Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 trwał od 22 marca 2016 r. i zakończył się w dniu 9 czerwca 2016 roku. Wnioski o dofinansowanie można było składać we wszystkich czterech osiach priorytetowych Programu, które dotyczą wsparcia przedsiębiorczości, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, promowania włączenia społecznego, a także wzmacniania zdolności instytucjonalnej instytucji publicznych.

Beneficjenci złożyli we Wspólnym Sekretariacie Programu w Wilnie 108 aplikacji. Całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła 82,7 mln euro, z czego wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 69,6 mln euro. Całkowita dostępna kwota z EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektów z Programu w latach 2014-2020 wynosi ponad 60 mln euro, zatem wnioskowana wartość dofinansowania przekroczyła dostępną alokację.

EFRR cele szczegolowe

Najpopularniejszym celem szczegółowym Programu był cel 3.1. „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”, w ramach którego złożono 40 wniosków o wsparcie z EFRR na kwotę 26,9 mln euro. Średni budżet aplikujących projektów wyniósł 770 000 euro.

Cel szczegolowy

Wśród 108 złożonych aplikacji, w 60 beneficjentem wiodącym była instytucja z Litwy, natomiast w 48 – z Polski. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego pełnili rolę beneficjenta wiodącego w 17 projektach (16% wszystkich złożonych aplikacji). Wynik ten uplasował nasz region na 3 miejscu pod względem liczby beneficjentów wiodących, za województwem podlaskim (31 projektów – 29% wszystkich złożonych aplikacji) oraz litewskim obwodem olickim (19 projektów – 17% wszystkich złożonych aplikacji). Beneficjenci wiodący z obwodu kowieńskiego i mariampolskiego złożyli po 15 projektów, natomiast z obwodów wileńskiego i turoskiego odpowiednio 6 i 5 aplikacji.

Beneficjent wiodacy

Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków, proces ich oceny i wyboru może zająć nawet kilka miesięcy. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu poszczególnych projektów podejmie Wspólny Komitet Monitorujący Programu, którego posiedzenie zaplanowano na początek października 2016 r.

Pełen pakiet dokumentów związanych z pierwszym naborem projektów jest dostępny na stronie Programu www.lietuva-polska.eu w zakładce "Dokumenty".