Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych dot. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag znajdziemy na stronie internetowej Programu Polska-Rosja 2014-2020 (LINK) . Uwagi do treści Prognozy można zgłaszać do dnia 16.11.2021r.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych online dot. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027. Spotkanie dla polskich interesariuszy odbędzie się w dniu 9 listopada br. w godzinach od 12:00 do 14:00.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod tym linkiem
w terminie do 8 listopada br do godz. 13.00 . Jednocześnie informujemy, że wysłanie zgłoszenia nie oznacza zakwalifikowania do udziału w konferencji. Po weryfikacji zgłoszenia każda osoba dostanie osobny e-mail z linkiem do udziału w spotkaniu.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej Programu Polska-Rosja 2014-2020 (LINK).

Kętrzyn i Kaliningrad postanowiły współpracować w zakresie ochrony zbiorników wodnych i ich wykorzystania dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Efektem tej współpracy jest projekt „WATERPROTECT” możliwy dzięki wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Współpraca ta ma konkretne rezultaty, bo m.in. trwa obecnie przebudowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury drogowej wokół Jeziora Kętrzyńskiego.

Inwestycja ta przyczyni się do uregulowania odpływu wód opadowych i roztopowych zanieczyszczonych szkodliwymi substancjami spłukiwanymi z terenów miejskich, a nowy system kanalizacji będzie skutecznie odprowadzał nadmiar wód do rurociągu pod wodą. Co istotne, w ramach projektu wykonany zostanie również operat wodno-prawny kętrzyńskiego jeziora, który umożliwi ubieganie się np. o środki UE i sfinansowanie dalszych przedsięwzięć w tym zakresie w przyszłości , np. w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Z kolei po stronie partnera rosyjskiego – Administracji Miasta Kaliningrad zaplanowano działania zmierzających do polepszenia stanu ekologiczno-sanitarnego rzeki Gołubaja oraz jeziora Letnieje i stref do nich przyległych, co pozwoli na zachowanie flory i fauny zbiorników wodnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ich bezpiecznego i racjonalnego wykorzystania.

W projekcie przewidziano ponadto rekonstrukcję budowli hydrotechnicznych, oczyszczenie zbiorników wodnych i cieków oraz odbudowę linii brzegu przy uwzględnieniu sąsiadującej zabudowy. Działania te przyczynią się do powstania czystych stref rekreacji wypoczynku.

Warto zwrócić uwagę, że partnerzy projektu oprócz działań infrastrukturalnych postawili również na aktywności, których celem będzie wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej polsko-rosyjskiego pogranicze. Przykładem tego rodzaju działań jest planowana organizacja obozu młodzieżowego, gdzie odbędą się m.in. spotkania dyskusyjne w tematyce ochrony środowiska, konkursy związane z ekologią, jak również szereg zabaw dydaktycznych i rekreacyjno-sportowych.

Całkowita wartość projektu to 1 986 mln euro, natomiast kwota dofinansowania z budżetu Programu Polska-Rosja 2014-2020 opiewa na sumę ok. 1 787 mln euro.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem prezentującym główne założenia przedsięwzięcia. (LINK)

Artykuł przygotowano w oparciu o informacje przedstawione na oficjalnej stronie projektu „WATERPROTECT KĘTRZYN-KALININGRAD” - http://waterprotect-ketrzyn-kaliningrad.eu/

Każdego roku Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja włącza się w obchody Europejskiego Dnia Współpracy, który jest okazją do promowania rezultatów projektów współpracy transgranicznej, wymiany doświadczeń oraz dotarcia do szerszego grona odbiorców.

Z tej okazji Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 wraz z Oddziałem WST w Kaliningradzie oraz Urzędem Miasta w Giżycku i Starostwem Powiatowym w Szczytnie zapraszają do udziału w jednym z trzech rajdu rowerowych, organizowanych w Zielenogradsku (11 września), Giżycku (17 września) i Szczytnie (25 września).

Pierwszy rajd rowerowy zostanie zorganizowany po rosyjskiej stronie granicy już 11 września (od 08:00 do 15:00). Uczestnicy będą mogli przejechać ścieżką rowerową powstałą w ramach Dużego Projektu Infrastrukturalnego „Transgraniczne trasy rowerowe w celu wspierania i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Uczestnicy wspólnie przejadą około 20 kilometrów. Planowana trasa rajdu będzie przebiegała przez Pioniersk i Zielenogradsk. Punkty startu i mety zostaną ogłoszone później, po potwierdzeniu rejestracji. Organizatorzy zapewniają dowóz uczestników i rowerów do miejsca startu i z powrotem do Kaliningradu, obiad, gadżety oraz w razie potrzeby rowery. Rejestracji można dokonać najpóźniej do 3 września  za pośrednictwem formularza: KLIKNIJ TUTAJ.

