Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło konkurs w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży na projekty partnerskie promujące stabilne i godziwe zatrudnienie osób młodych poprzez:

 • Innowacje i poszukiwania rozwiązań
 • Transfer wiedzy i wymianę dobrych praktyk wśród instytucji
 • Analizy i badania

Inicjatywa finansowana jest ze środków norweskich i EOG na lata 2014-2021. Fundusz na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży umożliwia realizację projektów dla państw, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży przekracza 25%. Polska jest jednym z 15 państw-beneficjentów uprawnionych
do realizacji projektów z Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Łączna kwota alokowana
w konkursie wynosi 60,6 mln euro.

Efekty wdrażanych projektów muszą oddziaływać na osoby w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Odbiorców w wieku 25-29 lat,
 • Osób długotrwale bezrobotnych,
 • Nisko wykwalifikowanych,
 • Nieaktywnych zawodowo kobiet opiekujących się dziećmi,
 • Ubezwłasnowolnionych osób dorosłych,
 • Mniejszości etnicznych,
 • Osób ubiegających się o azyl,
 • Osób z problemami zdrowia psychicznego oraz niepełnosprawnych.

Projekty powinny być realizowane przez beneficjentów z co najmniej dwóch krajów. Główny partner projektu musi mieć siedzibę w jednym z państw-beneficjentów. Minimalna wartość projektu nie może być mniejsza niż 1 mln euro, a wysokość grantu może maksymalnie wynieść 85 % kosztów. Katalog wnioskodawców jest szeroki i obejmuje podmioty prywatne lub publiczne, komercyjne lub niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmioty prawne.

Termin składania wstępnych koncepcji projektów mija 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 12.00. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Operatora Funduszu - http://ecorys.pl/eeagrants/

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., + 48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 lub +35 92 491 75 18. Językiem komunikacji jest język angielski.

Aktualnie pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem trwają negocjacje III edycji Mechanizmów Finansowych na lata 2014-21. Po zakończeniu rozmów i podpisaniu umów międzynarodowych (tzw. Memorandum of Understanding) możliwe będzie również uruchomienie naborów w programach finansowanych z funduszy norweskich i EOG, którymi zarządzać będzie strona polska.

Program URBACT, którego misją jest umożliwienie europejskim miastom nawiązywanie współpracy i wspólne rozwiązywanie wyzwań miejskich, ogłosił konkurs na dobre praktyki (URBACT Good Practice Call), który trwać będzie do 31 marca 2017.

Miasta europejskie zmagają się z rosnącą liczbą wyzwań społeczno-ekonomicznych i środowiskowych, dlatego potrzebują rozwiązań, które pozwolą im przezwyciężyć istniejące trudności. Inicjatywa URBACT to szansa na wydobycie z miast europejskich ich „ukrytych”, pożytecznych i efektywnych rozwiązań, które mogłyby się stać platformą wymiany dobrych praktyk, umożliwiając innym miastom wyjść naprzeciw ich problemom. Dlatego też, ogłoszono konkurs, który zachęca do podzielenia się swoimi pomysłami na zrównoważony rozwój miast.

Miasta, których dobre praktyki zostaną wybrane w konkursie będą nagrodzone tytułem URBACT Good Practice City. Tytuł ten zapewni miastu uznanie i rozpoznawalność. Ponadto, zorganizowane zostaną działania informacyjno-promocyjne, mające na celu promocję wybranych w konkursie miast, ich dobrych praktyk i osiągniętych rezultatów zasługujących na szeroką promocję. Natomiast we wrześniu 2017 r. odbędzie się festiwal Good Practice Festival, który będzie doskonałą okazją do nawiązania cennych kontaktów z praktykami i decydentami z całej Europy.

30 stycznia br. w Brukseli odbędzie się wydarzenie otwierające konkurs URBACT Good Practice Call, na którym zaprezentowane zostaną założenia konkursowe. 

Szczegóły dotyczące warunków konkursu URBACT Good Practice Call znajdą Państwo na stronie http://urbact.eu/goodpracticecall 

 Więcej o inicjatywie Urbact w języku polskim: www.urbact.pl 

Powstała nowa platforma wyszukiwania instrumentów umożliwiających finansowanie realizacji założeń Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Platforma obejmuje ponad 300 źródeł finansowania dostępnych w krajach nadbałtyckich, tj. Niemczech, Polsce, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Litwie, Łotwie, a także Norwegii i Rosji. W bazie źródeł finansowania SUERMB ujęte zostały również unijne programy finansowania, dzięki którym możliwa jest realizacja przedsięwzięć wpisujących się w obszary tematyczne i horyzontalne Strategii.

