Lokalni mieszkańcy są bardzo zadowoleni z rezultatów osiągniętych w ramach projektu. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020, dzieci i młodzież, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie, cała lokalna społeczność mogą aktywnie spędzać czas wolny na wybudowanej infrastrukturze. Montessoriański Ogród Sensoryczny podzielony jest na 9 zróżnicowanych stref, stymulujących zmysły i rozwijających różnorodne umiejętności i jego użytkowników. Największą wartością dodaną realizacji projektu jest nie tylko nowo powstała infrastruktura czy źródło nowych doświadczeń zarówno dla młodzieży jak i opiekunów to przede wszystkim, zmiany zachodzące w sposobie postrzegania sąsiada jak również zacieśnianie więzi z sąsiadami mieszkającymi po naszej drugiej stronie granicy.

Inną bardzo ważną wartością jest możliwość korzystania z powstałego Parku Montessori przez naszych mieszkańców. Obiekt jest dostępny każdego dnia.

Wiemy, że ełcki samorząd ceni sobie współpracę ponad granicami. Jakich zatem rad, biorąc pod uwagę dotychczasowe, bogate doświadczenie, udzieliliby Państwo przyszłym beneficjentom
z naszego regionu? Na co należy zwrócić uwagę planując dobry projekt transgraniczny?

Mogę udzielić następującej rady dla przyszłych Beneficjentów:

Nie bać się działań projektowych i wyrzeczeń, które za tym idą. Bardzo ważne jest również zaufanie, którym obie strony, czyli Partnerzy, powinny się darzyć podczas realizacji tego typu przedsięwzięcia. Dla mnie, jeżeli te dwie rzeczy zostaną spełnione to wszystko powinno pójść dobrze.

Planując dobry projekt transgraniczny należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Podstawową zasadą jest to, że wszystkie zaplanowane działania muszą mieć charakter transgraniczny.

- Działania muszą być odpowiednio umotywowane oraz powiązane ze sobą logicznie w ramach projektu.

- Szczególnie pożądane są działania wynikające ze wspólnych, długofalowych koncepcji / umów współpracy.

- Bez współpracy z Partnerami z Litwy nie bylibyśmy w stanie osiągnąć celów projektu.

 Na koniec zapytam jeszcze o plany dotyczące nowej edycji Programu Litwa-Polska na lata 2021-2027. Czy są już jakieś konkrety, pomysły na przedsięwzięcia z Państwa strony? Czy również partnerzy z Litwy zgłaszają się ze swoimi pomysłami ?

Oczywiście. Już planujemy kolejne projekty, nowe ciekawe inicjatywy z naszymi Partnerami. Jesteśmy na etapie ustalenia wspólnych kierunków, zakresu inwestycji, działań miękkich. I czekamy z niecierpliwością na otwarcie nowego naboru z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2021-2027.

c7538418e2f90985299ff1ffd3563977

22f17b00e35007c5f379ae3032066c2722f17b00e35007c5f379ae3032066c2722f17b00e35007c5f379ae3032066c2722f17b00e35007c5f379ae3032066c27

22f17b00e35007c5f379ae3032066c27

Zdjęcia: Urząd Miasta w Ełku 

 

Dwa nowe integracyjne place zabaw powstały przy Przedszkolach Miejskich nr 4 oraz nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku w ramach transgranicznego projektu Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 pn. „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją”.

Integracyjne place zabaw to przestrzenie pozbawione barier, bezpieczne dla maluchów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom mogą one korzystać z zabawek edukacyjnych na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami. W ten sposób zapewniono najmłodszym dostęp nie tylko do zabawy i rozrywki, ale również do rozwoju i wspólnej integracji.

Nowe przestrzenie rekreacyjne zostały wyposażone w podjazdy dla wózków, oznaczenia dla osób niewidomych lub niedowidzących, jak również dodatkowe poręcze dla dzieci, które mają problemy z poruszaniem się.

Partnerzy projektu - Miasto Giżycko oraz Varena realizują również szereg działań pozainwestycyjnych, takich jak m.in. cykl specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, lokalne eventy integracyjne, czy organizacja Transgranicznych Olimpiad dla przedszkolaków z Polski i Litwy, promujących zdrowy styl życia i integrację społeczną.

Photo 4 Photo 4 Photo 4 Photo 4 Photo 4

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z publicznych konsultacji projektu Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Konsultacje trwały od 20 grudnia 2021 r. do 19 stycznia br., a ich celem było zebranie uwag, komentarzy i opinii dotyczących dokumentu. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone przez Grupę Zadaniową ds. przygotowania Programu Litwa-Polska 2021-2027, w której skład wchodzą również przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego.

