Zbliża się rozpoczęcie nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz uruchomienie programów współfinansowanych ze środków unijnych. Mając na uwadze szerokie zróżnicowanie dostępnych źródeł finansowania projektów niezwykle istotna w tym procesie jest komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie się dostępnych środków, zapewniając efektywność realizowanych przedsięwzięć.

Świadome tego wyzwania Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP z udziałem polskich regionów opracowało materiał informacyjny m.in. dla beneficjentów, który z pewnością okaże się przydatny w trakcie planowania inwestycji z uwzględnieniem ich komplementarności. Publikacja ta to swoisty podręcznik jak zapewnić komplementarność między programami współpracy terytorialnej znanymi jako Interreg, a programami regionalnymi (dawniej RPO) w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Przedstawiamy Państwu nasze autorskie streszczenie rozwiązań w zakresie komplementarności, dzięki którym projekty w oparciu o programy regionalne i programy Interreg wspólnie będą mogły się przyczynić do zrównoważonego i spójnego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem dostępnej oferty środków ramach Interreg i programu regionalnego dla naszego województwa (Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur).

Komplementarność_programów_regionalnych_z_programami_Interreg_w_perspektywie_2021-2027.pdf