Szczegółowe informacje na temat wymogów, możliwości finansowania oraz kwalifikowalności dostępne są na stronach internetowych poszczególnych instrumentów.

Platforma dostępna jest na stronie  http://funding.balticsea-region.eu/ .

W terminie do 1 lutego 2017 r. Instytut Szwedzki prowadzi kolejny nabór wniosków na projekty przyczyniające się  do poprawy współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.

Seed funding, czyli tzw. projekty zalążkowe z Instytutu Szwedzkiego to instrument finansowania projektów służących nawiązywaniu lub rozwijaniu współpracy pomiędzy partnerami ze Szwecji oraz Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, a w niektórych przypadkach także z Gruzji i Mołdawii. Organizacje z innych państw Regionu Morza Bałtyckiego (Niemiec, Norwegii, Danii, Finlandii i Islandii) także mogą dołączyć do partnerstwa, jednakże Instytut Szwedzki nie zapewnia im finansowania

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest do instytucji szwedzkich, które wyłącznie mogą pełnić rolę partnerów wiodących. Projekty mogą otrzymać wsparcie do 500 tys. SEK. Działania projektu powinny przyczyniać się do ekonomicznie, środowiskowo i społecznie zrównoważonego wzrostu w Regionie Morza Bałtyckiego i tworzyć trwałe relacje pomiędzy organizacjami w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt powinien odnosić się do wyzwań przedstawionych w jednym z następujących dokumentów:

 • Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
 • Partnerstwa Wschodniego UE
 • Bałtyckiego Planu Działania HELCOM

lub dążyć do nawiązania bliższego partnerstwa z innymi krajami RMB włączając Rosję.

Środki z instrumentu Seed funding Instytutu Szwedzkiego mogą zostać przyznane na projekty realizowane w ramach trzech następujących ogólnych obszarów:

 • Ekologicznie zrównoważony region
 • Zrównoważony wzrost opierający się na zwiększonym dobrobycie
 • Wyzwania w regionie

Projekty mogą  dotyczyć: 

 • tworzenia oraz rozbudowy już istniejących sieci współpracy;
 • przygotowania projektów możliwych do sfinansowania ze środków Funduszy Europejskich;
 • przeprowadzenia wstępnych badań i ekspertyz.

Potencjalni partnerzy w projektach to:

 • władze lokalne i regionalne, regionalne agencje rozwoju,
 • agencje rządowe,
 • instytucje szkolnictwa wyższego oraz instytuty naukowe,
 • organizacje biznesowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje międzyrządowe,

Partnerstwo powinno obejmować co najmniej 3 różne instytucje reprezentujące przynajmniej 3 różne państwa.

Dodatkowe informacje, w tym dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie: https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/baltic-region-seed-funding-grants/

Partnerzy polscy, którzy nie mogą bezpośrednio ubiegać się o wsparcie w ramach instrumentu Seed funding powinni skontaktować się z menadżerem Programu, który pomoże  wskazać i skontaktować się z partnerem wiodącym ze Szwecji.

Dane kontaktowe menadżerów Programu (pomoc w znalezieniu adekwatnego partnera szwedzkiego do projektu) znajdują się na  stronie: https://eng.si.se/areas-of-operation/cooperation-in-the-baltic-sea-region/contact-us/  

Byłeś lub jesteś beneficjentem funduszy europejskich, w tym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej lub Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa? Masz pomysł na zorganizowanie atrakcji, wydarzenia dla mieszkańców regionu lub województwa warmińsko-mazurskiego?

Chcesz się pochwalić swoimi osiągnięciami – udostępnij do zwiedzania, przynajmniej na jeden dzień, zrealizowane przedsięwzięcie. Otwórz miejsca na co dzień niedostępne, zaproponuj zniżki, atrakcje.

Do skorzystania ze zgłoszonych atrakcji zachęcać będzie ogólnopolska kampania promocyjna. Dzięki udziałowi w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich zyskasz możliwość dodatkowej promocji swojego projektu i staniesz się uczestnikiem ogólnopolskiego przedsięwzięcia. To także będzie okazja i inspiracja do sięgnięcia po kolejne Fundusze Europejskie.

Projekt można zgłaszać już od 5 do 22 kwietnia 2016 r., wypełniając formularz na stronie www.dniotwarte.eu.

Poprzednia edycja Dni Otwartych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - w blisko 1000 wydarzeniach na terenie całego kraju uczestniczyło około 200 000 osób.