Zachęcamy wszystkich zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych do udziału w nowym naborze organizowanym przez Instytut Szwedzki. Dotyczy on tzw. funduszu zalążkowego dla projektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze objętym Partnerstwem Wschodnim.  Projekty powinny wpisywać się w cele i priorytety Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Nabór skierowany jest do organizacji, które chciałby rozwinąć współpracę dotycząca zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego lub społecznego wokół Bałtyku.

 

Podstawowe informacje o naborze:

- główny wnioskodawca powinien pochodzić ze Szwecji

- aplikować mogą  podmioty z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Szwecji i Ukrainy

- wniosek musi obejmować przynajmniej trzy podmioty z trzech różnych państw uprawnionych do pomocy

- projekt może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy

- projekt może ubiegać się o środki 100 000 SEK do 500 000 SEK

- termin składania wniosków: od 1 listopada 2018 roku do 5 marca 2019 roku

Instytut Szwedzki jest instytucją publiczną, której głównym celem jest promocja Szwecji i budowanie zaufania do tego kraju  na całym Świecie. Działa w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i biznesu, dążąc do wzmocnienia współpracy  i promowania rozwoju. Instytut oferuje programy przywództwa (leadership programmes), stypendia oraz  system  grantów  mających na celu rozwój aktywnych
i trwałych sieci, procesów wzajemnego uczenia się poprzez spotkania, edukację i doświadczenia kulturalne.

Więcej informacji o naborze na stronie Instytutu:

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach szkoleniowych organizowanych przez Instytut Szwedzki w ramach inicjatywy Baltic Leadership Programme.  Szkolenia skierowane są do instytucji z państw nadbałtyckich w tym Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Danii, Szwecji, oraz wybranych regionów niemieckich (Brandenburgii, Meklemburgii Pomorza-Przedniego, Szlezwik Holsztyn oraz Hamburga). Trwający nabór dotyczy dwóch programów szkoleniowych:

  • Poświęconego młodzieży i biogospodarce – program skierowany jest do organizacji młodzieżowych (skupiających osoby do 30 roku życia) angażujących się w zagadnienia bioekonomii oraz instytucji zajmujących się biogospodarką. W ramach realizowanych przedsięwzięć Instytut Szwedzki pokrywa koszty szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia
    oraz w przypadku organizacji młodzieżowych dojazdu.  Termin zgłoszeń mija 22 sierpnia br.  Szczegóły oferty na stronie Instytutu Szwedzkiego.
  • inteligentnych specjalizacji – program skierowany do przedstawicieli organizacji zajmujących się inteligentnymi specjalizacjami zarówno na poziomie krajowym, jak
    i regionalnym. Szkolenie będzie koncentrować się na rozwijaniu międzyregionalnych łańcuchów wartości (systemu podmiotów gospodarczych kooperujących ze sobą w danym sektorze) oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie Morza Bałtyckiego. Instytut Szwedzki pokrywa koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia. Termin zgłoszeń mija 19 sierpnia br. Szczegóły oferty na stronie Instytutu Szwedzkiego.

Instytut Szwedzki jest instytucją publiczną, której głównym celem jest promocja Szwecji i budowanie zaufania do tego kraju  na całym Świecie. Działa w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i biznesu, dążąc do wzmocnienia współpracy  i promowania rozwoju. Instytut oferuje programy przywództwa (leadership programmes), stypendia oraz  system  grantów  mających na celu rozwój aktywnych
i trwałych sieci, procesów wzajemnego uczenia się poprzez spotkania, edukację i doświadczenia kulturalne.

W tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu Regio Stars, tj. najlepszych europejskich inicjatyw w dziedzinie rozwoju regionalnego, nominowany został projekt pt. „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy Kętrzyn i okręgu miejskiego Oziersk” z udziałem beneficjenta z naszego regionu.

