Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w Wydarzeniu rocznym Programu , które odbędzie się 16 grudnia br. w trybie on-line. Motyw przewodni tegorocznego wydarzenia to „Ekologia bez granic”

W trakcie wydarzenia zapoznamy się z bieżącą sytuacją w Programie, w tym stanem realizacji polsko-rosyjskich projektów dofinansowanych z Programu Polska-Rosja w osi „Środowisko” . Uczestnicy spotkania będą mieli także okazję wysłuchać prelekcji na temat stanu ekosystemu Morza Bałtyckiego, a także możliwości jego poprawy dzięki funduszom UE.

Ponadto przewidziano garść informacji na temat przygotowań nowej edycji Programu Interreg Polska-Rosja na lata 2021-2027. Będzie również okazja, aby partnerzy projektów, w tym z województwa warmińsko-mazurskiego podzielili się swoim doświadczeniem oraz dobrymi praktykami w obszarze ochrony środowiska podczas panelu "Wpływ projektów ekologicznych na poprawę warunków życia i czyste środowisko polsko-rosyjskiego obszaru przygranicznego".

Konferencja odbędzie się z tłumaczeniem w trzech językach: polskim, rosyjskim oraz angielskim.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 9 grudnia br. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na oficjalnej stronie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020:

https://plru.eu/pl/aktualnosci/668,Zaproszenie-na-Wydarzenie-Roczne-Programu-Ekologia-bez-granic

W trakcie kolejnego posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Polska-Rosja 2014-2020, które odbyło się w formule online z udziałem przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego zadecydowano m.in. o wykorzystaniu  oszczędności powstałych w budżecie Programu. Dzięki niewykorzystanym środkom pochodzącym z uprzednio dofinansowanych projektów wsparto dwa kolejne projekty z osi I „Dziedzictwo”, w tym jedno przedsięwzięcie z partnerami z Warmii i Mazur. Oba projekty znajdowały się dotychczas na liście rezerwowej ze względu na brak dostępnych środków w budżecie Programu.

Dofinansowany projekt „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja i kultura: nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziorsk, Stare Juchy” ma na celu  wzmocnienie i rozwój potencjału turystyczno-kulturalnego Ełku, Starych Juch i Oziorska, poprzez tworzenie transgranicznej infrastruktury turystycznej, wykorzystanie i promocję walorów przyrodniczych obu miast oraz rozwój i wzmacnianie instytucji kultury.

Beneficjentem wiodącym przedsięwzięcia jest Miasto Ełk, natomiast partnerzy projektu to Administracja Miasta Oziersk z obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Ełckie Centrum Kultury oraz gmina Stare Juchy.

Partnerzy z Warmii i Mazur w ramach działań projektowych planują m.in. zakup wyposażenia dla Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, modernizację parków rekreacyjnych w Ełku i Oziorsku, modernizację sceny i widowni w Ełckim Centrum Kultury oraz rozwój parku rekreacyjno-turystycznego w Starych Juchach.

Dofinansowanie otrzyma również projekt „Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony”. z udziałem Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta, Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz Regionalne Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie.

Oba projekty uzyskały wsparcie ze środków Programu dzięki przesunięciu oszczędności  z Celu Tematycznego „Środowisko” do Celu Tematycznego „Dziedzictwo”.

Na posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego przedstawiono również  m.in. stan wdrażania Programu, w tym projektów realizowanych we wszystkich trzech celach tematycznych oraz zatwierdzono modyfikacje w dofinansowanych wcześniej projektach. Odbyła się również dyskusja nad stanem prac przygotowawczych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska-Rosja na lata 2021-2027.

Więcej informacji dostępnych na oficjalnej stronie Programu – www.plru.eu

Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu „Interreg Warmia i Mazury” na Facebooku, gdzie znajdziemy aktualności, ciekawostki oraz interesujące materiały poświęcone Europejskiej Współpracy Terytorialnej na Warmii i Mazurach https://www.facebook.com/InterregWM/

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja zaprasza do uczestnictwa w warsztatach on-line poświęconych przygotowaniu nowej edycji Programu na lata 2021-2027.

Program umożliwia wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych poprzez współfinansowanie różnego rodzaju projektów, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru pogranicza polsko-rosyjskiego. W województwie warmińsko-mazurskim wszystkie 3 subregiony (ełcki,olsztyński,elbląski) są objęte programem. 

Przygotowania do nowej edycji Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2021-2027 obejmują również konsultacje z udziałem głównych interesariuszy programu – tj. potencjalnych beneficjentów, instytucji oraz osób zamieszkujących obszar Programu. W związku z tym, chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w warsztatach on-line, na których przedstawione zostaną główne założenia Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027. W trakcie spotkania diagnozowane będą atuty i słabości oraz szanse i zagrożenia odnoszące się do potencjalnego obszaru wsparcia przyszłego Programu. 

Warsztaty w formule on-line dla przedstawicieli polskiej części Programu odbędą się w następujących terminach:

  • 27.10.2020, w godzinach od 10.00 do 12.00
  • 28.10.2020, w godzinach od 10.00 do 12.00
  • 03.11.2020, w godzinach od 10.00 do 12.00

Zachęcamy Państwa do wybrania dogodnego terminu i zarejestrowania się na warsztaty poprzez wypełnienie formularza (LINK) w terminie dnia 23.10 br.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, liczba miejsc na poszczególne spotkania jest ograniczona. Osobom zakwalifikowanym na warsztaty zostaną przesłane szczegółowe informacje techniczne
nt. platformy, na której odbędzie się spotkanie i sposobu logowania.

