Dwa projekty z udziałem beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego zostały nominowane w konkursie RegioStars 2020, organizowanym corocznie przez Komisję Europejską. Zostały one zrealizowane przy wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Pierwszy zgłoszony projekt „Muzea ponad granicami” zrealizowany został przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie. Działania obejmowały całkowitą modernizację zabytkowego budynku wschodniego podzamcza i dziedzińca w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Z kolei w rosyjskim Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie wykonano najpilniejsze prace remontowe oraz ekspertyzy przyległego kompleksu twierdzy. Oba odrestaurowane obiekty zyskały nowe ekspozycje – po dwie w każdym z muzeów oraz nowoczesne wyposażenie.

Kolejny nominowany projekt pt. „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” został zrealizowany przez miasto Ełk we współpracy z miastem Oziersk w obwodzie kaliningradzkim. W wyniku projektu wybudowano parki linowe w Ełku i Oziersku, utworzone zostały Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki Aktywnej oraz zintegrowany system informacji turystycznej w postaci strony internetowej.

Oddać głos na projekty można na stronie RegioStars pod linkiem: https://regiostarsawards.eu/. Projekt „Muzea ponad granicami” znajduje się w kategorii: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – umiejętności i edukacja dla cyfrowej Europy (Inclusive growth – Skills & Education for a digital Europe), natomiast projekt „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” został zgłoszony w kategorii „Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – temat roku 2020 (Youth empowerment for cooperation across borders – 30 years of Interreg – topic of the year 2020). Lista wybranych finalistów zostanie ogłoszona 9 lipca br.

Idea „Regiostars” jest corocznym konkursem organizowanym przez Komisję Europejską, której celem jest nagrodzenie projektów finansowanych przez UE, wykazujących się wysoką jakością i nowym podejściem do rozwoju regionalnego.

RegioStars2020

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 poinformował o podpisaniu z beneficjentami czterech umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach celów tematycznych „Środowisko” oraz „Dostępność”.

Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego wezmą udział w realizacji trzech z nich:

1. „Droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane Nidy i obszaru miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych”

Główne działania przewidziane w projekcie po stronie rosyjskiej obejmują przebudowę jednej z lokalnych dróg wraz z mostem. Po polskiej stronie granicy zostaną przebudowane ulice w układzie miejskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  • Beneficjenci projektu: Gmina Ruciane-Nida, Dyrekcja ds. zarządzania i usprawniania dróg w okręgu miejskim Gurievsk.
  • Całkowita wartość projektu : 1 860 194,74 euro, z czego 1 674 175,26 euro to kwota dofinansowania ze środków Programu.

2. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku i Gminie Nowe Miasto Lubawskie”.

Dzięki projektowi po polskiej stronie granicy zostanie wybudowany system kanalizacyjny oraz oczyszczalnia ścieków w Jamielniku. Po stronie rosyjskiej powstanie system kanalizacyjny w Sowiecku, przepompownia ścieków i punkt zlewny ścieków oraz zostanie przeprowadzona modernizacja przepompowni ścieków.

  • Beneficjenci projektu: Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Administracja Okręgu Miejskiego Sowieck.  
  • Całkowita wartość projektu: 2 288 559,40 euro, z czego 2 059 703,46 euro stanowi dofinansowanie z Programu.

3. „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowania gospodarki zamkniętego obiegu”

Planowane działania obejmują między innymi rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Rybno oraz budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Okręgu Miejskim Gusiew.

  • Beneficjenci projektu: Gmina Rybno, Administracja Okręgu Miejskiego Gusiew .
  • Całkowita wartość projektu: 2 191 070 euro , z czego dofinansowanie projektu to 1 970 199 euro.

Wkrótce zostaną podpisane kolejne umowy o dofinansowanie projektów wybranych podczas jedynego otwartego naboru wniosków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, w osiach „Środowisko” oraz „Dostępność”.

Przypomnijmy, że decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymają łącznie ponad 20 mln euro wsparcia w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020 na realizację 19 wspólnych przedsięwzięć z partnerami z obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Wśród kluczowych przedsięwzięć znalazł się również duży projekt infrastrukturalny wybrany w trybie pozakonkursowym z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, dzięki któremu m.in. zostanie wybudowany nowy most w Bartoszycach w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie internetowej https://www.plru.eu/pl/ .

 

26 lutego 2020 r. w Kaliningradzie odbyło się I posiedzenie Wspólnego Komitetu Programującego przygotowującego nową edycję Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

Spotkaniu towarzyszyła wizyta studyjna u beneficjentów realizujących projekty z bieżącej perspektywy Programu Polska-Rosja 2014-2020.

Członkowie Wspólnego Komitetu Programującego z udziałem przedstawiciela województwa warmińsko-mazurskiego dyskutowali nad kierunkami współpracy nowej edycji Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027. Zapoznano się między innymi z wynikami ankiet wypełnionych przez interesariuszy programu, którzy wyrazili swoje oczekiwania i preferencje względem przyszłej współpracy na pograniczu polsko-rosyjskim. Decyzje dotyczące celów tematycznych i priorytetów przyszłego programu powinny zostać podjęte w IV kwartale bieżącego roku natomiast decyzja ta zależna jest od postępów w zatwierdzeniu pakietu legislacyjnego dla funduszy UE na lata 2021-2027 przez władze unijne. Kolejne posiedzenie Komitetu powinno się odbyć w połowie 2020 r.

