Program Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 15 grudnia 2015 r. Dokument Programu w języku angielskim oraz nieoficjalne tłumaczenie na język polski są dostępne poniżej oraz w menu strony w zakładce „Publikacje” - "Litwa-Polska": 

Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 - wersja angielska

Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 - wersja polska (nieoficjalne tłumaczenie)

Cele i priorytety Programu

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program będzie koncentrował finansowanie na następujących osiach priorytetowych:

1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

(wsparcie EFRR – 17 009 242,00 EUR)

przykładowe działania: opracowanie wspólnych szlaków turystycznych, promocja turystyczna regionu przygranicznego, marketing zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

(wsparcie EFRR – 12 358 278,00 EUR)

przykładowe działania: współpraca pomiędzy IOB, projekty na rzecz zwiększenia przedsiębiorczości młodzieży, szkolenia i seminaria dla młodzieży i sektora MŚP;

3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

(wsparcie EFRR – 8 238 852,00 EUR)

przykładowe działania: zaangażowanie we współpracę transgraniczną grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspólne wydarzenia kulturalne i edukacyjne, działania promujace zdrowy tryb życia;

4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawna administracja publiczna

(wsparcie EFRR – 12 358 278,00 EUR)

przykładowe działania: inwestycje w infrastrukturę opieki zdrowotnej w wymiarze transgranicznym, współpraca i trasfer dobrych praktyk pomiędzy usługodawcami publicznymi, wspólna realizacja programów społecznych.

Na Pomoc Techniczną przeznaczono 6% budżetu Programu (wsparcie EFRR – 3 189 233,00 EUR).

Obszar Programu

Obszar wsparcia nowego Programu będzie obejmował na Litwie okręgi: olicki, kowieński, mariampolski, tauroski, wileński (z wyłączeniem Wilna), w Polsce podregiony: ełcki, suwalski, białostocki. Po polskiej stronie granicy obszar uległ zmniejszeniu – wyłączono podregion łomżyński i olsztyński.

 

 

 

Budżet Programu

Budżet wynosi 62 533 982,00 EUR, w tym wsparcie z EFRR 53 153 883,00 EUR (85%), a wkład krajowy 9 380 099,00 EUR (15%).

Dofinansowanie

Poziom wsparcia projektów pozostanie ten sam i będzie wynosił do 85% kosztów kwalifikowanych. Każde przedsięwzięcie musi obejmować co najmniej dwóch beneficjentów, jednego z Litwy i jednego z Polski.

Partnerzy kwalifikowalni

Partnerami w projektach będą mogły zostać m.in.:

  • Organy administracji publicznej (instytucje państwowe, władze regionalne i lokalne oraz ich zrzeszenia);
  • Podmioty prawa publicznego (podmioty podlegające prawu publicznemu lub prywatnemu i spełniające określone warunki);
  • Organizacje pozarządowe.

Wspólny Komitet Monitorujący Programu

Pierwsze posiedzenie WKM Programu odbyło się 1 marca 2016 r. w stolicy Litwy - Wilnie. W pracach WKM uczestniczą także przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego.