26 lutego 2020 r. w Kaliningradzie odbyło się I posiedzenie Wspólnego Komitetu Programującego przygotowującego nową edycję Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

Spotkaniu towarzyszyła wizyta studyjna u beneficjentów realizujących projekty z bieżącej perspektywy Programu Polska-Rosja 2014-2020.

Członkowie Wspólnego Komitetu Programującego z udziałem przedstawiciela województwa warmińsko-mazurskiego dyskutowali nad kierunkami współpracy nowej edycji Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027. Zapoznano się między innymi z wynikami ankiet wypełnionych przez interesariuszy programu, którzy wyrazili swoje oczekiwania i preferencje względem przyszłej współpracy na pograniczu polsko-rosyjskim. Decyzje dotyczące celów tematycznych i priorytetów przyszłego programu powinny zostać podjęte w IV kwartale bieżącego roku natomiast decyzja ta zależna jest od postępów w zatwierdzeniu pakietu legislacyjnego dla funduszy UE na lata 2021-2027 przez władze unijne. Kolejne posiedzenie Komitetu powinno się odbyć w połowie 2020 r.

Informujemy, że rozpoczęły się prace nad nową edycją niezwykle popularnego w naszym województwie Programu Współpracy Polska-Rosja na lata 2021-2027. Nowy Program będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” polityki spójności Unii Europejskiej (tzw. Interreg) oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (NDICI) zastępującego obecny Europejski Instrument Sąsiedztwa.

W przyszłym miesiącu w Kaliningradzie przedstawiciele Polski i Rosji po raz pierwszy spotkają się ramach prac nowo powołanego Wspólnego Komitetu Programującego przygotowującego nową edycję Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

W procesie przygotowania nowego programu najważniejsza jest opinia interesariuszy – potencjalnych beneficjentów, instytucji oraz osób zamieszkujących obszar Programu.
Dlatego też gorąco zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, w której możecie Państwo wyrazić swoją opinię nt. kierunków interwencji i priorytetów, które powinny zostać uwzględnione w nowej wersji Programu na lata 2021-2027. Wszelkie Państwa sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi są dla nas niezwykle cenne.

Ankieta dostępna jest pod adresem - https://www.plru.eu/ankieta/ . Link ten będzie aktywny w systemie elektronicznym do 5 lutego 2020 r.

Przypomnijmy, że w obecnej edycji Programu na lata 2014-2020 beneficjenci z województwa warmińsko- mazurskiego otrzymali ponad 20 milionów euro dofinansowania unijnego na realizację projektów transgranicznych tematycznie obejmujących wsparcie dziedzictwa historyczno-kulturowego, ochronę środowiska naturalnego i przyrodniczego oraz budowę/modernizację infrastruktury transportowej. Sukces nowego Programu zależy również od jego dostosowania do potrzeb przyszłych beneficjentów.

Będziemy zobowiązani za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

IV posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 odbyło się w Worlinach

Podczas spotkania uzgodniono dofinansowanie 10 projektów w II osi priorytetowej  „Współpraca na rzecz czystego środowiska na obszarze transgranicznym“ oraz 4 projektów w III osi priorytetowej „Dostępność regionów i zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja  Programu Polska-Rosja 2014-2020. Są to projekty wnioskowane w pierwszym naborze projektów Programu, który trwał w dniach 16 kwietnia - 16 lipca 2018 r.

Priorytet II programu cieszył się dużym zainteresowaniem beneficjentów po obu stronach granicy polsko-rosyjskiej. Wnioskodawcy z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej przygotowali projekty (spełniające kryteria formalne) o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 60 mln. euro przy dostępnej alokacji na ten priorytet w wysokości ok. 19 mln euro.

Dofinansowanie uzyskało 8 projektów z udziałem warmińsko-mazurskich projektodawców oraz łącznej wartości dofinansowania dla nich ponad 8,7 miliona euro. O sukcesie wnioskodawców z naszego województwa może świadczyć fakt, że kwota ta stanowi ok.  81 %  dotacji przeznaczonej dla wszystkich beneficjentów po stronie polskiej w tej osi priorytetowej.

