Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych części strategicznej dokumentu Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii/uwag oraz sugestii na temat przyszłych kierunków wsparcia Programu Polska-Rosja 2021-2027 . Przesłane opinie zostaną rozpatrzone przez Wspólny Komitet Programujący, który odpowiada za przygotowanie nowej edycji Programu.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane Programem, w tym m.in. beneficjenci, aplikujący, przedstawiciele władz państwowych i samorządów terytorialnych i ich jednostki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i szkoły, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa, euroregiony, jednostki opieki zdrowotnej, kościoły/ związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne.

Część strategiczna Dokumentu Programowego Interreg Polska-Rosja 2021-2027, będąca przedmiotem konsultacji społecznych znajduje się na stronie internetowej https://bit.ly/3ibLh4F
Uwagi do dokumentu można zgłaszać w terminie do 22 czerwca 2021 roku poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej https://cutt.ly/rnjBpTG.

Zaplanowane do realizacji priorytety oraz cele szczegółowe przyszłej współpracy w ramach Programu Polska-Rosja to:

Priorytet: ŚRODOWISKO

Cele szczegółowe : Promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej, promowanie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, wzmacnianie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej (i zielonej infrastruktury w środowisku miejskim) oraz redukcja wszelkich form zanieczyszczeń.

Priorytet: ZDROWIE I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Cel szczegółowy: Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz promowanie przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i opartej na społeczności lokalnej.

Priorytet: TURYSTYKA

Cel szczegółowy: Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i innowacji społecznych.

Priorytet: WSPÓŁPRACA

Cele szczegółowe: Wzmocnienie skutecznej administracji publicznej poprzez promowanie współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu usunięcia przeszkód prawnych i innych w regionach przygranicznych oraz budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich.

 

Przypomnijmy, że w obecnej edycji Programu Polska-Rosja 2014-2020 beneficjenci z obszaru kwalifikowalnego Programu otrzymali łącznie ponad 60 mln euro dofinansowania z budżetu Programu na realizację przedsięwzięć transgranicznych w obszarach ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, ochrony środowiska oraz dostępności komunikacyjnej. W województwie warmińsko-mazurskim zrealizowano m.in. strategiczny projekt budowy nowej przeprawy mostowej w Bartoszycach przez rzekę Łynę w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 512, wartość dofinansowania z Programu to ponad 21 milionów złotych.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej Programu Polska-Rosja 2014-2020:

https://www.plru.eu/en/news/743,Public-consultations-of-the-strategic-part-of-the-Interreg-Poland-Russia-Programme-2021-2027