Spośród 102 aplikacji wyłoniono 21 projektów w pięciu kategoriach: a) Wspieranie Inteligentnych Projektów Przemysłowych; b) Osiągnięcie Zrównoważonego rozwoju dzięki niskiej emisji dwutlenku węgla; c) Tworzenie Lepszego Dostępu do Usług Publicznych; d) Rozwiązywanie Problemów Związanych z Migracją; e) Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe. W każdej z tych kategorii wybrany zostanie przez komisję ekspercką jeden projekt, który wykaże się szczególnie innowacyjnym charakterem, wpływem na otoczenie, trwałością oraz partnerstwem.

 Projekt z województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Zdrowie jest najważniejsze” był realizowany przy wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Jego celem był rozwój współpracy między województwem warmińsko-mazurskimi i obwodem kaliningradzkim, ukierunkowany na poprawę zdrowia obywateli oraz zwiększenie dostępu mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast do usług medycznych, które zdiagnozowano na wybranym obszarze jako  ograniczone i trudno dostępne. Działania projektu przyczyniły się zarówno do zwiększenia liczby przebadanych osób, jak również do odnowienia Gminnego Punktu Medycznego w Parczu oraz Szkolnego Gabinetu Pielęgniarskiego w Biedaszkach i zakupu dodatkowego sprzętu dla gabinetów lekarskich oraz izby pielęgniarek w Kętrzynie i szpitalu w Oziersku.

Już dziś można głosować na swoich faworytów konkursu pod adresem: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/

Projekt, który uzyska najwięcej głosów uzyska Nagrodę Publiczności.

Głosy można oddawać do północy 7 października 2018 r. Zachęcamy do wsparcia projektu „Zdrowie jest najważniejsze” zrealizowanego w naszym województwie przez Gminę Kętrzyn !”

Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Sail of Papenburg” 2018. Nagroda w ww. konkursie wyróżnia szczególne osiągnięcia o charakterze kulturowym, ekonomicznym, instytucjonalnym, środowiskowym oraz społecznym z obszarów objętych współpracą transgraniczną. Uhonorowane mogą zostać zarówno programy i strategie, jak również projekty, przyczyniające się do rozwoju współpracy trangranicznej, a które mogą stanowić doskonały przykład dla przyszłych działań w regionach przygranicznych.

Motto przyświecające tegorocznej edycji konkursu to: „Edukacja i zatrudnienie w regionach transgranicznych”.

Konkurs skierowany jest do organizacji, które mają na celu pobudzenie bezpośredniej współpracy sąsiedzkiej wzdłuż granicy krajowej, wśród których znajdą się w szczególności zinstytucjonalizowane stowarzyszenia transgraniczne (np. Euroregiony i podobne struktury). Członkostwo w Unii Europejskiej lub w SERG nie jest wymagane.

Wręczenie nagrody głównej będzie miało miejsce podczas Rocznej Konferencji SERG, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2018 r. w Oulu (Finlandia).

Formularz aplikacyjny oraz regulamin konkursu znajdują się pod adresem: www.aebr.eu.

Formularze zgłoszeniowe wypełnione w języku angielskim należy przesyłać do dnia 15 lipca 2018 r.

1 lutego 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na projekty pilotażowe b-solutions dla partnerstw transgranicznych oraz instytucji wewnątrz struktur Unii Europejskiej z zakresu likwidacji barier przygranicznych, których tematyka wiązać się będzie z kwestiami zatrudnienia, zdrowia, transportu, wielojęzyczności, czy też współpracy instytucji. Projekty te mogą trwać maksymalnie 15 miesięcy, a ich dofinansowanie może sięgać do 20 tys. euro.

Posiłkując się wybranymi kryteriami (tj. wysoka wartość demonstracyjna i potencjał do powielania), spośród złożonych wniosków Komisja Europejska wybierze do dofinansowania 20 projektów pilotażowych, które będą stanowić podstawę badania innowacyjnych sposobów na rozwiązanie problemów związanych z granicami.

Termin składania wniosków mija 30 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej https://www.b-solutionsproject.com