Kto mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentami Programu były instytucje posiadające osobowość prawną,  których działalność nie była nastawiona na zysk (władze publiczne i ich jednostki organizacyjne, instytucje naukowo-badawcze, placówki kultury, fundacje, stowarzyszenia non-profit itp.). W każdym projekcie musiał brać udział przynajmniej jeden partner z Polski i Litwy, jednak łącznie nie więcej  8 partnerów.
Partnerzy projektu musieli pochodzić z obszaru kwalifikowanego Programu. Po stronie polskiej obejmował on całe terytorium województwa podlaskiego oraz następujące powiaty województwa warmińsko-mazurskiego:
- ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski – jako obszar główny;
- bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński
- miasto Olsztyn – jako obszar przyległy.

Z kim można było współpracować?

Partnerzy litewscy mogli pochodzić z następujących regionów:
- obwody olicki i mariampolski – jako obszar główny;
- obwody tauroski, kowieński i wileński (z wyłączeniem miasta Wilna) – jako obszar przyległy.

polska litwa

Na co można było uzyskać dofinansowanie?

Celem Programu było wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez wzmocnienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności w regionach po obu stronach granicy. Wsparcie w ramach Programu uzyskiwały projekty, których działania wpisywały się w jeden z poniższych priorytetów i podpriorytetów.

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego:
1.1    Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.
1.2    Promowanie otoczenia biznesowego.
1.3    Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa.

Priorytet 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego:
2.1    Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym.
2.2    Poprawa środowiska życia.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosił 24 miesiące. W przypadku projektów infrastrukturalnych, tzn. takich, w których udział robót przekraczał 60% budżetu, okres ten wynosił 36 miesięcy.

Kwestie finansowe

Budżet Programu wynosił 84,34 mln euro, w tym 71,69 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budżet projektu nie mógł być mniejszy niż 100 000 euro z EFRR oraz większy niż 3 mln euro z EFRR.

Wsparcie z EFRR wynosiło do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. W Programie nie przewidziano możliwości ubiegania się o wypłatę zaliczek. Dofinansowanie odbywało się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

Kto odpowiadał za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiadałą Instytucja Zarządzająca, którą było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej z siedzibą w Wilnie.
Najważniejsze decyzje podejmował Wspólny Komitet Monitorująco-Sterujący Programu, składający się z przedstawicieli następujących instytucji:
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej;
- władz samorządowych z regionów objętych Programem (województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz obwodów: olickiego, mariampolskiego, tauroskiego, kowieńskiego i wileńskiego);
- Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” z siedzibą w Suwałkach;
- Stowarzyszenia Władz Lokalnych Republiki Litewskiej.

Instytucją odpowiedzialną za współpracę z podmiotami realizującymi projektów był Wspólny Sekretariat Techniczny Programu z siedzibą w Wilnie, przy ulicy Konstitucijos av. 7, tel. +370 5 261 0477, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje

Strona internetowa Programu: www.lietuva-polska.eu (aktualnie pod tym linkiem można znaleźc stronę Programu na lata 2014-2020 oraz zakładkę dedykowaną edycji z lat 2007-2013). Językiem Programu był język angielski.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego działał Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, który:
- udzielał informacji na temat Programu,
- udostępniał dokumenty programowe oraz formularze wniosków,
- konsultował pomysły na projekty,
- pomagał w poszukiwaniu partnerów do projektów,
- wspierał beneficjentów w rozwiązywaniu problemów w trakcie realizacji projektów,
- informował na temat wymagań dotyczących informacji i promocji projektów realizowanych w ramach Programu.

Regionalny Punkt Kontaktowy był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa.

litwaue

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Sąsiedzi w działaniu