Zatwierdzone projekty wnioskodawców z województwa warmińsko-mazurskiego, które otrzymały dofinansowanie w osi II poświęcone są w zdecydowanej większości modernizacji infrastruktury sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, budowie nowych oczyszczalni ścieków i remontów już istniejących. Dofinansowane projekty będą służyły redukcji wpływu zmian klimatu na życie mieszkańców obszarów przygranicznych oraz kształtowaniu wśród nich świadomości ekologicznej.

Z kolei w priorytecie III wnioskodawcy ze wszystkich regionów uprawnionych do składania wniosków aplikacyjnych przygotowali projekty (zaakceptowane podczas oceny formalnej) opiewające na łączną wartość dofinansowania 21 mln. euro przy dostępnej alokacji wynoszącej ok. 8 mln. euro. Wspólny Komitet Monitorujący przyznał środki na realizację 4 projektów w tej osi w tym 2 projektów z udziałem warmińsko-mazurskich wnioskodawców. Beneficjenci z naszego regionu otrzymane środki przeznaczą na poprawę jakości istniejących dróg w gminach Ruciane-Nida i Sępopol. Ponadto jeden projekt z udziałem powiatu bartoszyckiego znalazł się na liście rezerwowej i jego dofinansowanie uzależnione będzie od dostępności dodatkowych środków w programie.

W najbliższym czasie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja w Olsztynie rozpocznie procedurę kontraktacji projektów i podpisywania umów z beneficjentami.

Przypomnijmy, że w styczniu bieżącego roku odbyło się III Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu, podczas którego wnioskodawcy z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali łącznie ponad 4,5 miliona euro na realizację swoich projektów w osi I – Kultura i Dziedzictwo. Proces kontraktowania projektów w ramach tego priorytetu został zakończony 30 września 2019 r., kiedy to podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie.

Dotychczas wybrane w trzech osiach priorytetowych projekty do dofinansowania wyczerpują alokację Programu w perspektywie 2014-2020. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego łącznie uzyskali ok. 20,466 mln euro dofinansowania uwzględniając w tym duży projekt infrastrukturalny (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, projekt budowy mostu w Bartoszycach w ciągu DW 512) dofinasowany w trybie pozakonkursowym.

Planowana jest kontynuacja programu w kolejnej perspektywie finansowej UE i w związku z tym Komitet podjął również decyzję o rozpoczęciu prac nad nową edycją programu współpracy   transgranicznej na pograniczu polsko-rosyjskim na lata 2021-2027. 

Lista_projektów_z_dofinansowaniem_Oś_Środowisko.docx

Lista_projektów_z_dofinansowaniem_Oś_Dostępność.docx

 

Worliny WKM. fot.1

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Współpracy Terytorialnej, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w  Olsztynie  poszukuje pracowników zainteresowanych rozwojem zawodowym w zakresie funduszy unijnych i programów międzynarodowych. Oferujemy dynamiczną pracę w międzynarodowym środowisku.

 Czym zajmujemy się na co dzień?

·    Uczestniczymy aktywnie w procesie programowania i monitorowania programów, włączamy się w realizację Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

·    Prowadzimy Regionalny Punkt Kontaktowy dla programów współpracy terytorialnej takich jak Interreg Litwa-Polska, ENI/EIS CBC Polska-Rosja,  Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza  Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa, Funduszy Norweskich i EOG, 

·    Prowadzimy szkolenia, doradztwo dla beneficjentów ww. programów

·    Realizujemy projekty w ramach ww. programów

·    Organizujemy wydarzenia regionalne i konferencje międzynarodowe 

·    Prowadzimy regionalną stronę internetową www.ewt.warmia.mazury.pl, jesteśmy aktywni na portalu społecznościowym Facebook

·    Współpracujemy głównie z administracją unijną, rządową, regionalną, lokalną, uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, klastrami, stowarzyszeniami, fundacjami, NGOs.

