Biuro Mechanizmów Finansowych ogłosiło pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach nowego Funduszu Współpracy Regionalnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszy Norweskich. Konkurs dotyczy Funduszu Współpracy Regionalnej.

Nabór obejmuje wszystkie pięć priorytetowych sektorów funduszy EOG i funduszy norweskich:

  • Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność,
  • Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa,
  • Środowisko, energia, zmiana klimatu i niskoemisyjna gospodarka,
  • Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i podstawowe prawa i wolności,
  • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

W projektach wymagane jest partnerstwo podmiotów z co najmniej trzech krajów, w tym co najmniej dwóch państw-beneficjentów (tj. Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia). Dodatkowo projekty mogą obejmować 10 krajów pozaunijnych, które graniczą z krajem beneficjentem.

Łączna kwota dostępna na to działanie wynosi 31,89 milionów euro, z czego 15 milionów jest dostępnych w ramach obecnego naboru wniosków. Minimalne dofinansowanie projektu wynosi 1 000 000 euro. Nie określono kwoty maksymalnej.

Termin składania wniosków upływa 1 lipca 2018 r. o godz. 12:00 (czasu obowiązującego w Brukseli). Rozpoczęcie realizacji projektów przewidziane jest na początek 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać na stronie internetowej

https://eeagrants.org/regionalcooperation