IV posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 odbyło się w Worlinach

Podczas spotkania uzgodniono dofinansowanie 10 projektów w II osi priorytetowej  „Współpraca na rzecz czystego środowiska na obszarze transgranicznym“ oraz 4 projektów w III osi priorytetowej „Dostępność regionów i zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja  Programu Polska-Rosja 2014-2020. Są to projekty wnioskowane w pierwszym naborze projektów Programu, który trwał w dniach 16 kwietnia - 16 lipca 2018 r.

Priorytet II programu cieszył się dużym zainteresowaniem beneficjentów po obu stronach granicy polsko-rosyjskiej. Wnioskodawcy z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej przygotowali projekty (spełniające kryteria formalne) o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 60 mln. euro przy dostępnej alokacji na ten priorytet w wysokości ok. 19 mln euro.

Dofinansowanie uzyskało 8 projektów z udziałem warmińsko-mazurskich projektodawców oraz łącznej wartości dofinansowania dla nich ponad 8,7 miliona euro. O sukcesie wnioskodawców z naszego województwa może świadczyć fakt, że kwota ta stanowi ok.  81 %  dotacji przeznaczonej dla wszystkich beneficjentów po stronie polskiej w tej osi priorytetowej.

Zatwierdzone projekty wnioskodawców z województwa warmińsko-mazurskiego, które otrzymały dofinansowanie w osi II poświęcone są w zdecydowanej większości modernizacji infrastruktury sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, budowie nowych oczyszczalni ścieków i remontów już istniejących. Dofinansowane projekty będą służyły redukcji wpływu zmian klimatu na życie mieszkańców obszarów przygranicznych oraz kształtowaniu wśród nich świadomości ekologicznej.

Z kolei w priorytecie III wnioskodawcy ze wszystkich regionów uprawnionych do składania wniosków aplikacyjnych przygotowali projekty (zaakceptowane podczas oceny formalnej) opiewające na łączną wartość dofinansowania 21 mln. euro przy dostępnej alokacji wynoszącej ok. 8 mln. euro. Wspólny Komitet Monitorujący przyznał środki na realizację 4 projektów w tej osi w tym 2 projektów z udziałem warmińsko-mazurskich wnioskodawców. Beneficjenci z naszego regionu otrzymane środki przeznaczą na poprawę jakości istniejących dróg w gminach Ruciane-Nida i Sępopol. Ponadto jeden projekt z udziałem powiatu bartoszyckiego znalazł się na liście rezerwowej i jego dofinansowanie uzależnione będzie od dostępności dodatkowych środków w programie.

W najbliższym czasie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja w Olsztynie rozpocznie procedurę kontraktacji projektów i podpisywania umów z beneficjentami.

Przypomnijmy, że w styczniu bieżącego roku odbyło się III Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu, podczas którego wnioskodawcy z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali łącznie ponad 4,5 miliona euro na realizację swoich projektów w osi I – Kultura i Dziedzictwo. Proces kontraktowania projektów w ramach tego priorytetu został zakończony 30 września 2019 r., kiedy to podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie.

Dotychczas wybrane w trzech osiach priorytetowych projekty do dofinansowania wyczerpują alokację Programu w perspektywie 2014-2020. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego łącznie uzyskali ok. 20,466 mln euro dofinansowania uwzględniając w tym duży projekt infrastrukturalny (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, projekt budowy mostu w Bartoszycach w ciągu DW 512) dofinasowany w trybie pozakonkursowym.

Planowana jest kontynuacja programu w kolejnej perspektywie finansowej UE i w związku z tym Komitet podjął również decyzję o rozpoczęciu prac nad nową edycją programu współpracy   transgranicznej na pograniczu polsko-rosyjskim na lata 2021-2027. 

Lista_projektów_z_dofinansowaniem_Oś_Środowisko.docx

Lista_projektów_z_dofinansowaniem_Oś_Dostępność.docx

 

Worliny WKM. fot.1

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Współpracy Terytorialnej, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w  Olsztynie  poszukuje pracowników zainteresowanych rozwojem zawodowym w zakresie funduszy unijnych i programów międzynarodowych. Oferujemy dynamiczną pracę w międzynarodowym środowisku.

 Czym zajmujemy się na co dzień?

