W trakcie kolejnego posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Polska-Rosja 2014-2020, które odbyło się w formule online z udziałem przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego zadecydowano m.in. o wykorzystaniu  oszczędności powstałych w budżecie Programu. Dzięki niewykorzystanym środkom pochodzącym z uprzednio dofinansowanych projektów wsparto dwa kolejne projekty z osi I „Dziedzictwo”, w tym jedno przedsięwzięcie z partnerami z Warmii i Mazur. Oba projekty znajdowały się dotychczas na liście rezerwowej ze względu na brak dostępnych środków w budżecie Programu.

Dofinansowany projekt „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja i kultura: nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziorsk, Stare Juchy” ma na celu  wzmocnienie i rozwój potencjału turystyczno-kulturalnego Ełku, Starych Juch i Oziorska, poprzez tworzenie transgranicznej infrastruktury turystycznej, wykorzystanie i promocję walorów przyrodniczych obu miast oraz rozwój i wzmacnianie instytucji kultury.

Beneficjentem wiodącym przedsięwzięcia jest Miasto Ełk, natomiast partnerzy projektu to Administracja Miasta Oziersk z obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Ełckie Centrum Kultury oraz gmina Stare Juchy.

Partnerzy z Warmii i Mazur w ramach działań projektowych planują m.in. zakup wyposażenia dla Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, modernizację parków rekreacyjnych w Ełku i Oziorsku, modernizację sceny i widowni w Ełckim Centrum Kultury oraz rozwój parku rekreacyjno-turystycznego w Starych Juchach.

Dofinansowanie otrzyma również projekt „Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony”. z udziałem Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta, Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz Regionalne Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie.

Oba projekty uzyskały wsparcie ze środków Programu dzięki przesunięciu oszczędności  z Celu Tematycznego „Środowisko” do Celu Tematycznego „Dziedzictwo”.

Na posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego przedstawiono również  m.in. stan wdrażania Programu, w tym projektów realizowanych we wszystkich trzech celach tematycznych oraz zatwierdzono modyfikacje w dofinansowanych wcześniej projektach. Odbyła się również dyskusja nad stanem prac przygotowawczych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska-Rosja na lata 2021-2027.

Więcej informacji dostępnych na oficjalnej stronie Programu – www.plru.eu

Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu „Interreg Warmia i Mazury” na Facebooku, gdzie znajdziemy aktualności, ciekawostki oraz interesujące materiały poświęcone Europejskiej Współpracy Terytorialnej na Warmii i Mazurach https://www.facebook.com/InterregWM/