W dn. 10 października 2016 r. w Warszawie, w sali kinowej Ministerstwa Rozwoju (wejście od ulicy Wspólnej 2/4), odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego naboru projektów typu ‘zalążkowych’ tzw. Seed Money, finansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Nabór wniosków trwać będzie w okresie od 21 września 2016 r. do 15 lutego 2017 r.

Celem instrumentu Seed Money jest wsparcie etapu przygotowawczego projektów o strategicznym znaczeniu dla jednego z obszarów polityki lub działań horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Projekty przygotowane w oparciu o instrument Seed Money będą mogły być później rozwinięte i zrealizowane z dowolnego źródła finansowania, w ramach jakichkolwiek programów unijnych np.krajowych, regionalnych lub współpracy terytorialnej.

Plan spotkania informacyjnego obejmuje prezentacje na temat SUERMB oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Seed Money. Ponadto, przewidziane jest wystąpienie przedstawiciela projektu przygotowanego przy wsparciu środków Seed Money i następnie realizowanego dzięki dofinansowaniu z programu Interreg Południowy Bałtyk.

Formularz zgłoszeniowy oraz plan spotkania dostępne są na stronie https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/426-spotkanie-informacyjne-na-temat-naboru-projektow-seed-money-z-program-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-10-pazdziernika-2016-r. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową pod adres wskazany podczas rejestracji.

INFORMACJE O NABORZE PROJEKTÓW SEED MONEY

Nabór projektów typu Seed Money rozpocznie się 21 września br. Projekt wniosku o dofinansowanie, zawierający koncepcję planowanego projektu, należy złożyć do odpowiedniego Koordynatora Obszaru Tematycznego lub Działania Horyzontalnego SUERMB w terminie do 28 października 2016 r. Lista kontaktowa koordynatorów SUERMB dostępna jest na stronie Strategii http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organy publiczne szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucje prowadzące badania naukowe i szkolenia, organizacje pozarządowe, agencje sektorowe oraz stowarzyszenia działające w obszarze objętym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego (IRMB). Podmioty prywatne nastawione na zysk nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia w ramach instrumentu Seed Money. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw z obszaru objętego programem IRMB, tj. partner wiodący i minimum dwóch innych partnerów projektu. Partnerzy wiodący muszą mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE na obszarze objętym programem IRMB lub w Norwegii.

Łączny budżet projektu typu Seed Money wynosi 50 000 EUR, natomiast dofinansowanie ze środków IRMB stanowi maksymalnie 85% łącznego budżetu. Aby uzyskać dofinansowanie, partnerzy projektu muszą wnieść własny wkład finansowy wynoszący co najmniej 15% łącznego budżetu. Wkłady te nie mogą pochodzić ze źródeł unijnych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej programu http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-money-calls/first-call-coming-up.html

25 projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego uznano za projekty flagowe Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W listopadzie 2015 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdził do dofinansowania 35 projektów z 78 aplikacji złożonych w drugim etapie pierwszego naboru. 25 spośród nich, Grupa Koordynatorów Narodowych Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego uznała za kluczowe dla realizacji Strategii. Realizują one działania z 12 spośród 17 obszarów tematycznych i działań horyzontalnych SUERMB, tj. OT Biogospodarka, OT Kultura, OT Edukacja, OT Energia, OT Zagrożenia, OT Innowacje, OT Biogeny, OT Bezpieczeństwo, OT Zabezpieczenie, OT Żegluga, OT Transport, DH Planowanie przestrzenne.

Wartość projektów flagowych finansowanych obecnie ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego przekracza 66 mln euro. Lista projektów dostępna jest na stronie Programu https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/EUSBSR/EUSBSR_flagships_in_Interreg_BSR.pdf.

Instytucje zainteresowane poszukiwaniem partnerów do współpracy w ramach projektów aplikujących w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego, mogą korzystać ze specjalnej platformy.

Platforma poszukiwania partnerów Partner search – Interreg Baltic Sea Region Programme, funkcjonuje na portalu LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/6754612/profile lub https://www.interreg-baltic.eu/partner-search.html). Moderatorem tej grupy jest Instytucja Zarządzająca/Wspólny Sekretariat programu.

