Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza na warsztaty praktyczne z przygotowywania formularzy aplikacyjnych w generatorze wniosków. Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów przygotowujących wnioski
o dofinansowanie w ramach I naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

- 29.05.2018 r. – Kętrzyn,

- 06.06.2018 r. – Suwałki,

- 08.06.2018 r. – Kaliningrad,

- 12.06.2018 r. – Nowy Dwór Gdański.

Rejestracji na spotkania w Kętrzynie, Suwałkach i Nowym Dworze Gdańskim mogą Państwo dokonać do dn. 22.05.2018 r. klikając w poniższy link: http://www.plru.eu/pl/rejestracja-na-warsztaty

Rejestracja na warsztat w Kaliningradzie zostanie przeprowadzona przez Oddział WST w Kaliningradzie.

Agenda spotkania wraz z dokładnym miejscem warsztatów zostaną do Państwa przesłane drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem o zakwalifikowaniu na warsztaty.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda:

09:30-10:00

Rejestracja i kawa powitalna

10:00-11:00
  • Powitanie uczestników
  • Przygotowanie formularza aplikacyjnego w generatorze wniosków on-line
11:00-11:15

Przerwa kawowa

12:15-12:30
  • Przygotowanie budżetu projektu w generatorze wniosków on-line
  • Wskaźniki produktu i rezultatu
12:30-12:45

Przerwa kawowa

12:45-14:00
  • Informacja i promocja w ramach projektów
  • Umowa partnerska i umowa o dofinansowanie
  • Pytania i odpowiedzi
14:00-14:30

Lunch

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja przeprowadził serię szkoleń dla wnioskodawców w ramach trwającego pierwszego naboru wniosków. Podczas spotkań zaprezentowano ogólne informacje o naborze wniosków oraz przedstawiono pakiet aplikacyjny, wskaźniki produktu i rezultatu, kwalifikowalność wydatków, budżet projektu oraz zasady udzielania zamówień w ramach projektu. Po każdej z części beneficjenci mieli okazję zadawania pytań.

Szkolenia zostały zorganizowane pomiędzy 26 kwietnia a 10 maja. Trzy szkolenia odbyły się po polskiej stronie granicy, tj. w Białymstoku, Olsztynie oraz Gdańsku oraz jedno po stronie rosyjskiej – w Obwodzie Kaliningradzkim.
W szkoleniach łącznie uczestniczyło 350 osób.

Wszystkie prezentacje w trzech wersjach językowych zostały zamieszczone na stronie internetowej Programu, w zakładce „Nabór wniosków – materiały ze szkoleń”.

Nabór wniosków w Programie trwa do 16 lipca 2018 r. WST aby dodatkowo wesprzeć beneficjentów w przygotowywaniu projektów, zorganizuje praktyczne warsztaty z przygotowywania formularzy aplikacyjnych w generatorze wniosków. Rejestracji na spotkania w Kętrzynie, Suwałkach i Nowym Dworze Gdańskim mogą Państwo dokonać do dn. 22.05.2018 r. klikając w poniższy link: http://www.plru.eu/pl/rejestracja-na-warsztaty

Rejestracja na warsztat w Kaliningradzie zostanie przeprowadzona przez Oddział WST w Kaliningradzie.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

Wartość środków przeznaczonych na I nabór wynosi łącznie 41 416 888,64 EUR i jest on otwarty na wszystkie priorytety Programu:

Priorytet 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego (alokacja 12 097 756,55 EUR).
Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym (alokacja 17 348 198,28 EUR).
Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja (alokacja 6 188 201,05 EUR).
Priorytet 4. Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach (alokacja 5 782 732,76 EUR).

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Olsztynie za pośrednictwem generatora on-line udostępnionego na stronie internetowej Programu: www.plru.eu w terminie od 16 kwietnia do 16 lipca 2018 roku. Wnioski należy wypełnić w języku angielskim.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego (podregion suwalski i białostocki) i pomorskiego (podregion starogardzki, gdański, trójmiejski i słupski) oraz z całego obwodu kaliningradzkiego. Program skierowany jest do władz krajowych, regionalnych i lokalnych lub ich stowarzyszeń, podmiotów prawa publicznego lub prywatnego oraz organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną.