·    Uczestniczymy aktywnie w procesie programowania i monitorowania programów, włączamy się w realizację Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

·    Prowadzimy Regionalny Punkt Kontaktowy dla programów współpracy terytorialnej takich jak Interreg Litwa-Polska, ENI/EIS CBC Polska-Rosja,  Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza  Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa, Funduszy Norweskich i EOG, 

·    Prowadzimy szkolenia, doradztwo dla beneficjentów ww. programów

·    Realizujemy projekty w ramach ww. programów

·    Organizujemy wydarzenia regionalne i konferencje międzynarodowe 

·    Prowadzimy regionalną stronę internetową www.ewt.warmia.mazury.pl, jesteśmy aktywni na portalu społecznościowym Facebook

·    Współpracujemy głównie z administracją unijną, rządową, regionalną, lokalną, uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, klastrami, stowarzyszeniami, fundacjami, NGOs.

 

Specyfika pracy:

·    Delegacje zagraniczne

·    Możliwość nawiązania wielu kontaktów w międzynarodowym środowisku, w tym biznesowych

·    Praca dynamiczna i twórcza

 

Poszukujemy pracownika ze znajomością języka angielskiego, zainteresowanego rozwojem regionalnym, szczególnie współpracą terytorialną w ramach inicjatyw Interreg i ENI/EIS. 

 

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie m.in.

·    realizacja zadań związanych z uczestnictwem województwa warmińsko-mazurskiego w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 

·    pełnienie funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Litwa-Polska 2014-2020 w zakresie doradztwa i opiniowania projektów w ramach Programu oraz w zakresie informacji i promocji.

·    prowadzenie spraw związanych z polityką rozwoju obszaru funkcjonalnego Zalewu Wiślanego w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Szczegółowe informacje o naborze i wymogi dla kandydatów znajdują się na stronie: 

https://bip.warmia.mazury.pl/nabor/373/ogloszenie-id-373-departament-polityki-regionalnej-podinspektor-etatow-1-etat.html

 

Termin zgłoszeń kandydatów mija 13.03.2019 r.

 

Zainteresowanych serdecznie zachęcamy do aplikowania!

 

Podczas posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, które odbyło się z udziałem przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego w dniach 17-18 stycznia 2019 r. w Swietłogorsku (obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) podjęto decyzję o dofinansowaniu 12 projektów złożonych w I osi priorytetowej „Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego” Programu Polska-Rosja 2014-2020. Są to przedsięwzięcia ubiegające się o dofinansowanie w pierwszym naborze wniosków Programu, który odbył się w dniach 16 kwietnia - 16 lipca 2018 r.

Priorytet I programu charakteryzował się największą konkurencją spośród projektów złożonych w pierwszym naborze wniosków Programu. Wnioskodawcy z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej przygotowali projekty (spełniające kryteria formalne) o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 61 mln. euro przy dostępnej alokacji na ten priorytet w wysokości ok. 14 mln euro.

Rozstrzygnięcie naboru jest niewątpliwym sukcesem instytucji i beneficjentów z naszego województwa. Dofinansowanie uzyskało 10 projektów z udziałem warmińsko-mazurskich projektodawców o łącznej wartości dofinansowania dla instytucji z regionu ponad 4,6 miliona euro. Tak liczna reprezentacja beneficjentów z naszego regionu wyróżnia się również na tle wysokości pozyskanego dofinansowania przez polskie regiony uczestniczące w Programie:

 Region  Przyznane dofinansowanie (1 nabór, I priorytet)
 Warmińsko-Mazurskie  4 689 560,39 EUR
 Pomorskie  2 110 842,19 EUR
 Podlaskie  -
 Obwód Kaliningradzki FR  6 849 701,61 EUR
 Razem  13 650 104 EUR

 

Ponadto na listę rezerwową trafiły dwa projekty, w tym jeden z udziałem beneficjentów z warmińsko-mazurskiego. Ich dofinansowanie uzależnione jest od dostępności środków, które mogą się pojawić w Programie na skutek m.in oszczędności w pozostałych dofinansowanych projektach.

Zatwierdzone projekty z warmińsko-mazurskiego poświęcone są szeroko pojętej współpracy kulturowej, pielęgnowaniu wspólnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego w obszarze polsko-rosyjskiego pogranicza. Możemy spodziewać się w najbliższym czasie m.in. budowy ścieżek rowerowych w obszarach atrakcyjnych turystycznie, rewitalizacji cennych historycznie budynków, inwestycji w instytucjach muzealnych, jak również organizacji transgranicznych festiwali, wydarzeń kulturalnych i innych przedsięwzięć wspierających współpracę transgraniczną Warmii i Mazur z obwodem kaliningradzkim.