 

linkedin bsr

 

Ponadto, w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działa punkt kontaktowy programów współpracy terytorialnej – Biuro Współpracy Terytorialnej, oferujący partnerom z regionu wsparcie w konsultowaniu propozycji projektowych oraz poszukiwaniu partnerstwa. W przypadku zainteresowania realizacją projektów we współpracy międzynarodowej prosimy o wypełnienie FISZKI PROJEKTOWEJ i przesłanie jej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

28 września 2016 r. rozpocznie się I nabór wniosków typu seed money w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (cel szczegółowy 4.1). Celem tego instrumentu jest wsparcie przygotowania projektów o strategicznym znaczeniu dla jednego z obszarów polityki lub działań horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Projekty przygotowane w ramach Seed Money będą mogły być zrealizowane z dowolnego źródła finansowania dostępnego w regionie. Nabór aplikacji zakończy się 15 lutego 2017 r.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest uzyskanie listu poparcia od właściwego Koordynatora Obszaru Tematycznego (ang. Policy Area Coordinator) lub Koordynatora Działania Horyzontalnego (ang. Horizontal Action Coordinator), który potwierdzi wkład projektu w realizację celów danego obszaru polityki lub działania horyzontalnego Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Lista instytucji pełniących rolę koordynatorów dostępna jest na stronie SUERMB http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts.

Całkowity budżet projektu seed money wynosi 50 tys. euro - partnerzy z Polski mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% budżetu całkowitego. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy (do 3 miesięcy - faza kontraktowania, do 12 miesięcy - faza realizacji projektu, do 3 miesięcy - faza zamykania projektu).

W ramach projektu powinny zostać opracowane obowiązkowo 3 produkty przyczyniające się do rozwoju projektu głównego, tj.:

  • raport dotyczący obecnej sytuacji w obszarze, którego projekt dotyczy;
  • plan prac projektu głównego, czyli planowane działania i produkty/rezultaty, skład partnerstwa oraz planowany budżet;
  • analiza możliwości finansowania projektu głównego oraz kolejne kroki, które zostaną podjęte po zakończeniu projektu seed money.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się krajowe, regionalne i lokalne instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego oraz podmioty ustanowione w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym z obszaru kwalifikowanego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, tj. Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji.

Konsorcjum partnerskie powinno obejmować przynajmniej trzech partnerów z trzech różnych państw obszaru Programu, przy czym, partner wiodący musi pochodzić z kraju unijnego Regionu Morza Bałtyckiego. Instytucje z Białorusi i Rosji będą kwalifikowalne w programie po podpisaniu porozumienia finansowego z krajami UE.

Informacje o naborze w ramach Seed Money dostępne są na stronie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/first-call-for-seed-money-applications-opens-soon.html

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1 czerwca 2016 r. zakończył się I etap naboru w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wnioskodawcy złożyli łącznie 212 koncepcji projektowych.

Najwięcej przedstawionych propozycji projektowych dotyczy współpracy transgranicznej w ramach priorytetu „Potencjał dla innowacji” – projektodawcy zgłosili 98 koncepcji. W dziedzinie „efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi” otrzymano 67 aplikacji, natomiast w obszarze „zrównoważonego transportu” 47. Najbardziej aktywni byli wnioskodawcy z Finlandii, którzy przedłożyli 60 aplikacji, Niemiec – 41 aplikacji, Estonii – 26 aplikacji oraz Polski – 25 aplikacji.

Concept notes BSR

Konkurencja w tym konkursie jest duża. Otrzymane w I etapie aplikacje przekraczają dostępną alokację. Rozpoczęto już procedurę oceny koncepcji projektowych, w trakcie której przez kolejne dwa miesiące Instytucja Zarządzająca/Wspólny Sekretariat Programu zaopiniuje złożone aplikacje. Na podstawie wyników ich pracy, w połowie września br. Komitet Monitorujący podejmie decyzję, które z koncepcji projektowych powinny być dalej rozwijane. Drugi etap, obejmujący nabór już właściwych wniosków aplikacyjnych planowany jest na IV kwartał 2016.

Funds division BSR

Lista złożonych koncepcji projektowych w I etapie naboru https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/News/2016_all_news/2016.06_all/2016.06.07_list_of_concept_notes_received.pdf.

Informacje o programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 dostępne są na stronie regionalnego portalu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim http://www.ewt.warmia.mazury.pl/region-morza-baltyckiego/region-morza-baltyckiego-2014-2020.

W Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działa punkt kontaktowy programów współpracy terytorialnej – Biuro Współpracy Terytorialnej, oferujący partnerom z regionu wsparcie w konsultowaniu propozycji projektowych oraz poszukiwaniu partnerstwa. Kontakt: tel. 89 521 93 24, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..