W każdym projekcie wymagany jest udział co najmniej jednego partnera z Polski i jednego z Federacji Rosyjskiej.

Program finansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu, który będzie przeznaczony na działania wyłącznie po rosyjskiej stronie granicy.

Minimalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 EUR, natomiast maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 500 000 EUR.
Możliwe do uzyskania dofinansowanie to maksymalnie 90% wartości projektu, co oznacza konieczność współfinansowania co najmniej 10% wydatków projektu ze środków własnych beneficjentów.

Projekty mogą mieć charakter infrastrukturalny, inwestycyjny lub miękki. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod linkiem: http://plru.eu/en/pages/41 

Najbliższe szkolenia dotyczące Programu i wymogów naboru odbędą się w następujących terminach:
25.04.2018 r. w Białymstoku,
07.05.2018 r. w Kaliningradzie,
08.05.2018 r. w Olsztynie,
10.05.2018 r. w Gdańsku.

Rejestracja na szkolenia w Polsce wraz z agendą dostępne są na stronie:
http://plru.eu/pl/aktualnosci/225,Szkolenia-dla-wnioskodawcow-Pierwszy-nabor-wnioskow-w-Programie-Wspolpracy-Transgranicznej-Polska-Rosja-2014-2020 

Szczegółowe informacje można uzyskać we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu w Olsztynie przy ulicy Głowackiego 14 (III piętro), tel. +48 89 722 81 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rosyjscy beneficjenci mogą korzystać z pomocy Oddziału Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Kaliningradzie, przy ulicy Chernyakhovskogo 6, tel. +7 4012616200, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniach 15-16 marca br. w Białymstoku odbyło się II posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, którego najważniejszym punktem był wybór strategicznych projektów pogranicza, tzw. Dużych Projektów Infrastrukturalnych - LIP. Pośród pięciu projektów ubiegających się o dofinansowanie wynoszące do 90 % kosztów kwalifikowalnych były aż dwa projekty z partnerem wiodącym z województwa warmińsko-mazurskiego. Były to projekty „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce” w partnerstwie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z Administracją Miasta Gusiew
z obwodu kaliningradzkiego, a także projekt „Poprawa jakości wód Morza Bałtyckiego, w tym transgranicznych lagun: Zalewu Wiślanego/Kaliningradzkiego i Kurońskiego” w partnerstwie Gminy Tolkmicko z Administracją Gminy Zelenogradsk, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Rosyjskiej Akademii Nauki (Atlantycki Oddział Instytutu Oceanologii Shirshova). Pozostałe projekty obejmowały partnerów wiodących z obwodu kaliningradzkiego (2 projekty) oraz województwa pomorskiego (1 projekt).


W wyniku negocjacji z udziałem przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego WKM przyznał dofinansowanie trzem projektom, które poza ich wartością dodaną dla rozwoju pogranicza były również najbardziej dojrzałe pod względem przygotowania do realizacji (dysponowanie dokumentacją i niezbędnymi pozwoleniami). Dofinansowanie uzyskały:
1. Projekt „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce” – wartość projektu 8 040 000 euro w tym dofinansowanie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (lidera) w kwocie 5 249 745 euro.
2. Projekt „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Svetly i Malbork” – wartość projektu 5 117 838,46 euro w tym dofinansowanie Gminy Malbork (partnera regularnego) w kwocie 2 215 384,61 euro.
3. Projekt „Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego” – wartość projektu 4 500 000 euro, w tym dofinansowanie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (partnera regularnego projektu) w kwocie 32 265 euro.


