Kto mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Potencjalnymi beneficjentami Programu są: władze publiczne (centralne, regionalne, lokalne, ich związki i stowarzyszenia), instytucje badawcze i szkoleniowe, fundacje, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje typu non-profit.

Z kim można współpracować?

Partnerzy Programu mogą pochodzić z:
- Estonii, obszar całego państwa;
- Łotwy, obszar całego państwa;
- Litwy, obszar całego państwa;
- Polski, obszar całego państwa;
- Niemiec: landy: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg; Meklemburgia Pomorze Przednie, Schleswig-Holsztyn i Dolna Saksonia (tylko region NUTS II Lüneburg);
- Danii, obszar całego państwa;
- Szwecji, obszar całego państwa;
- Finlandii, obszar całego państwa;
- Białorusi, obszar całego państwa;
- Norwegii, obszar całego państwa;
- Rosji: Sankt Petersburg i otaczający go Okręg Leningrad, Republika Karelii, Okręg Kaliningradu, Murmańsk, Nowogród i Psków; dla projektów dotyczących regionu Morza Barentsa przewidywana jest współpraca z Okręgiem Archangielska, Republiką Komi i Nienieckim Okręgiem Autonomicznym;

Minimalne partnerstwo obejmuje przynajmniej trzy instytucje z przynajmniej trzech krajów objętych Programem.

 

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Celem strategicznym programu jest wsparcie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami orazłączenie zdobytych wcześniej doświadczeń dotyczących planowania przestrzennego i rozwoju z potrzebą realizacji celów Unii Europejskiej ujętych w Strategii Europa 2020 i Goeteborskiej.

Priorytety Programu obejmują:

Priorytet 1. Wspieranie innowacyjności w Regionie Morza Bałtyckiego

Skoncentrowany jest na ułatwianiu tworzenia i upowszechniania innowacji w całym BSR. Mowa tu o kluczowych innowacjach w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych oraz innowacjach nietechnicznych dotyczących m.in. usług biznesowych, projektowania i innych umiejętności związanych z rynkiem. Działania będą ukierunkowane na wspieranie źródeł innowacji i ich związków z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ułatwianie transnarodowego transferu technologii i wiedzy - jej generowania i absorbowania.

Priorytet 2. Zewnętrzna i wewnętrzna dostępność

Poświęcony jest poprawie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności Regionu Morza Bałtyckiego. Mowa tu zwłaszcza o promowaniu i przygotowywaniu wspólnych transnarodowych rozwiązań w zakresie transportu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach tego priorytetu promowana będzie dalsza integracja istniejących już strategicznych stref rozwoju, znajdujących się wzdłuż transnarodowych korytarzy transportowych w regionie oraz tworzenie nowych połączeń tego typu.

Priorytet 3. Morze Bałtyckie jako wspólny zasób

Koncentruje się na zanieczyszczeniu środowiska naturalnego w szerszych ramach zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi. Wspiera działania mające na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i ich wpływu na środowisko morskie. Szczególny nacisk położono na zwiększenie bezpieczeństwa na morzu. Priorytet promuje także ekonomiczne zarządzanie obszarami otwartego morza. Zwraca się uwagę na zintegrowany rozwój obszarów nadbrzeżnych w regionie w kontekście zmian klimatu.

Priorytet 4. Promowanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów

Promuje współpracę regionów, miast i obszarów wiejskich zwiększającą ich atrakcyjność dla mieszkańców i inwestycji oraz programy mające na celu uczynienie z miast i regionów bardziej konkurencyjnych motorów rozwoju gospodarczego, partnerstwa między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz pomysły wspierające transformację gospodarczą obszarów regionu, które są słabiej zaludnione. Priorytet ten jest także otwarty na przygotowywanie strategii panbałtyckich, programów działania, polityk, a następnie inwestycji.

Kwestie finansowe:

Ze względu na zróżnicowany status członków Program finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR – 208 mln euro) oraz budżetu Norwegii (6 mln euro). Łącznie budżet Programu wynosi 214 mln euro.

Nie określono ram finansowych budżetu projektu. Jeżeli projekt obejmuje transnarodowe inwestycje, ich łączna wartość nie może przekroczyć 10 mln euro. Budżet projektu musi być uzasadniony zaplanowanymi w jego ramach działaniami. Większość budżetów projektów dotychczas aplikujących w Programie mieściła się w przedziale od 1 mln do 3,5 mln euro, ale zdarzały się zarówno większe jak i mniejsze projekty.

Partnerzy z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii mogą ubiegać się o dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Mniejsze finansowanie, w wysokości 75%, otrzymują partnerzy z Danii, Niemiec, Szwecji i Finlandii. Partnerzy norwescy do 50% kosztów projektu, a rosyjscy i białoruscy nawet do 90%.

Kto odpowiada za realizację programu?

Za realizację Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą jest Investitionsbank Schleswig-Holstein, z siedzibą w Kilonii w Niemczech. Najważniejsze decyzje podejmuje Wspólny Komitet Monitorujący składający się z: przedstawicieli każdego państwa członkowskiego uczestniczącego w Programie, każdego państwa nie będącego członkiem UE uczestniczącego w Programie, przedstawiciela Wysp Alandzkich.

Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów oraz organizacjami, które te projekty już realizują jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu, z siedzibą w Rostocku (Niemcy) oraz filą w Rydze (Łotwa).

Szczegółowe informacje

Strona internetowa Programu:http://www.eu.baltic.net/. Językiem programu jest język angielski.