 

Specyfika pracy:

·    Delegacje zagraniczne

·    Możliwość nawiązania wielu kontaktów w międzynarodowym środowisku, w tym biznesowych

·    Praca dynamiczna i twórcza

 

Poszukujemy pracownika ze znajomością języka angielskiego, zainteresowanego rozwojem regionalnym, szczególnie współpracą terytorialną w ramach inicjatyw Interreg i ENI/EIS. 

 

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie m.in.

·    realizacja zadań związanych z uczestnictwem województwa warmińsko-mazurskiego w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 

·    pełnienie funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Litwa-Polska 2014-2020 w zakresie doradztwa i opiniowania projektów w ramach Programu oraz w zakresie informacji i promocji.

·    prowadzenie spraw związanych z polityką rozwoju obszaru funkcjonalnego Zalewu Wiślanego w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Szczegółowe informacje o naborze i wymogi dla kandydatów znajdują się na stronie: 

https://bip.warmia.mazury.pl/nabor/373/ogloszenie-id-373-departament-polityki-regionalnej-podinspektor-etatow-1-etat.html

 

Termin zgłoszeń kandydatów mija 13.03.2019 r.

 

Zainteresowanych serdecznie zachęcamy do aplikowania!

 

Podczas posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, które odbyło się z udziałem przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego w dniach 17-18 stycznia 2019 r. w Swietłogorsku (obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) podjęto decyzję o dofinansowaniu 12 projektów złożonych w I osi priorytetowej „Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego” Programu Polska-Rosja 2014-2020. Są to przedsięwzięcia ubiegające się o dofinansowanie w pierwszym naborze wniosków Programu, który odbył się w dniach 16 kwietnia - 16 lipca 2018 r.

Priorytet I programu charakteryzował się największą konkurencją spośród projektów złożonych w pierwszym naborze wniosków Programu. Wnioskodawcy z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej przygotowali projekty (spełniające kryteria formalne) o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 61 mln. euro przy dostępnej alokacji na ten priorytet w wysokości ok. 14 mln euro.

Rozstrzygnięcie naboru jest niewątpliwym sukcesem instytucji i beneficjentów z naszego województwa. Dofinansowanie uzyskało 10 projektów z udziałem warmińsko-mazurskich projektodawców o łącznej wartości dofinansowania dla instytucji z regionu ponad 4,6 miliona euro. Tak liczna reprezentacja beneficjentów z naszego regionu wyróżnia się również na tle wysokości pozyskanego dofinansowania przez polskie regiony uczestniczące w Programie:

 Region  Przyznane dofinansowanie (1 nabór, I priorytet)
 Warmińsko-Mazurskie  4 689 560,39 EUR
 Pomorskie  2 110 842,19 EUR
 Podlaskie  -
 Obwód Kaliningradzki FR  6 849 701,61 EUR
 Razem  13 650 104 EUR

 

Ponadto na listę rezerwową trafiły dwa projekty, w tym jeden z udziałem beneficjentów z warmińsko-mazurskiego. Ich dofinansowanie uzależnione jest od dostępności środków, które mogą się pojawić w Programie na skutek m.in oszczędności w pozostałych dofinansowanych projektach.

Zatwierdzone projekty z warmińsko-mazurskiego poświęcone są szeroko pojętej współpracy kulturowej, pielęgnowaniu wspólnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego w obszarze polsko-rosyjskiego pogranicza. Możemy spodziewać się w najbliższym czasie m.in. budowy ścieżek rowerowych w obszarach atrakcyjnych turystycznie, rewitalizacji cennych historycznie budynków, inwestycji w instytucjach muzealnych, jak również organizacji transgranicznych festiwali, wydarzeń kulturalnych i innych przedsięwzięć wspierających współpracę transgraniczną Warmii i Mazur z obwodem kaliningradzkim.

