Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Potencjalnymi beneficjentami Programu są:

 • władze/instytucje publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym odpowiedzialne za planowanie i ewaluację infrastruktur badawczych i innowacyjnych, zaangażowane w kształtowanie systemów innowacyjnych, odpowiedzialne za gospodarkę wodną zasobami naturalnymi, planowanie i dostawę energii, promocję przemysłu i gospodarki w ramach sektorów niebieskiej gospodarki, planowanie, gospodarowanie i ochronę zasobów morskich, transport (w tym miejski), planowanie i zarządzanie obszarami morskimi, ochronę środowiska, środki zapobiegania i reagowania na morzu i lądzie w poważnych sytuacjach awaryjnych jak również stowarzyszenia takich służb,
 • przedsiębiorstwa, w szczególności operatorzy/dostawcy transportu, rozwiązań w zakresie logistyki oraz infrastruktury, żeglugi, podmioty z określonych sektorów, korzystające z zasobów morskich i przybrzeżnych (np. energetyka, rolnictwo, rybołówstwo, turystyka morska, itd.),
 • służby ratownicze,
 • przedsiębiorstwa działające w sektorze niebieskiego wzrostu,
 • władze/instytucje publiczne na szczeblu lokalnym i regionalnym odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, będące właścicielami nieruchomości i deweloperami,
 • krajowe i regionalne organizacje energetyczne,
 • agencje ds. gospodarki odpadami,
 • podmioty zajmujące się doradztwem w zakresie leśnictwa i rolnictwa,
 • przedsiębiorstwa energetyczne,
 • agencje na rzecz ochrony środowiska i stowarzyszenia ekologiczne,
 • instytucje z określonych sektorów mających wpływ na jakość wód (np. rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, itd.),
 • użytkownicy infrastruktury badawczej i innowacyjnej reprezentujący sektor naukowy i biznesowy ze szczególnym naciskiem na MŚP, w tym przedsiębiorstwa z sektora usług,
 • instytucje akademickie, naukowe i badawcze,
 • sieci i klastry wspierające innowacje,
 • stowarzyszenia biznesowe i rzemieślnicy i inni pośrednicy,
 • regionalne agencje/instytucje ds. rozwoju i planowania.

Z kim można współpracować?

Partnerzy Programu mogą pochodzić z:

- Danii, obszar całego państwa;
- Estonii, obszar całego państwa;
- Finlandii, obszar całego państwa;
- Łotwy, obszar całego państwa;
- Litwy, obszar całego państwa;
- Polski, obszar całego państwa;
- Niemiec: landy: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg; Meklemburgia Pomorze Przednie, Schleswig-Holsztyn i Dolna Saksonia (tylko region NUTS II Lüneburg);
- Szwecji, obszar całego państwa;
- Białorusi, obszar całego państwa;
- Norwegii, obszar całego państwa;
- Rosji: Sankt Petersburg i otaczający go Okręg Leningrad, Republika Karelii, Okręg Kaliningradu, Murmańsk, Nowogród i Psków; dla projektów dotyczących regionu Morza Barentsa przewidywana jest współpraca z Okręgiem Archangielska, Republiką Komi i Nienieckim Okręgiem Autonomicznym;

Minimalne partnerstwo obejmuje przynajmniej trzy instytucje z przynajmniej trzech krajów objętych Programem.

 

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Celem strategicznym programu jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego.

Priorytety Programu obejmują:

Priorytet 1. Potencjał dla innowacji

Priorytet skoncentrowany jest na działaniach wzmacniających zdolność RMB do tworzenia i komercjalizacji innowacji. Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie pełnego potencjału istniejącej i planowanej infrastruktury badań i innowacji. Ze względu na różnorodne potrzeby i mocne strony regionu, w ramach priorytetu wspiera się rozwój zdolności w zakresie strategii inteligentnych specjalizacji i ich implementacji, np. poprzez działania testowe i pilotażowe. Priorytet zapewnia platformę dla wzmocnienia innowacji innych niż technologiczne. Ze względu na skoncentrowanie na zapotrzebowaniu na określony potencjał innowacyjny, priorytet wspiera sektor publiczny jako siłę napędową innowacji i promuje wdrażanie innowacji przez MŚP

