Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Ministerstwo Rozwoju zapraszają 24 października br. do Hotelu HP Park, przy Al. Warszawskiej 119 w Olsztynie do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym naborom wniosków w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej: transnarodowych Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz międzyregionalnemu programowi Interreg Europa.

Nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa trwa do 25 stycznia 2018, a w programie  Interreg Region Morza Bałtyckiego potrwa od października 2017 do kwietnia 2018. Ze względu na duże zainteresowanie projektami i wyczerpanie alokacji niewykluczone, że będzie to już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z tych programów w perspektywie UE 2014 – 2020.

W trakcie spotkania uczestnicy pozyskają wiedzę o wybranych programach Interreg oraz zakresie tematycznym potencjalnych projektów i zasadach naboru. Polscy beneficjenci projektów I-CON (mentoring w sektorze spożywczym), WAMBAF (wpływ leśnictwa na zasoby wodne) oraz SUMBA (zrównoważona mobilność miejska) podzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów w programie Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego oraz przedstawią najważniejsze działania przewidziane w tych przedsięwzięciach.

Oba programy Interreg są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje posiadające osobowość prawną. Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości aż do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Rozliczenie kosztów odbywa się w formie cyklicznej refundacji wydatków.

Zakres wsparcia obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną oraz nietechnologiczną np. w branżach kreatywnych), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, energię odnawialną i poprawę efektywności energetycznej oraz sektor transportu. Oba programy umożliwiają również mniejsze działania inwestycyjne w formie wsparcia działań pilotażowych.

Wśród dotychczasowych polskich beneficjentów są m.in. Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, Instytut Włókiennictwa z Łodzi, Miasto Jaworzno, Miasto Solec Kujawski, uczelnie z Krakowa, Wrocławia, agencje, fundacje i centra rozwoju z Opola, Warszawy, Bielska-Białej, Lubelszczyzny, przedsiębiorstwa wodociągowe z Katowic i Gdańska i inni. Polscy partnerzy uczestniczą we wspólnym planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań i testują je w polskich warunkach. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Projekty transnarodowe Interreg, głównie tzw. „miękkie”, czyli nie inwestycyjne przedsięwzięcia, stanowią doskonałą bazę przygotowawczą dla projektów infrastrukturalnych. Dzięki projektom transnarodowym beneficjent po zakończeniu przedsięwzięcia może zaplanować projekt infrastrukturalny, finansowany np. z programu regionalnego lub krajowego w oparciu o rezultaty i produkty powstałe na bazie projektu „miękkiego”. Poprawiamy dzięki temu efektywność rozwiązań zastosowanych w potencjalnym przyszłym projekcie infrastrukturalnym, możemy również udoskonalić jakość planowanych przedsięwzięć oraz zapewnić synergię z innymi projektami i planami w naszym sąsiedztwie.    

Rejestracja na spotkanie potrwa do 20 października. Wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na numer  89 521 93 09. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło konkurs w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży na projekty partnerskie promujące stabilne i godziwe zatrudnienie osób młodych poprzez:

 • Innowacje i poszukiwania rozwiązań
 • Transfer wiedzy i wymianę dobrych praktyk wśród instytucji
 • Analizy i badania

Inicjatywa finansowana jest ze środków norweskich i EOG na lata 2014-2021. Fundusz na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży umożliwia realizację projektów dla państw, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży przekracza 25%. Polska jest jednym z 15 państw-beneficjentów uprawnionych
do realizacji projektów z Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Łączna kwota alokowana
w konkursie wynosi 60,6 mln euro.

Efekty wdrażanych projektów muszą oddziaływać na osoby w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Odbiorców w wieku 25-29 lat,
 • Osób długotrwale bezrobotnych,
 • Nisko wykwalifikowanych,
 • Nieaktywnych zawodowo kobiet opiekujących się dziećmi,
 • Ubezwłasnowolnionych osób dorosłych,
 • Mniejszości etnicznych,
 • Osób ubiegających się o azyl,
 • Osób z problemami zdrowia psychicznego oraz niepełnosprawnych.

Projekty powinny być realizowane przez beneficjentów z co najmniej dwóch krajów. Główny partner projektu musi mieć siedzibę w jednym z państw-beneficjentów. Minimalna wartość projektu nie może być mniejsza niż 1 mln euro, a wysokość grantu może maksymalnie wynieść 85 % kosztów. Katalog wnioskodawców jest szeroki i obejmuje podmioty prywatne lub publiczne, komercyjne lub niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmioty prawne.

Termin składania wstępnych koncepcji projektów mija 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 12.00. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Operatora Funduszu - http://ecorys.pl/eeagrants/

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., + 48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 lub +35 92 491 75 18. Językiem komunikacji jest język angielski.

Aktualnie pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem trwają negocjacje III edycji Mechanizmów Finansowych na lata 2014-21. Po zakończeniu rozmów i podpisaniu umów międzynarodowych (tzw. Memorandum of Understanding) możliwe będzie również uruchomienie naborów w programach finansowanych z funduszy norweskich i EOG, którymi zarządzać będzie strona polska.

Program URBACT, którego misją jest umożliwienie europejskim miastom nawiązywanie współpracy i wspólne rozwiązywanie wyzwań miejskich, ogłosił konkurs na dobre praktyki (URBACT Good Practice Call), który trwać będzie do 31 marca 2017.