W toku konsultacji odbyły się również trzy webinaria regionalne, podczas których interesariusze Programu z Litwy oraz z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego zapoznali się m.in.
z ofertą tematyczną Programu, dobrymi praktykami oraz doświadczeniami z dotychczasowej polsko-litewskiej współpracy oczami beneficjentów programu.  Uczestnicy webinariów przedstawili również swoje opinie oraz sugestie dot. treści konsultowanego dokumentu Programu na lata 2021-2027.

Głównym celem Programu Litwa-Polska 2021-2027 jest rozwój obszarów i społeczności pogranicza dzięki współpracy transgranicznej oraz zrównoważonemu wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego Litwy i Polski. Całkowity budżet programu wyniesie 57 mln EUR, z czego dofinansowanie z UE to ok. 45,5 mln EUR.

Raport z publicznych konsultacji Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 oraz projekt dokumentu Programu  dostępne są pod tym linkiem.  

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Ocena wpływu na środowisko Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 (tzw. raport screeningowy)

W wyniku przeprowadzonej analizy, Instytucja Zarządzająca programem Interreg Litwa-Polska (tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej) odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w programu. Jednocześnie opracowano raport screeningowy, który zawiera analizę uwarunkowań środowiskowych. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 10 marca 2022 r.

Celem głównym programu Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 jest poprawa dobrobytu społeczności transgranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego Litwy i Polski.

Obszar wsparcia Programu obejmuje:

 • okręg olicki (Alytaus apskritis), Litwa,
 • okręg kowieński (Kauno apskritis), Litwa,
 • okręg mariampolski (Marijampolės apskritis), Litwa,
 • okręg tauroski (Tauragės apskritis), Litwa,
 • okręg wileński (z wyłączeniem miasta Wilno) (Vilniaus apskritis), Litwa,
 • podregion ełcki, Polska,
 • podregion suwalski, Polska,
 • podregion białostocki, Polska.

Całkowity budżet: programu wynosi 57,13 mln EUR, z czego dofinansowanie EFRR wynosi 45,7 mln EUR.

Priorytety programu:

 • Priorytet 1. Promocja dobrego stanu środowiska
 • Priorytet 2. Promocja dobrego stanu zdrowia fizycznego i emocjonalnego oraz promocja dziedzictwa kulturowego
 • Priorytet 3. Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy

Uwagi i wnioski do raportu można zgłaszać:

 • e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • w formie pisemnej po wysłaniu ich na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, ul Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • ustnie do protokołu, tzn. istnieje możliwość zgłaszania ich osobiście poprzez wcześniejsze umówienie się w Ministerstwie (zgłoszenia prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 22 273 81 58).

Ponadto raport zostanie wyłożony do wglądu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej (00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4, pokój nr 1079).

Dokumenty są dostępne tutaj:

Blisko 60 przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych z subregionów ełckiego i olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyło w regionalnej konferencji online poświęconej konsultacjom publicznym Programu Interreg Litwa-Polska na lata 2021-2027.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP (Instytucja Krajowa Programu) , Wspólnego Sekretariatu Programu z Wilna oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawili m.in. ofertę tematyczną Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 oraz omówili przebieg procesu przygotowania Programu.

Nie zabrakło również praktycznych informacji na temat Programu w tym dotyczycących potencjału do nawiązania/udoskonalenia tematycznych partnerstw funkcjonalnych oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie Programu przez instytucje mające swoją siedzibę poza obszarem głównym Programu.

W trakcie spotkania pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu w Olsztynie przedstawili również możliwości jakie daje RPK oferując m.in. pomoc w znalezieniu partnera projektowego, czy rozwinięcia pomysłu na projekt  transgraniczny z partnerem z Litwy.

Spotkanie było również okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy w prorgamie Litwa-Polska w naszym województwie. Beneficjenci z Urzędów Miejskich w Ełku i w Orzyszu, podzielili się w inspirujący sposób z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz informacjami odnośnie ich projektów zrealizowanych dzięki polsko-litewskiej współpracy transgranicznej Interreg.

Konferencja była etapem konsultacji publicznych treści projektu Programu Operacyjnego Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Wciąż istnieje możliwość zgłaszania uwag do projektu Programu za pośrednictwem formularza konsultacyjnego on-line  w terminie do 19 stycznia 2022 r.  Dokumenty będące przedmiotem konsultacji oraz formularz znajdują się na portalu informacyjnym Interreg dla Warmii
i Mazur pod tym linkiem.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości związanych z procesem konsultacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Litwa-Polska w Olsztynie- e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 23/24.

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania:

Przygotowanie programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 ,

Zakres tematyczny Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 ,

Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych - Gmina Orzysz 

Powiązania funkcjonalne i projekt strategiczny Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027

Oferta wsparcia Regionalnego Punktu Kontaktowego w Olsztynie