Projekt pt. "Rozwój jednostek ratownictwa medycznego poprzez modernizację infrastruktury, rozszerzenie wsparcia systemu decyzyjnego oraz zwiększenie świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną".

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie wydajności funkcjonowania usług ratownictwa medycznego w obszarze transgranicznym Polski i Rosji poprzez modernizację jednostek ratownictwa medycznego oraz podniesienie standardów usług świadczonych przez partnerów projektu.

Opis

Dzięki otrzymanym funduszom dokonano adaptacji, modernizacji i przebudowy budynków zlokalizowanych przy ul. Orzeszkowej 6 na potrzeby zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego. Tym samym Dział Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zyskał jedną z najnowocześniejszych baz ratownictwa medycznego w kraju.

Osiągnięte rezultaty

Poprawa dostępu do infrastruktury medycznej oraz poprawa efektywności usług medycznych poprzez skrócenie czasu potrzebnego na dotarcie do pacjentai postawienia diagnozy dzięki wykorzystaniu nowego wyposażenia do teletransmisji elektrokardiogramów oraz systemu lokalizowania karetek.
Zapewnienie szybszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.
Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej na potrzeby ratowników medycznych oraz innych pracowników pogotowia ratunkowego.
Usprawnienie wymiany dobrych praktyk w zakresie narodowych standardów ratownictwa medycznego.
Utworzenie wspólnych standardów w zakresie ratownictwa medycznego.
Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie systemów informatycznych dotyczących europejskich standardów w zakresie ratownictwa medycznego.
Podniesienie świadomości i wiedzy na temat pierwszej pomocy.

Partnerzy projektu, w tym międzynarodowi

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Miejska Stancja Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie.

Źródło dofinansowania

Projekt otrzymał 1 969 547,64 EUR dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Kontakt do beneficjenta

Wojewódzki Szpital Zespolony w Eblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg
tel. 55 234 62 11

 

Projekt pt. "Poprawa połączenia transgranicznego miedzy Polską a Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 Granica państwa– Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo".

Cel projektu

Celem projektu było wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej.

Opis

W ramach projektu zostały przeprowadzone roboty budowlane na 22,4 km odcinku drogi wojewódzkiej 591 Kętrzyn – Mrągowo, polegające m.in. na:

przebudowie przepustów,
przebudowie zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
regulacji poboczy,
udrożnieniu przydrożnych rowów,

Osiągnięte rezultaty

Realizacja projektu drogowego przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej obszaru Programu. Podczas realizacji projektu zorganizowano 4 konferencje i seminaria, w których łącznie wzięło udział 200 uczestników. Liczba i długość połączeń (korytarzy transportowych) objętych działaniami, które wpłynęły na polepszenie systemu komunikacyjnego wyniosła 22,4 km. Gminy które korzystają ze zmodernizowanej infrastruktury transportowej czyli miasta Kętrzyn i Mrągowo w Polsce oraz Bagrationowsk Federacji Rosyjskiej zamieszkuje 122 000 osób. Realizacja projektu przyczyniła się również do wzmocnienia współpracy transgranicznej.

Partnerzy projektu, w tym międzynarodowi

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Administracja Rejonu Miejskiego Gusiew.

Źródło dofinansowania

Projekt otrzymał 3 996 243,98 EUR dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Kontakt do beneficjenta

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
tel. 89 526 19 00

 

Projekt pt. „Program zapobiegania wadom postawy i skoliozie u dzieci z małych miast
i obszarów wiejskich".

Cel projektu

Głównym celem projektu było zmniejszenie tempa wzrostu przypadków niepełnosprawności oraz wzrost jakości życia dzieci zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich.

Opis

Projekt "Program zapobiegania wadom postawy i skoliozie u dzieci z małych miast i obszarów wiejskich" został opracowany, aby zapobiegać niepełnosprawności u dzieci z chorobami kręgosłupa z małych miast i obszarów wiejskich, które zwykle mają ograniczony dostęp do dobrej jakości opieki zdrowotnej. Podczas realizacji projektu przeprowadzany został program kompleksowego zapobiegania i leczenia zaburzeń postawy we wczesnych stadiach rozwoju, w dwóch regionach Programu - obwodzie kaliningradzkim (Rosja) i województwie warmińsko-mazurskim.

Osiągnięte rezultaty

Utworzono mobilne laboratorium ortopedyczne do diagnostyki w terenie, które na miejscu badało dzieci z Warmii i Mazur i Obwodu Kaliningradzkiego. Przeprowadzono 10 000 testów diagnostycznych dla dzieci z małych miast i terenów wiejskich w ramach programu zapobiegania wadom postawy i skoliozie. Utworzono i uruchomiono wspólną bazę danych zbierającąi systematyzują informacje dot. wad postawy i skoliozy u dzieci. Opracowano i wdrożono kompleksowy plan zapobiegania i leczenia wad postawy. Zmodernizowano i wyposażono pomieszczenia medyczne sanatorium „Pioniersk"i szpitala w Ameryce. Opracowano 5 innowacyjnych algorytmów profilaktyki i leczenia wad postawy. Wdrożono działania rozwijające umiejętności zawodowe personelu medycznego. Wydano publikacje mające na celu przekazanie doświadczeń i informacji

Partnerzy projektu

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Ameryce, Sanatorium Pediatryczno-Ortopedyczne „Pioniersk" – Instytucja Państwowa Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej.

Źródło dofinansowania

Projekt otrzymał 2 792 064,67 EUR dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Kontakt do beneficjenta

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21
11-015 Olsztynek
tel. 89 519 48 23