Miasta europejskie zmagają się z rosnącą liczbą wyzwań społeczno-ekonomicznych i środowiskowych, dlatego potrzebują rozwiązań, które pozwolą im przezwyciężyć istniejące trudności. Inicjatywa URBACT to szansa na wydobycie z miast europejskich ich „ukrytych”, pożytecznych i efektywnych rozwiązań, które mogłyby się stać platformą wymiany dobrych praktyk, umożliwiając innym miastom wyjść naprzeciw ich problemom. Dlatego też, ogłoszono konkurs, który zachęca do podzielenia się swoimi pomysłami na zrównoważony rozwój miast.

Miasta, których dobre praktyki zostaną wybrane w konkursie będą nagrodzone tytułem URBACT Good Practice City. Tytuł ten zapewni miastu uznanie i rozpoznawalność. Ponadto, zorganizowane zostaną działania informacyjno-promocyjne, mające na celu promocję wybranych w konkursie miast, ich dobrych praktyk i osiągniętych rezultatów zasługujących na szeroką promocję. Natomiast we wrześniu 2017 r. odbędzie się festiwal Good Practice Festival, który będzie doskonałą okazją do nawiązania cennych kontaktów z praktykami i decydentami z całej Europy.

30 stycznia br. w Brukseli odbędzie się wydarzenie otwierające konkurs URBACT Good Practice Call, na którym zaprezentowane zostaną założenia konkursowe. 

Szczegóły dotyczące warunków konkursu URBACT Good Practice Call znajdą Państwo na stronie http://urbact.eu/goodpracticecall 

 Więcej o inicjatywie Urbact w języku polskim: www.urbact.pl 

Powstała nowa platforma wyszukiwania instrumentów umożliwiających finansowanie realizacji założeń Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Platforma obejmuje ponad 300 źródeł finansowania dostępnych w krajach nadbałtyckich, tj. Niemczech, Polsce, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Litwie, Łotwie, a także Norwegii i Rosji. W bazie źródeł finansowania SUERMB ujęte zostały również unijne programy finansowania, dzięki którym możliwa jest realizacja przedsięwzięć wpisujących się w obszary tematyczne i horyzontalne Strategii.

Szczegółowe informacje na temat wymogów, możliwości finansowania oraz kwalifikowalności dostępne są na stronach internetowych poszczególnych instrumentów.

Platforma dostępna jest na stronie  http://funding.balticsea-region.eu/ .

W terminie do 1 lutego 2017 r. Instytut Szwedzki prowadzi kolejny nabór wniosków na projekty przyczyniające się  do poprawy współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.

Seed funding, czyli tzw. projekty zalążkowe z Instytutu Szwedzkiego to instrument finansowania projektów służących nawiązywaniu lub rozwijaniu współpracy pomiędzy partnerami ze Szwecji oraz Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, a w niektórych przypadkach także z Gruzji i Mołdawii. Organizacje z innych państw Regionu Morza Bałtyckiego (Niemiec, Norwegii, Danii, Finlandii i Islandii) także mogą dołączyć do partnerstwa, jednakże Instytut Szwedzki nie zapewnia im finansowania

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest do instytucji szwedzkich, które wyłącznie mogą pełnić rolę partnerów wiodących. Projekty mogą otrzymać wsparcie do 500 tys. SEK. Działania projektu powinny przyczyniać się do ekonomicznie, środowiskowo i społecznie zrównoważonego wzrostu w Regionie Morza Bałtyckiego i tworzyć trwałe relacje pomiędzy organizacjami w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt powinien odnosić się do wyzwań przedstawionych w jednym z następujących dokumentów:

 • Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
 • Partnerstwa Wschodniego UE
 • Bałtyckiego Planu Działania HELCOM

lub dążyć do nawiązania bliższego partnerstwa z innymi krajami RMB włączając Rosję.

Środki z instrumentu Seed funding Instytutu Szwedzkiego mogą zostać przyznane na projekty realizowane w ramach trzech następujących ogólnych obszarów:

 • Ekologicznie zrównoważony region
 • Zrównoważony wzrost opierający się na zwiększonym dobrobycie
 • Wyzwania w regionie

Projekty mogą  dotyczyć: 

 • tworzenia oraz rozbudowy już istniejących sieci współpracy;
 • przygotowania projektów możliwych do sfinansowania ze środków Funduszy Europejskich;
 • przeprowadzenia wstępnych badań i ekspertyz.

Potencjalni partnerzy w projektach to:

 • władze lokalne i regionalne, regionalne agencje rozwoju,
 • agencje rządowe,
 • instytucje szkolnictwa wyższego oraz instytuty naukowe,
 • organizacje biznesowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje międzyrządowe,

Partnerstwo powinno obejmować co najmniej 3 różne instytucje reprezentujące przynajmniej 3 różne państwa.

Dodatkowe informacje, w tym dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie: https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/baltic-region-seed-funding-grants/

Partnerzy polscy, którzy nie mogą bezpośrednio ubiegać się o wsparcie w ramach instrumentu Seed funding powinni skontaktować się z menadżerem Programu, który pomoże  wskazać i skontaktować się z partnerem wiodącym ze Szwecji.

Dane kontaktowe menadżerów Programu (pomoc w znalezieniu adekwatnego partnera szwedzkiego do projektu) znajdują się na  stronie: https://eng.si.se/areas-of-operation/cooperation-in-the-baltic-sea-region/contact-us/