Rozpoczęto procedurę przetargową na przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT/TOWS oraz drzewa problemów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Oprócz przygotowania pisemnego materiału wprowadzającego, zamówienie obejmuje również moderowanie dyskusji podczas Wspólnego Komitetu Programującego oraz udzielanie profesjonalnych ekspertyz w trakcie przygotowania nowej edycji Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027. Ponadto opcjonalnie zamówienie może zostać rozszerzone o opracowanie wspólnej strategii oraz dobór priorytetów Programu.

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury opublikowano na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Oferty w języku polskim należy składać do Centrum Projektów Europejskich , zgodnie z wymogami przedstawionymi na stronie internetowej CPE . Termin składania ofert upływa 8 maja 2020 r. o godz. 9:00.