1. Projekt Baltic Landscape – innowacyjne podejście do zrównoważonych krajobrazów leśnych

Cel i opis projektu:

Głównym założeniem projektu Baltic Landscape było budowanie partnerstwa i wymiany doświadczeń w kilku miejscach Europy w oparciu o formułę lasu modelowego. Idea lasu modelowego już od 20 lat z powodzeniem wprowadzana w wielu miejscach na świecie zakłada, że do zarządzania obszarami w krajobrazie włączeni są „partnerzy", czyli przedstawiciele zainteresowanych stron reprezentujący różne grupy społeczne. Współdecydowanie o sposobach gospodarowania na terenie lasu modelowego służy rozwiązywaniu lokalnych problemów i zażegnywaniu konfliktów, wspiera działania przynoszące miejscowemu społeczeństwu korzyści a jednocześnie uwzględnia aspekty ekologiczne. Projekt służył stworzeniu platformy porozumienia pomiędzy samorządami, pracownikami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, leśnikami i innymi zainteresowanymi partnerami szukającymi rozwiązań korzystnych zarówno dla przyrody jak i ludzi.
Więcej informacji na stronie projektu http://www.skogsstyrelsen.se/en/Projektwebbar/Baltic-Landscape/

Osiągnięte rezultaty to m.in.

- interaktywna platforma wymiany informacji dostępna na stronie www.baltyckiekrajobrazy.eu . Jest
to serwis mapowy w którym każdy zainteresowany może nanosić zmiany, wprowadzać komentarze
itp.;
- ekspertyza prawna dotycząca warunków jakie trzeba spełnić zarządzając elementami przestrzeni
geograficznej;
- audyt szlaków turystycznych - zinwentaryzowanie blisko tysiąca kilometrów szlaków z obszaru
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie;
- szlak konny im. Marion Doenhoff.

Partnerzy projektu, w tym międzynarodowi

W projekcie udział wzięło 14 partnerów z 7 krajów: Szwecji, Białorusi, Estonii, Finlandii, Łotwy, Polski i Rosji. Partnerem wiodącym projektu był Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych. Partnerzy polscy to Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu.

Źródła dofinansowania

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.110.810,00 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Całkowity budżet projektu to 3.270.350,00 Euro.

Kontakt do beneficjenta

Partnerzy z województwa warmińsko-mazurskiego:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10-691 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

tel. 89 512 54 40

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

10-959 Olsztyn, ul. Kościuszki 46/48

tel. 89 527 21 70


 

2. Projekt BSR TransGovernance

Projekt BSR TransGovernance realizowany był przez 22 partnerów z Finlandii, Szwecji, Norwegii, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Danii oraz Polski. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego był jedynym polskim partnerem projektu, natomiast stowarzyszone z projektem, jako partnerzy niefinansowi, wspierający ideę projektu, były Miasta Braniewo i Ełk, Zarząd Portu Morskiego
w Elblągu, oddziały PKP PLK oraz GDDKiA w Olsztynie. Budżet projektu wyniósł ponad 1,6 mln euro.

Projekt BSR TransGovernance koncentrował się na koordynacji narodowych polityk transportowych w Regionie Morza Bałtyckiego, wzmacniając ich oddziaływanie ponad granicami państw. Celem projektu było pokazanie, w jaki sposób wielopoziomowe zarządzanej może przyczynić się do skutecznego wdrażania polityk, planów transportowych (w skali makro i regionalnej) oraz koncepcji „zielonego transportu" przyjaznego środowisku. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizując projekt we współpracy z partnerami stowarzyszonymi podejmował działania na rzecz skutecznego wdrażania założeń zweryfikowanej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T (drogowo/kolejowej) w regionie, a także aktywizacji partnerów z sektora publicznego oraz prywatnego do podjęcia działań na rzecz powstania w województwie warmińsko-mazurskim platformy multimodalnej, tj. drogowo-kolejowego terminala przeładunkowego świadczącego szeroki zakres usług logistycznych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

Strona internetowa projektu http://www.transgovernance.eu/

Kontakt do beneficjenta

Partner z województwa warmińsko-mazurskiego:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10-691 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

tel. 89 521 93 26


 

3. Projekt Baltfood

Cel i opis projektu:

Celem projektu Baltfood było wspomaganie procesu budowania zrównoważonej struktury panbałtyckiego klastra żywności w celu zwiększenia transferu wiedzy i wykorzystania nowoczesnych technologii pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych, producentów i przedsiębiorstw sektora żywnościowego oraz władz publicznych.

Osiągnięte rezultaty.

Rezultaty projektu zostały wypracowane w ramach następujących obszarów tematycznych:

Baltfood business– wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze żywności. W ramach tego obszaru przetestowano narzędzie pod nazwą TrendWiki (http://www.trendwiki.fi/en/), dzięki któremu m.in. dokonano identyfikacji transnarodowych trendów w sektorze żywności. Opracowano również scenariusz rozwoju sektora żywnościowego
w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB) do 2030 r. w oparciu o w/w trendy oraz dane zebrane przez ekspertów

Baltfood science– transnarodowy transfer technologii. W ramach działań zaplanowanych w tym obszarze promowana była idea uczenia się przez całe życie (life-long-learning) w sektorze żywnościowym. Pierwszym krokiem do osiągnięcia zaplanowanego w tym obszarze celu było przeprowadzenie badania na temat potrzeby działań edukacyjnych w sektorze żywnościowym.
Na bazie jego wyników opracowywany został i przetestowany kurs on-line dla firm z branży spożywczej pod nazwą „Baltic Food Academy" (http://www.oncampus.de/index.php?id=1448&L=1) zawierający m.in. takie elementy jak „food trend radar", dotyczący badania trendów żywnościowych wśród klientów, czy „healthy to go" poświęcony zapotrzebowaniu na zdrową żywność w odniesieniu do zmieniających się warunków życia, np. elastycznych form zatrudnienia i nieregularnych godzin pracy. Baltfood science zakładał także promowanie utworzenia sieci współpracy pomiędzy laboratoriami badającymi żywność poprzez opracowanie studium wykonalności laboratorium sensorycznego.

Baltfood region– budowa klastra żywności w RMB. W celu jego ustanowienia dokonano analizy czynników jakie decydują o wyborze lokalizacji inwestycji przez europejskie podmioty spoza RMB
w sektorze spożywczym na terenie krajów RMB. Zwiększeniu świadomości istniejącego potencjału ekonomicznego regionów partnerskich w klastrze żywności służyć będzie koncepcja brandingu dla sektora żywności w RMB oraz podręcznik najlepszych praktyk w zakresie rozwoju, realokacji
i utrzymania biznesu w klastrze żywnościowym w RMB.

Partnerzy projektu, w tym międzynarodowi

Realizacja projektu Baltfood odbyła się w ramach partnerstwa 12 instytucji reprezentujących środowisko nauki i biznesu, jak również instytucji publicznych wspierających klastry żywnościowe
z 6 krajów zlokalizowanych w RMB (Niemiec, Szwecji, Finlandii, Danii, Litwy i Polski). Partnerzy polscy to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Województwo Lubelskie. Partnerem wiodącym projektu był Lubeck Business Development Corporation.

Źródła dofinansowania

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.861.130,00 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Całkowity budżet projektu to 2.421.110,00 EUR.

Kontakt do beneficjenta:

Partner z województwa warmińsko-mazurskiego:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-917 Olsztyn , ul. Oczapowskiego 7

tel. 89 523 42 20