IV posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 odbyło się w Worlinach

Podczas spotkania uzgodniono dofinansowanie 10 projektów w II osi priorytetowej  „Współpraca na rzecz czystego środowiska na obszarze transgranicznym“ oraz 4 projektów w III osi priorytetowej „Dostępność regionów i zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja  Programu Polska-Rosja 2014-2020. Są to projekty wnioskowane w pierwszym naborze projektów Programu, który trwał w dniach 16 kwietnia - 16 lipca 2018 r.

Priorytet II programu cieszył się dużym zainteresowaniem beneficjentów po obu stronach granicy polsko-rosyjskiej. Wnioskodawcy z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej przygotowali projekty (spełniające kryteria formalne) o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 60 mln. euro przy dostępnej alokacji na ten priorytet w wysokości ok. 19 mln euro.

Dofinansowanie uzyskało 8 projektów z udziałem warmińsko-mazurskich projektodawców oraz łącznej wartości dofinansowania dla nich ponad 8,7 miliona euro. O sukcesie wnioskodawców z naszego województwa może świadczyć fakt, że kwota ta stanowi ok.  81 %  dotacji przeznaczonej dla wszystkich beneficjentów po stronie polskiej w tej osi priorytetowej.

Zatwierdzone projekty wnioskodawców z województwa warmińsko-mazurskiego, które otrzymały dofinansowanie w osi II poświęcone są w zdecydowanej większości modernizacji infrastruktury sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, budowie nowych oczyszczalni ścieków i remontów już istniejących. Dofinansowane projekty będą służyły redukcji wpływu zmian klimatu na życie mieszkańców obszarów przygranicznych oraz kształtowaniu wśród nich świadomości ekologicznej.

Z kolei w priorytecie III wnioskodawcy ze wszystkich regionów uprawnionych do składania wniosków aplikacyjnych przygotowali projekty (zaakceptowane podczas oceny formalnej) opiewające na łączną wartość dofinansowania 21 mln. euro przy dostępnej alokacji wynoszącej ok. 8 mln. euro. Wspólny Komitet Monitorujący przyznał środki na realizację 4 projektów w tej osi w tym 2 projektów z udziałem warmińsko-mazurskich wnioskodawców. Beneficjenci z naszego regionu otrzymane środki przeznaczą na poprawę jakości istniejących dróg w gminach Ruciane-Nida i Sępopol. Ponadto jeden projekt z udziałem powiatu bartoszyckiego znalazł się na liście rezerwowej i jego dofinansowanie uzależnione będzie od dostępności dodatkowych środków w programie.

W najbliższym czasie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja w Olsztynie rozpocznie procedurę kontraktacji projektów i podpisywania umów z beneficjentami.

Przypomnijmy, że w styczniu bieżącego roku odbyło się III Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu, podczas którego wnioskodawcy z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali łącznie ponad 4,5 miliona euro na realizację swoich projektów w osi I – Kultura i Dziedzictwo. Proces kontraktowania projektów w ramach tego priorytetu został zakończony 30 września 2019 r., kiedy to podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie.

Dotychczas wybrane w trzech osiach priorytetowych projekty do dofinansowania wyczerpują alokację Programu w perspektywie 2014-2020. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego łącznie uzyskali ok. 20,466 mln euro dofinansowania uwzględniając w tym duży projekt infrastrukturalny (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, projekt budowy mostu w Bartoszycach w ciągu DW 512) dofinasowany w trybie pozakonkursowym.

Planowana jest kontynuacja programu w kolejnej perspektywie finansowej UE i w związku z tym Komitet podjął również decyzję o rozpoczęciu prac nad nową edycją programu współpracy   transgranicznej na pograniczu polsko-rosyjskim na lata 2021-2027. 

Lista_projektów_z_dofinansowaniem_Oś_Środowisko.docx

Lista_projektów_z_dofinansowaniem_Oś_Dostępność.docx

 

Worliny WKM. fot.1