Priorytet 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

Priorytet ukierunkowany jest na zmniejszenie zanieczyszczenia wód RMB oraz wzmocnienie rozwoju przy efektywnym gospodarowaniu zasobami, a w szczególności zrównoważone wytwarzanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, oszczędność energii oraz niebieski wzrost przy oszczędnym gospodarowaniu zasobami. Celem priorytetu jest wspieranie współpracy transnarodowej oraz zwiększanie zdolności służb publicznych i podmiotów w zakresie gospodarki wodnej i opracowywania zintegrowanych metod redukcji obciążenia biogenami i zmniejszenia zrzutu substancji niebezpiecznych do Morza Bałtyckiego i śródlądowych wód regionalnych. W ramach priorytetu wspiera się testowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej w różnych sektorach gospodarki oraz ich dalsze codzienne stosowanie w regionie, jak również tworzenie i testowanie modeli zarządzania i finansowania, rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz lepszej efektywności energetycznej.

Priorytet 3. Zrównoważony transport

Celem priorytetu jest lepsze połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych sieci i węzłów w Regionie Morza Bałtyckiego z głównymi sieciami transportowymi zdefiniowanymi przez Partnerstwo TEN-T i Wymiaru Północnego w zakresie transportu i logistyki, w szczególności sieci transportu krajów partnerskich w regionach Białoruś, Rosja i Norwegia. Ponadto, działania mają wspierać ekologiczny system transportu w regionie, np. poprzez zwiększenie interoperacyjności metod transportu i bardziej efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału transportowego w ramach multimodalnych łańcuchów transportowych. Dodatkowo, ze względu na znaczenie transportu morskiego dla konkurencyjności i środowiska regionu priorytet częściowo poświęcono wyłącznie kwestiom związanym z morzem. W ramach priorytetu położono także nacisk na obszary miejskie Regionu Morza Bałtyckiego i zwiększenie przyjaznej dla środowiska mobilności, poprzez pomoc miastom w dostosowaniu infrastruktur, tworzenie multimodalnego transportu miejskiego i zmianę zachowań.

Priorytet 4. Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej

Priorytet poświęcony jest działaniom wzmacniającym wdrażanie strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz implementację priorytetów wspólnych dla SUE RMB oraz regionalnych strategii krajów partnerskich. Umożliwia przygotowywanie nowych inicjatyw, które pomogą przy realizacji jednego z obszarów priorytetowych lub działań horyzontalnych strategii UE oraz przy implementacji 17 wspólnych priorytetów z krajami partnerskimi dzięki udostępnieniu instrumentu seed money na sfinansowanie przygotowania projektów o znaczeniu strategicznym z użyciem różnych źródeł finansowania dostępnych w regionie. Celem priorytetu jest również wspieranie koordynatorów obszarów priorytetowych (KOP), liderów działań horyzontalnych (LDH) oraz narodowych punktów kontaktowych (NPK) w koordynowaniu transnarodowych działań oraz realizowaniu celów SUE RMB.

Kwestie finansowe:

Ze względu na zróżnicowany status członków Program finansowany jest z trzech źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR – 263,8 mln euro), budżetu Norwegii (6 mln euro) oraz wkładu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (8,8 mln euro).

Nie określono ram finansowych budżetu projektu. Większość budżetów projektów aplikujących w Programie w poprzedniej perspektywie finansowej mieściła się w przedziale od 1 mln do 3,5 mln euro, ale zdarzały się zarówno większe jak i mniejsze projekty.

Partnerzy z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii mogą ubiegać się o dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Mniejsze finansowanie, w wysokości 75%, otrzymają partnerzy z Danii, Niemiec, Szwecji i Finlandii. Partnerzy norwescy do 50% kosztów projektu.

Kto odpowiada za realizację programu?

Za realizację Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą jest Investitionsbank Schleswig-Holstein, z siedzibą w Kilonii w Niemczech. Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów oraz organizacjami, które te projekty już realizują jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu, z siedzibą w Rostocku (Niemcy) oraz filą w Rydze (Łotwa).

Szczegółowe informacje

Strona internetowa Programu www.interreg-baltic.eu. Poszukiwanie partnerów projektowych jest możliwe za pośrednictwem grupy na portalu LinkedIn - link znajduje się tutaj. Językiem programu jest język angielski.

IBSR 2014 2020