 

Pełna lista dofinansowanych projektów:

 LP        Nr Projektu               Nazwa Projektu                                                                          Beneficjenci                                                                                                      
1 PR/1/092/2018 2 statki – Wspólne Morze Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie; Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku; Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Emmanuela Kanta w Kaliningradzie 
2 PR/1/118/2018 Odnowienie kulturalnego i historycznego krajobrazu małych miast Ładuszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego Miasto Ładuszkin; Gmina Młynary; Ministerstwo Rozwoju Miasta i Polityki Wewnętrznej Obwodu Kaliningradzkiego; Ministerstwo Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego 
3 PR/1/035/2018 Połączeni  Bursztynem Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie
4 PR/1/098/2018 Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa Zoopark w Kaliningradzie, Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
5 PR/1/008/2018 Turystyka ponad granicami – trasy turystyczne regionów transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”; Ministerstwo Kultury i Turystyki Regionu Kaliningrad/Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna/Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna/Muzeum "Styl Miejski" w Kaliningradzie
6 PR/1/062/2018 Muzea ponad granicami. Etap II Muzeum "Brama Friedlanda"; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu; Fundacja Victoria w Kaliningradzie; Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu
7 PR/1/104/2018 Bałtycka odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego Administracja gminy Zielenogradsk; Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie; Towarzystwo Naukowe “Pruthenia” w Olsztynie; Kaliningradzka organizacja publiczna "Centrum rekonstrukcji historycznej"; Gmina Olsztyn; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
8 PR/1/069/2018 Razem – współpraca kulturalna w polsko-rosyjskim obszarze granicznym Ełckie Centrum Kultury; Państwowa instytucja kultury "Kaliningradzki Obwodowy Teatr Młodzieżowy"; Centrum inicjatyw młodzieżowych w Kaliningradzie
9 PR/1/103/2018 Magia północy – wspólny rozwój festiwali turystycznych w Olecku i Gusiewie Regionalne Centrum Kulturalne w Olecku „Mazury Garbate”; Administracja Miasta Gusiew
10 PR/1/058/2018 15 sekund historii oczami młodych ludzi. Zamki, koszary, legendy  Powiat Olecki; Szkoła Techniczna Inżynierii Środowiskowej w Oziersku
11 PR/1/006/2018 Rozwój turystyki transgranicznej w powiecie szczycieńskim i rejonie swietlogorskim Powiat Szczytno; Rejon Swietłogorski
12 PR/1/045/2018 Giżycko i Sowieck – współpraca przy          rozwoju ochrony dziedzictwa historycznego, kulturowego i naturalnego obszaru transgranicznego                                                                                                                                                                                                                                 Gmina Miasto Giżycko; Administracja Rejonu Miasta Sowieck

Lista rezerwowa

LP  Nr projektu Nazwa Projektu Beneficjenci                                        
 1  PR/1/087/2018          Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji dla celów ich ochrony  Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie; Europejska Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku; Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie
 2  PR/1/036/2018 Transgraniczni ludzie w działaniu – turystyka, rekreacja, kultura nasz wspólny powód – Ełk, Oziersk, Stare Juchy  Gmina Miasto Ełk; Administracja dzielnicy miasta Oziersk; Ełckie Centrum Kultury;Gmina Stare Juchy

 

Gratulujemy beneficjentom zatwierdzonych projektów. W najbliższym czasie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Olsztynie rozpocznie procedurę kontraktacji projektów i podpisywania umów z beneficjentami.

Projekty złożone w pozostałych osiach Programu, tj. osi II „Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym” oraz osi III „Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja” podlegają ocenie Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu i ich zatwierdzenia możemy spodziewać się jesienią bieżącego roku podczas kolejnego posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego, zaplanowanego w województwie warmińsko-mazurskim.

Tylko na EWT       20190118 113253

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego informujemy, iż ogłoszono nabór ekspertów zewnętrznych.

Celem naboru jest wybór wykwalifikowanych oraz doświadczonych profesjonalistów, którzy chcieliby wesprzeć Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja w ocenie złożonych projektów w zakresie wystąpienia pomocy publicznej, weryfikacji dokumentacji technicznej lub w badaniu zdolności finansowych wnioskodawców.

Szczegóły znajdą Państwo w dokumencie „Nabór ekspertów zewnętrznych – ogłoszenie” do pobrania poniżej.

Dokumenty aplikacyjne można składać do 10 sierpnia 2018 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze ekspertów zewnętrznych

Formularz aplikacyjny

Podręcznik oceny projektów z aneksami

Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 poszukuje Menedżera Projektu.

Aplikacje w języku angielskim wraz z niezbędnymi dokumentami można przesyłać pocztą elektroniczną do 27 lipca 2018 roku, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami planowane są na początek sierpnia br.

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska oraz opis zakresu obowiązków do pobrania:

Menedżer Projektu WST PL-RU (plik w formacie PDF; rozmiar 292 KB)