W dniach 15-16 marca br. w Białymstoku odbyło się II posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, którego najważniejszym punktem był wybór strategicznych projektów pogranicza, tzw. Dużych Projektów Infrastrukturalnych - LIP. Pośród pięciu projektów ubiegających się o dofinansowanie wynoszące do 90 % kosztów kwalifikowalnych były aż dwa projekty z partnerem wiodącym z województwa warmińsko-mazurskiego. Były to projekty „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce” w partnerstwie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z Administracją Miasta Gusiew
z obwodu kaliningradzkiego, a także projekt „Poprawa jakości wód Morza Bałtyckiego, w tym transgranicznych lagun: Zalewu Wiślanego/Kaliningradzkiego i Kurońskiego” w partnerstwie Gminy Tolkmicko z Administracją Gminy Zelenogradsk, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Rosyjskiej Akademii Nauki (Atlantycki Oddział Instytutu Oceanologii Shirshova). Pozostałe projekty obejmowały partnerów wiodących z obwodu kaliningradzkiego (2 projekty) oraz województwa pomorskiego (1 projekt).


W wyniku negocjacji z udziałem przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego WKM przyznał dofinansowanie trzem projektom, które poza ich wartością dodaną dla rozwoju pogranicza były również najbardziej dojrzałe pod względem przygotowania do realizacji (dysponowanie dokumentacją i niezbędnymi pozwoleniami). Dofinansowanie uzyskały:
1. Projekt „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce” – wartość projektu 8 040 000 euro w tym dofinansowanie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (lidera) w kwocie 5 249 745 euro.
2. Projekt „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Svetly i Malbork” – wartość projektu 5 117 838,46 euro w tym dofinansowanie Gminy Malbork (partnera regularnego) w kwocie 2 215 384,61 euro.
3. Projekt „Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego” – wartość projektu 4 500 000 euro, w tym dofinansowanie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (partnera regularnego projektu) w kwocie 32 265 euro.


Dofinansowany projekt dotyczący budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 w Bartoszycach uzyskał najwyższe przyznane dofinansowanie w stawce projektów w tym uzyskał największą kwotę wsparcia dla partnera polskiego. Ma on niezwykle istotne znaczenie dla usprawnienia ruchu w obrębie miasta Bartoszyce i obszaru pogranicza polsko-rosyjskiego w kierunku przejścia granicznego w Bezledach. W polsko-rosyjskim obszarze transgranicznym szczególnie odczuwalne dla obu stron są skutki słabego skomunikowania oraz niewystarczająca ilość połączeń drogowych. Utrudnia to kontakty transgraniczne, zakłóca ruch tranzytowy i generuje negatywne skutki dla środowiska.


Realizacja projektu pozwoli na poprawę dostępności transportowej dzięki budowie alternatywnego przejazdu przez Bartoszyce, w tym: modernizację około 1 350 m drogi, budowę mostu drogowego i zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku od ulicy Gdańskiej (poprzez teren niezagospodarowany z mostem przez rzekę Łynę) do ulicy J. Poniatowskiego i dalej tą ulicą do skrzyżowania z DK 51 prowadzącą do i z przejścia granicznego Bezledy - Bagrationowsk. Dofinansowanie w kwocie ponad 20 milionów złotych pozwoli na rozwiązanie wielu problemów komunikacyjnych w obrębie miasta Bartoszyce i obszaru pogranicza i jest wynikiem wieloletnich starań samorządu województwa o dofinansowanie projektu ze środków programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


Dofinansowanie uzyskał również projekt Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego z udziałem województwa warmińsko-mazurskiego
w roli partnera regularnego. Jest to projekt związany z turystyką rowerową. Województwo skupi się w nim na tzw. „działaniach miękkich” związanych z integracją istniejącej i planowanej infrastruktury ścieżek rowerowych pogranicza polsko-rosyjskiego w tym wymianę doświadczeń z partnerami rosyjskimi.


Projekty, którym Wspólny Komitet Monitorujący przyznał dofinansowanie w kolejnym etapie trafią do formalnej weryfikacji Komisji Europejskiej, która powinna potwierdzić zasadność przyznanego dofinansowania, co stanowi rutynową procedurę stosowaną wobec projektów strategicznych.


Pozostałe projekty, które nie uzyskały wsparcia będą mogły się ubiegać o środki Programu Polska-Rosja w ramach regularnego naboru (wartość komponentu infrastrukturalnego nie będzie mogła przekroczyć 2,5 mln euro), który decyzją WKM odbędzie się w dniach 16.04 – 16.07.2018 r.

Wkrótce można się spodziewać szczegółów na temat zasad zbliżającego się naboru.
Strona Programu: www.plru.eu

Rada Ministrów w dniu 28.12.2017 r. podjęła długo wyczekiwaną decyzję o zatwierdzeniu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu Federacji Rosyjskiej. Minister Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu Rządu RP Porozumienie Finansowe dot. realizacji Programu, zaakceptowane wcześniej również przez Federację Rosyjską oraz Komisję Europejską. O pozytywną decyzję w tej sprawie od dłuższego czasu zabiegał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz rozmaite instytucje, w tym samorządy z Warmii i Mazur.