Kolejny rajd odbędzie się w Giżycku już 17 września br. W ramach tegorocznego świętowania zaplanowano wiele atrakcji, w tym otwarcie oraz przejazd/ przejście po nowym odcinku trasy pieszo-rowerowej, przy którym powstała nowa infrastruktura oraz został wyremontowany fragment Muru Carnot’. Te wszystkie działania zostały zorganizowane w ramach projektu „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego”. Dla uczestników wydarzenia będzie przygotowany poczęstunek w formie grilla oraz pamiątkowy medal, a także gadżety promocyjne. Przewidziane są również różnego rodzaju atrakcje, w tym m.in. quizy, gry terenowe i zadaniowe oraz spacer z przewodnikiem, który będzie oprowadzał grupy co godzinę. Rejestracji na wydarzenie będzie można dokonać w dniu rajdu (przed przejazdem) do wyczerpania miejsc (maksymalna liczba uczestników – 300).

Następnego dnia tj. 18 września, uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 na stoisku promocyjnym zlokalizowanym na terenie plaży miejskiej podczas wydarzenia organizowanego przez Program Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska, na który również trwa rejestracja tutaj.

Jeśli nie będą Państwo mogli pojechać do Giżycka, kolejny rajd został zaplanowany w Szczytnie 25 września br. wraz z uroczystym otwarciem ścieżki rowerowej w Dźwierzutach, która powstała w ramach projektu: „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk”. Podczas wydarzenia zostanie zorganizowany piknik dla uczestników, którzy otrzymają atrakcyjne gadżety. Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronach nternetowych: https://powiatszczycienski.pl/https://projektpl-ru.powiatszczycienski.pl/

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych części strategicznej dokumentu Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii/uwag oraz sugestii na temat przyszłych kierunków wsparcia Programu Polska-Rosja 2021-2027 . Przesłane opinie zostaną rozpatrzone przez Wspólny Komitet Programujący, który odpowiada za przygotowanie nowej edycji Programu.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane Programem, w tym m.in. beneficjenci, aplikujący, przedstawiciele władz państwowych i samorządów terytorialnych i ich jednostki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i szkoły, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa, euroregiony, jednostki opieki zdrowotnej, kościoły/ związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne.

Część strategiczna Dokumentu Programowego Interreg Polska-Rosja 2021-2027, będąca przedmiotem konsultacji społecznych znajduje się na stronie internetowej https://bit.ly/3ibLh4F
Uwagi do dokumentu można zgłaszać w terminie do 22 czerwca 2021 roku poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej https://cutt.ly/rnjBpTG.

Zaplanowane do realizacji priorytety oraz cele szczegółowe przyszłej współpracy w ramach Programu Polska-Rosja to:

Priorytet: ŚRODOWISKO

Cele szczegółowe : Promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej, promowanie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, wzmacnianie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej (i zielonej infrastruktury w środowisku miejskim) oraz redukcja wszelkich form zanieczyszczeń.

Priorytet: ZDROWIE I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Cel szczegółowy: Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz promowanie przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i opartej na społeczności lokalnej.

Priorytet: TURYSTYKA

Cel szczegółowy: Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i innowacji społecznych.

Priorytet: WSPÓŁPRACA

Cele szczegółowe: Wzmocnienie skutecznej administracji publicznej poprzez promowanie współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu usunięcia przeszkód prawnych i innych w regionach przygranicznych oraz budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich.

 

Przypomnijmy, że w obecnej edycji Programu Polska-Rosja 2014-2020 beneficjenci z obszaru kwalifikowalnego Programu otrzymali łącznie ponad 60 mln euro dofinansowania z budżetu Programu na realizację przedsięwzięć transgranicznych w obszarach ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, ochrony środowiska oraz dostępności komunikacyjnej. W województwie warmińsko-mazurskim zrealizowano m.in. strategiczny projekt budowy nowej przeprawy mostowej w Bartoszycach przez rzekę Łynę w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 512, wartość dofinansowania z Programu to ponad 21 milionów złotych.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej Programu Polska-Rosja 2014-2020:

https://www.plru.eu/en/news/743,Public-consultations-of-the-strategic-part-of-the-Interreg-Poland-Russia-Programme-2021-2027

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 20214-2020 zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Odkryj uroki wyjątkowego polsko-rosyjskiego pogranicza”

Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Europy obchodzonego co roku w dniu 9 maja

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wybrać jedną z kategorii tematycznych, zrobić zdjęcie w obszarze objętym wsparciem Programu Polska-Rosja 2014-2020 , a następnie w terminie do dnia 14 czerwca br. przesłać je drogą mailową wraz z wypełnionym formularzem uczestnictwa.

Kategorie do wyboru to :

  • Projekty realizowane w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020
  • Piękno przyrody polsko-rosyjskiego pogranicza
  • Dziedzictwo kulturowe (obszaru objętego Programem)
  • Zwyczaje, tradycje kuchnia i rytuały w Polsce/w Rosji

Konkurs skierowany jest zarówno dla profesjonalnych fotografów, jak i dla fotoamatorów w każdej grupie wiekowej , a udział w nim jest bezpłatny.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu możemy znaleźć na oficjalnej stronie Programu Polska-Rosja 2014-2020:

https://www.plru.eu/pl/aktualnosci/731,Transgraniczny-konkurs-fotograficzny-Odkryj-uroki-wyjatkowego-polsko-rosyjskiego-pogranicza