W dn. 10 października 2016 r. w Warszawie, w sali kinowej Ministerstwa Rozwoju (wejście od ulicy Wspólnej 2/4), odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego naboru projektów typu ‘zalążkowych’ tzw. Seed Money, finansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Nabór wniosków trwać będzie w okresie od 21 września 2016 r. do 15 lutego 2017 r.

Celem instrumentu Seed Money jest wsparcie etapu przygotowawczego projektów o strategicznym znaczeniu dla jednego z obszarów polityki lub działań horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Projekty przygotowane w oparciu o instrument Seed Money będą mogły być później rozwinięte i zrealizowane z dowolnego źródła finansowania, w ramach jakichkolwiek programów unijnych np.krajowych, regionalnych lub współpracy terytorialnej.

Plan spotkania informacyjnego obejmuje prezentacje na temat SUERMB oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Seed Money. Ponadto, przewidziane jest wystąpienie przedstawiciela projektu przygotowanego przy wsparciu środków Seed Money i następnie realizowanego dzięki dofinansowaniu z programu Interreg Południowy Bałtyk.

Formularz zgłoszeniowy oraz plan spotkania dostępne są na stronie https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/426-spotkanie-informacyjne-na-temat-naboru-projektow-seed-money-z-program-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-10-pazdziernika-2016-r. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową pod adres wskazany podczas rejestracji.

INFORMACJE O NABORZE PROJEKTÓW SEED MONEY

Nabór projektów typu Seed Money rozpocznie się 21 września br. Projekt wniosku o dofinansowanie, zawierający koncepcję planowanego projektu, należy złożyć do odpowiedniego Koordynatora Obszaru Tematycznego lub Działania Horyzontalnego SUERMB w terminie do 28 października 2016 r. Lista kontaktowa koordynatorów SUERMB dostępna jest na stronie Strategii http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organy publiczne szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucje prowadzące badania naukowe i szkolenia, organizacje pozarządowe, agencje sektorowe oraz stowarzyszenia działające w obszarze objętym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego (IRMB). Podmioty prywatne nastawione na zysk nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia w ramach instrumentu Seed Money. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw z obszaru objętego programem IRMB, tj. partner wiodący i minimum dwóch innych partnerów projektu. Partnerzy wiodący muszą mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE na obszarze objętym programem IRMB lub w Norwegii.

Łączny budżet projektu typu Seed Money wynosi 50 000 EUR, natomiast dofinansowanie ze środków IRMB stanowi maksymalnie 85% łącznego budżetu. Aby uzyskać dofinansowanie, partnerzy projektu muszą wnieść własny wkład finansowy wynoszący co najmniej 15% łącznego budżetu. Wkłady te nie mogą pochodzić ze źródeł unijnych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej programu http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-money-calls/first-call-coming-up.html