Informujemy, że rozpoczęły się prace nad nową edycją niezwykle popularnego w naszym województwie Programu Współpracy Polska-Rosja na lata 2021-2027. Nowy Program będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” polityki spójności Unii Europejskiej (tzw. Interreg) oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (NDICI) zastępującego obecny Europejski Instrument Sąsiedztwa.

W przyszłym miesiącu w Kaliningradzie przedstawiciele Polski i Rosji po raz pierwszy spotkają się ramach prac nowo powołanego Wspólnego Komitetu Programującego przygotowującego nową edycję Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

W procesie przygotowania nowego programu najważniejsza jest opinia interesariuszy – potencjalnych beneficjentów, instytucji oraz osób zamieszkujących obszar Programu.
Dlatego też gorąco zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, w której możecie Państwo wyrazić swoją opinię nt. kierunków interwencji i priorytetów, które powinny zostać uwzględnione w nowej wersji Programu na lata 2021-2027. Wszelkie Państwa sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi są dla nas niezwykle cenne.

Ankieta dostępna jest pod adresem - https://www.plru.eu/ankieta/ . Link ten będzie aktywny w systemie elektronicznym do 5 lutego 2020 r.

Przypomnijmy, że w obecnej edycji Programu na lata 2014-2020 beneficjenci z województwa warmińsko- mazurskiego otrzymali ponad 20 milionów euro dofinansowania unijnego na realizację projektów transgranicznych tematycznie obejmujących wsparcie dziedzictwa historyczno-kulturowego, ochronę środowiska naturalnego i przyrodniczego oraz budowę/modernizację infrastruktury transportowej. Sukces nowego Programu zależy również od jego dostosowania do potrzeb przyszłych beneficjentów.

Będziemy zobowiązani za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

IV posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 odbyło się w Worlinach

Podczas spotkania uzgodniono dofinansowanie 10 projektów w II osi priorytetowej  „Współpraca na rzecz czystego środowiska na obszarze transgranicznym“ oraz 4 projektów w III osi priorytetowej „Dostępność regionów i zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja  Programu Polska-Rosja 2014-2020. Są to projekty wnioskowane w pierwszym naborze projektów Programu, który trwał w dniach 16 kwietnia - 16 lipca 2018 r.

Priorytet II programu cieszył się dużym zainteresowaniem beneficjentów po obu stronach granicy polsko-rosyjskiej. Wnioskodawcy z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej przygotowali projekty (spełniające kryteria formalne) o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 60 mln. euro przy dostępnej alokacji na ten priorytet w wysokości ok. 19 mln euro.

Dofinansowanie uzyskało 8 projektów z udziałem warmińsko-mazurskich projektodawców oraz łącznej wartości dofinansowania dla nich ponad 8,7 miliona euro. O sukcesie wnioskodawców z naszego województwa może świadczyć fakt, że kwota ta stanowi ok.  81 %  dotacji przeznaczonej dla wszystkich beneficjentów po stronie polskiej w tej osi priorytetowej.

Zatwierdzone projekty wnioskodawców z województwa warmińsko-mazurskiego, które otrzymały dofinansowanie w osi II poświęcone są w zdecydowanej większości modernizacji infrastruktury sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, budowie nowych oczyszczalni ścieków i remontów już istniejących. Dofinansowane projekty będą służyły redukcji wpływu zmian klimatu na życie mieszkańców obszarów przygranicznych oraz kształtowaniu wśród nich świadomości ekologicznej.

Z kolei w priorytecie III wnioskodawcy ze wszystkich regionów uprawnionych do składania wniosków aplikacyjnych przygotowali projekty (zaakceptowane podczas oceny formalnej) opiewające na łączną wartość dofinansowania 21 mln. euro przy dostępnej alokacji wynoszącej ok. 8 mln. euro. Wspólny Komitet Monitorujący przyznał środki na realizację 4 projektów w tej osi w tym 2 projektów z udziałem warmińsko-mazurskich wnioskodawców. Beneficjenci z naszego regionu otrzymane środki przeznaczą na poprawę jakości istniejących dróg w gminach Ruciane-Nida i Sępopol. Ponadto jeden projekt z udziałem powiatu bartoszyckiego znalazł się na liście rezerwowej i jego dofinansowanie uzależnione będzie od dostępności dodatkowych środków w programie.

W najbliższym czasie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja w Olsztynie rozpocznie procedurę kontraktacji projektów i podpisywania umów z beneficjentami.

Przypomnijmy, że w styczniu bieżącego roku odbyło się III Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu, podczas którego wnioskodawcy z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali łącznie ponad 4,5 miliona euro na realizację swoich projektów w osi I – Kultura i Dziedzictwo. Proces kontraktowania projektów w ramach tego priorytetu został zakończony 30 września 2019 r., kiedy to podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie.

Dotychczas wybrane w trzech osiach priorytetowych projekty do dofinansowania wyczerpują alokację Programu w perspektywie 2014-2020. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego łącznie uzyskali ok. 20,466 mln euro dofinansowania uwzględniając w tym duży projekt infrastrukturalny (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, projekt budowy mostu w Bartoszycach w ciągu DW 512) dofinasowany w trybie pozakonkursowym.

Planowana jest kontynuacja programu w kolejnej perspektywie finansowej UE i w związku z tym Komitet podjął również decyzję o rozpoczęciu prac nad nową edycją programu współpracy   transgranicznej na pograniczu polsko-rosyjskim na lata 2021-2027. 

Lista_projektów_z_dofinansowaniem_Oś_Środowisko.docx

Lista_projektów_z_dofinansowaniem_Oś_Dostępność.docx

 

Worliny WKM. fot.1