Cele tematyczne

Program musi być skoncentrowany na wyborze maksymalnie 4 celów tematycznych z zamkniętej listy wskazanej w Dokumencie Programowym dla programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach Programu wybrano następujące cele tematyczne: CT 3 Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego CT 6 Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu CT 7 Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji oraz CT 10 Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic.

Osie priorytetowe

Program będzie wspierać następujące Osie Priorytetowe:

Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego.

Przykładowe działania: wspólne projekty promujące turystykę; ochrona, renowacja i rekonstrukcja mienia dziedzictwa kulturowego i historycznego, zabytków i ich otoczenia; projekty uzupełniające infrastrukturę turystyczną, wspólne kreowanie produktów turystycznych z uwzględnieniem konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego.

Współpraca na rzecz czystego środowiska w obszarze transgranicznym.

Przykładowe działania: wspólne projekty w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; współpraca transgraniczna w celu ochrony cennych ekosystemów i zagrożonych gatunków; wspólne szkolenia, spotkania i wymiana dobrych praktyk pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie ochrony środowiska; wspólne projekty dotyczące zrównoważonego zarządzania, ochrony i wykorzystania zasobów słodkiej wody.

Dostępność regionów i zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja

Przykładowe działania: wspólny rozwój multimodalnych systemów transportowych; wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych; wspólne projekty dotyczące poprawy mobilności towarów i osób; wspólne inicjatywy dotyczące rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury teleinformatycznej; wspólne tworzenie sieci szerokopasmowych.

Wspólne działania w zakresie efektywności i bezpieczeństwa granic

Przykładowe działania: wspólne inicjatywy mające na celu poprawę infrastruktury przejść granicznych; wspólne tworzenie spójnego systemu znaków i identyfikacji wizualnej przejść granicznych; wspólne projekty dotyczące wyposażenia istniejących przejść granicznych pozwalających na usprawnienie ich funkcjonowania.

Obszar Programu

Obszar wsparcia po polskiej stronie granicy będzie obejmował podregiony NUTS 3: suwalski, gdański, starogardzki, trójmiejski, elbląski,ełcki i olsztyński, a także dwa regiony przyległe: słupski i białostocki. Po stronie rosyjskiej obszarem kwalifikowalnym będzie cały Obwód Kaliningradzki.

 

 

Budżet Programu

Planowany budżet nowego Programu wynosi 48,584 mln EUR. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 24,292 mln EUR oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) - 24,292 mln EUR.

Dofinansowanie

Poziom dofinansowania projektów prawdopodobnie pozostanie na tym samym poziomie i będzie wynosił do 90% kosztów kwalifikowlanych. W każdym przedsięwzięciu musi brać udział co najmniej dwóch beneficjentów (po jednym z Polski i Rosji).

Stan zaawansowania prac nad dokumentem Programu

Wstępna wersja Programu została przekazana do Komisji Europejskiej (KE) 30.06.2015 r.
Do jego uruchomienia konieczne jest zawarcie porozumienia finansowego między UE i Federacją Rosyjską (tzw. memorandum finansowego) oraz jego ratyfikacja, jednak do tej pory nie zostało ono podpisane. Ostateczna wersja Programu Operacyjnego Polska-Rosja musi zostać przekazana do KE w IV kwartale 2015 r. Ponadtowg Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej, Program musi zostać zatwierdzony do końca 2015 r.Przewiduje się, że pierwszy nabór wniosków zostanie ogłoszony na przełomie 2016/ 2017 roku.