Agenda warsztatów dostępna jest do pobrania pod tym linkiem.

UWAGA, AKTUALIZACJA !

Organizatorzy spotkania informują o przedłużeniu terminu rejestracji na warsztaty dla przedstawicieli polskej części obszaru wsparcia Programu, które odbędą się w dniu 3 listopada br. 

W celu zarejestrowania się na spotkanie należy wypełnić formularz rejestracyjny na poniższej stronie internetowej w terminie do dnia 29 października br.

https://utila.info.pl/1/index.php/998994?lang=pl

Więcej informacji na temat Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 dostępnych jest na oficjalnej stronie programu - www.plru.eu.

 

Dwa projekty z udziałem beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego zostały nominowane w konkursie RegioStars 2020, organizowanym corocznie przez Komisję Europejską. Zostały one zrealizowane przy wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Pierwszy zgłoszony projekt „Muzea ponad granicami” zrealizowany został przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie. Działania obejmowały całkowitą modernizację zabytkowego budynku wschodniego podzamcza i dziedzińca w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Z kolei w rosyjskim Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie wykonano najpilniejsze prace remontowe oraz ekspertyzy przyległego kompleksu twierdzy. Oba odrestaurowane obiekty zyskały nowe ekspozycje – po dwie w każdym z muzeów oraz nowoczesne wyposażenie.

Kolejny nominowany projekt pt. „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” został zrealizowany przez miasto Ełk we współpracy z miastem Oziersk w obwodzie kaliningradzkim. W wyniku projektu wybudowano parki linowe w Ełku i Oziersku, utworzone zostały Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki Aktywnej oraz zintegrowany system informacji turystycznej w postaci strony internetowej.

Oddać głos na projekty można na stronie RegioStars pod linkiem: https://regiostarsawards.eu/. Projekt „Muzea ponad granicami” znajduje się w kategorii: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – umiejętności i edukacja dla cyfrowej Europy (Inclusive growth – Skills & Education for a digital Europe), natomiast projekt „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” został zgłoszony w kategorii „Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – temat roku 2020 (Youth empowerment for cooperation across borders – 30 years of Interreg – topic of the year 2020). Lista wybranych finalistów zostanie ogłoszona 9 lipca br.

Idea „Regiostars” jest corocznym konkursem organizowanym przez Komisję Europejską, której celem jest nagrodzenie projektów finansowanych przez UE, wykazujących się wysoką jakością i nowym podejściem do rozwoju regionalnego.

RegioStars2020

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 poinformował o podpisaniu z beneficjentami czterech umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach celów tematycznych „Środowisko” oraz „Dostępność”.

Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego wezmą udział w realizacji trzech z nich:

1. „Droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane Nidy i obszaru miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych”

Główne działania przewidziane w projekcie po stronie rosyjskiej obejmują przebudowę jednej z lokalnych dróg wraz z mostem. Po polskiej stronie granicy zostaną przebudowane ulice w układzie miejskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  • Beneficjenci projektu: Gmina Ruciane-Nida, Dyrekcja ds. zarządzania i usprawniania dróg w okręgu miejskim Gurievsk.
  • Całkowita wartość projektu : 1 860 194,74 euro, z czego 1 674 175,26 euro to kwota dofinansowania ze środków Programu.

2. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku i Gminie Nowe Miasto Lubawskie”.

Dzięki projektowi po polskiej stronie granicy zostanie wybudowany system kanalizacyjny oraz oczyszczalnia ścieków w Jamielniku. Po stronie rosyjskiej powstanie system kanalizacyjny w Sowiecku, przepompownia ścieków i punkt zlewny ścieków oraz zostanie przeprowadzona modernizacja przepompowni ścieków.

  • Beneficjenci projektu: Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Administracja Okręgu Miejskiego Sowieck.  
  • Całkowita wartość projektu: 2 288 559,40 euro, z czego 2 059 703,46 euro stanowi dofinansowanie z Programu.

3. „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowania gospodarki zamkniętego obiegu”

Planowane działania obejmują między innymi rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Rybno oraz budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Okręgu Miejskim Gusiew.

  • Beneficjenci projektu: Gmina Rybno, Administracja Okręgu Miejskiego Gusiew .
  • Całkowita wartość projektu: 2 191 070 euro , z czego dofinansowanie projektu to 1 970 199 euro.

Wkrótce zostaną podpisane kolejne umowy o dofinansowanie projektów wybranych podczas jedynego otwartego naboru wniosków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, w osiach „Środowisko” oraz „Dostępność”.

Przypomnijmy, że decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymają łącznie ponad 20 mln euro wsparcia w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020 na realizację 19 wspólnych przedsięwzięć z partnerami z obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Wśród kluczowych przedsięwzięć znalazł się również duży projekt infrastrukturalny wybrany w trybie pozakonkursowym z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, dzięki któremu m.in. zostanie wybudowany nowy most w Bartoszycach w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie internetowej https://www.plru.eu/pl/ .