Uruchomienie Programu pozwoli beneficjentom m.in. z województwa warmińsko-mazurskiego na realizację polsko-rosyjskich projektów transgranicznych z dziedziny kultury i dziedzictwa naturalnego, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej i telekomunikacyjnej,
a także infrastruktury przejść granicznych.

Po stronie polskiej Program obejmuje swoim zasięgiem całe województwo warmińsko-mazurskie, w województwie pomorskim podregiony starogardzki, gdański i trójmiejski, a także z województwa podlaskiego podregion suwalski. Po stronie rosyjskiej program obejmuje swym zasięgiem cały obszar obwodu kaliningradzkiego.

Budżet Programu przeznaczony na realizację projektów wynosi ponad 62 miliony euro. Maksymalny poziom dofinansowania projektów sięga 90% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór na projekty regularne o wartości dofinansowania do 2,5 mln EUR spodziewany jest w pierwszym półroczu 2018 r. Szczegółowych informacji o Programie udziela Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja w Olsztynie (link do oficjalnej strony Sekretariatu: http://plru.eu/).

Aktualności Programu dostępne również na stronie www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Polska-Rosja.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja zaprasza do udziału w świątecznym quizie dotyczącym Programu Polska-Rosja 2014-2020, obydwu krajów zaangażowanych w jego realizację tj. Polski i Rosji oraz ich świątecznych i noworocznych tradycji.

Swoją wiedzę o Programie oraz okresie świątecznym w Polsce i Rosji będzie można sprawdzić do 18.12.2017 r. do godziny 17:00. Dla osób, które otrzymają największą ilość punktów przewidziane są nagrody. Ich wręczenie nastąpi 21.12.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie WST przy ulicy Głowackiego 14 w Olsztynie.

Quiz znajduje się pod adresem: http://www.plru.eu/pl/aktualnosci/177,Swiateczny-Quiz

Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie oraz życzymy powodzenia!

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w quizie wiedzy o Unii Europejskiej oraz Programie Polska-Rosja. Konkurs zorganizowany został z okazji Europejskiego Dnia Współpracy, który obchodzony był 21 września bieżącego roku.

Test został przygotowany w języku angielskim i składa się z 12 pytań. Każde z pytań posiada tylko jedną poprawną odpowiedź. Informacje, które mogą być pomocne podczas rozwiązywania quizu są dostępne na stronie internetowej Wspólnego Sekretariatu Technicznego www.plru.eu, w zakładce „O PROGRAMIE”.

Quiz znajduje się na wyżej wymienionej stronie internetowej w zakładce „AKTUALNOŚCI” i jest dostępny do 02.10.2017r. Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki otrzymają specjalne nagrody, które zostaną wręczone podczas Dnia Otwartego Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Olsztynie, który odbędzie się 05.10.2017r. w siedzibie Sekretariatu – ul. Głowackiego 14, Olsztyn.

Link do quizu:

http://www.plru.eu/pl/aktualnosci/143,QUIZ-Jak-dobrze-znasz-Unie-Europejska-i-Program-Polska-Rosja-2014-2020

We wtorek 13 czerwca 2017 roku w Olsztynie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Wydarzenie skierowane do polskich i rosyjskich instytucji o charakterze publicznym miało na celu przybliżenie zasad programu oraz umożliwienie nawiązania współpracy przedstawicielom placówek z obu krajów.

- Mamy nadzieję, że tak urodzajny grunt pozwoli zasiać Państwu ziarno współpracy, a następnie – zbierać z niego plon – powiedział otwierając konferencję Rafał Baliński, zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju.

Spotkanie, które odbyło się w olsztyńskim Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział w nim wzięło 236 uczestników z Polski i Rosji. Forum stanowiło kontynuację prac Programu Polska-Rosja 2014-2020, którego beneficjentami mogą być władze krajowe, regionalne i lokalne, jednostki zarządzane zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym oraz organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. Wysokość grantu wynosi od 100 tys. do 2,5 mln euro, a maksymalny poziom dofinansowania sięga 90 proc. Otwarcie naboru wniosków prawdopodobnie nastąpi pod koniec lipca, a zakończy się w październiku 2017 r.

Wprowadzeniem do tematu partnerstwa było wystąpienie Pawła Molendy – eksperta TESIM ENI CBC. Podkreślił on, że udział w projektach współpracy transgranicznej wymaga długofalowego współdziałania partnerów – zarówno w okresie realizacji projektu, jak też po jego zakończeniu, zgodnie z odpowiednimi regulacjami unijnymi.

Po części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w sesjach networkingowych o tematyce odpowiadającej priorytetom programu: dziedzictwo kulturowe, środowisko i dostępność. Najbardziej popularny okazał się panel dotyczący dziedzictwa kulturowego – wzięło w nim udział około 80 osób.

Organizatorami spotkania byli Ministerstwo Rozwoju RP, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, który od marca 2017 r. funkcjonuje w Olsztynie. W Sekretariacie można uzyskać dodatkowe informacje na temat Programu, zaś więcej szczegółów i niezbędna dokumentacja znajdują się także na stronie internetowej Programu: www.plru.eu.