Dofinansowany projekt dotyczący budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 w Bartoszycach uzyskał najwyższe przyznane dofinansowanie w stawce projektów w tym uzyskał największą kwotę wsparcia dla partnera polskiego. Ma on niezwykle istotne znaczenie dla usprawnienia ruchu w obrębie miasta Bartoszyce i obszaru pogranicza polsko-rosyjskiego w kierunku przejścia granicznego w Bezledach. W polsko-rosyjskim obszarze transgranicznym szczególnie odczuwalne dla obu stron są skutki słabego skomunikowania oraz niewystarczająca ilość połączeń drogowych. Utrudnia to kontakty transgraniczne, zakłóca ruch tranzytowy i generuje negatywne skutki dla środowiska.


Realizacja projektu pozwoli na poprawę dostępności transportowej dzięki budowie alternatywnego przejazdu przez Bartoszyce, w tym: modernizację około 1 350 m drogi, budowę mostu drogowego i zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku od ulicy Gdańskiej (poprzez teren niezagospodarowany z mostem przez rzekę Łynę) do ulicy J. Poniatowskiego i dalej tą ulicą do skrzyżowania z DK 51 prowadzącą do i z przejścia granicznego Bezledy - Bagrationowsk. Dofinansowanie w kwocie ponad 20 milionów złotych pozwoli na rozwiązanie wielu problemów komunikacyjnych w obrębie miasta Bartoszyce i obszaru pogranicza i jest wynikiem wieloletnich starań samorządu województwa o dofinansowanie projektu ze środków programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


Dofinansowanie uzyskał również projekt Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego z udziałem województwa warmińsko-mazurskiego
w roli partnera regularnego. Jest to projekt związany z turystyką rowerową. Województwo skupi się w nim na tzw. „działaniach miękkich” związanych z integracją istniejącej i planowanej infrastruktury ścieżek rowerowych pogranicza polsko-rosyjskiego w tym wymianę doświadczeń z partnerami rosyjskimi.


Projekty, którym Wspólny Komitet Monitorujący przyznał dofinansowanie w kolejnym etapie trafią do formalnej weryfikacji Komisji Europejskiej, która powinna potwierdzić zasadność przyznanego dofinansowania, co stanowi rutynową procedurę stosowaną wobec projektów strategicznych.


Pozostałe projekty, które nie uzyskały wsparcia będą mogły się ubiegać o środki Programu Polska-Rosja w ramach regularnego naboru (wartość komponentu infrastrukturalnego nie będzie mogła przekroczyć 2,5 mln euro), który decyzją WKM odbędzie się w dniach 16.04 – 16.07.2018 r.

Wkrótce można się spodziewać szczegółów na temat zasad zbliżającego się naboru.
Strona Programu: www.plru.eu

Rada Ministrów w dniu 28.12.2017 r. podjęła długo wyczekiwaną decyzję o zatwierdzeniu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu Federacji Rosyjskiej. Minister Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu Rządu RP Porozumienie Finansowe dot. realizacji Programu, zaakceptowane wcześniej również przez Federację Rosyjską oraz Komisję Europejską. O pozytywną decyzję w tej sprawie od dłuższego czasu zabiegał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz rozmaite instytucje, w tym samorządy z Warmii i Mazur.

Uruchomienie Programu pozwoli beneficjentom m.in. z województwa warmińsko-mazurskiego na realizację polsko-rosyjskich projektów transgranicznych z dziedziny kultury i dziedzictwa naturalnego, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej i telekomunikacyjnej,
a także infrastruktury przejść granicznych.

Po stronie polskiej Program obejmuje swoim zasięgiem całe województwo warmińsko-mazurskie, w województwie pomorskim podregiony starogardzki, gdański i trójmiejski, a także z województwa podlaskiego podregion suwalski. Po stronie rosyjskiej program obejmuje swym zasięgiem cały obszar obwodu kaliningradzkiego.

Budżet Programu przeznaczony na realizację projektów wynosi ponad 62 miliony euro. Maksymalny poziom dofinansowania projektów sięga 90% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór na projekty regularne o wartości dofinansowania do 2,5 mln EUR spodziewany jest w pierwszym półroczu 2018 r. Szczegółowych informacji o Programie udziela Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja w Olsztynie (link do oficjalnej strony Sekretariatu: http://plru.eu/).

Aktualności Programu dostępne również na stronie www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Polska-Rosja.