 

Pełna lista dofinansowanych projektów:

 LP        Nr Projektu               Nazwa Projektu                                                                          Beneficjenci                                                                                                      
1 PR/1/092/2018 2 statki – Wspólne Morze Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie; Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku; Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Emmanuela Kanta w Kaliningradzie 
2 PR/1/118/2018 Odnowienie kulturalnego i historycznego krajobrazu małych miast Ładuszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego Miasto Ładuszkin; Gmina Młynary; Ministerstwo Rozwoju Miasta i Polityki Wewnętrznej Obwodu Kaliningradzkiego; Ministerstwo Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego 
3 PR/1/035/2018 Połączeni  Bursztynem Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie
4 PR/1/098/2018 Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa Zoopark w Kaliningradzie, Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
5 PR/1/008/2018 Turystyka ponad granicami – trasy turystyczne regionów transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”; Ministerstwo Kultury i Turystyki Regionu Kaliningrad/Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna/Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna/Muzeum "Styl Miejski" w Kaliningradzie
6 PR/1/062/2018 Muzea ponad granicami. Etap II Muzeum "Brama Friedlanda"; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu; Fundacja Victoria w Kaliningradzie; Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu
7 PR/1/104/2018 Bałtycka odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego Administracja gminy Zielenogradsk; Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie; Towarzystwo Naukowe “Pruthenia” w Olsztynie; Kaliningradzka organizacja publiczna "Centrum rekonstrukcji historycznej"; Gmina Olsztyn; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
8 PR/1/069/2018 Razem – współpraca kulturalna w polsko-rosyjskim obszarze granicznym Ełckie Centrum Kultury; Państwowa instytucja kultury "Kaliningradzki Obwodowy Teatr Młodzieżowy"; Centrum inicjatyw młodzieżowych w Kaliningradzie
9 PR/1/103/2018 Magia północy – wspólny rozwój festiwali turystycznych w Olecku i Gusiewie Regionalne Centrum Kulturalne w Olecku „Mazury Garbate”; Administracja Miasta Gusiew
10 PR/1/058/2018 15 sekund historii oczami młodych ludzi. Zamki, koszary, legendy  Powiat Olecki; Szkoła Techniczna Inżynierii Środowiskowej w Oziersku
11 PR/1/006/2018 Rozwój turystyki transgranicznej w powiecie szczycieńskim i rejonie swietlogorskim Powiat Szczytno; Rejon Swietłogorski
12 PR/1/045/2018 Giżycko i Sowieck – współpraca przy          rozwoju ochrony dziedzictwa historycznego, kulturowego i naturalnego obszaru transgranicznego                                                                                                                                                                                                                                 Gmina Miasto Giżycko; Administracja Rejonu Miasta Sowieck

Lista rezerwowa

LP  Nr projektu Nazwa Projektu Beneficjenci                                        
 1  PR/1/087/2018          Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji dla celów ich ochrony  Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie; Europejska Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku; Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie
 2  PR/1/036/2018 Transgraniczni ludzie w działaniu – turystyka, rekreacja, kultura nasz wspólny powód – Ełk, Oziersk, Stare Juchy  Gmina Miasto Ełk; Administracja dzielnicy miasta Oziersk; Ełckie Centrum Kultury;Gmina Stare Juchy

 

Gratulujemy beneficjentom zatwierdzonych projektów. W najbliższym czasie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Olsztynie rozpocznie procedurę kontraktacji projektów i podpisywania umów z beneficjentami.

Projekty złożone w pozostałych osiach Programu, tj. osi II „Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym” oraz osi III „Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja” podlegają ocenie Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu i ich zatwierdzenia możemy spodziewać się jesienią bieżącego roku podczas kolejnego posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego, zaplanowanego w województwie warmińsko-mazurskim.

Tylko na EWT       20190118 113253