Ponad 23 miliony euro dostępne będzie w ramach uruchamianego programu „Edukacja”, o które będą mogły ubiegać się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach. Program będzie wdrażany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym, Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie i Islandzkim Centrum Badań.

 

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

·         rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,

·         mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,

·         wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,

·         wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.

 

Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Skala dofinansowania w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

 

Przewidywane rodzaje aktywności, na które będzie można uzyskać wsparcie, to w szczególności: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne będzie też na działania bilateralne, w tym na wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w poszczególnych naborach.

 

Wstępnie zakłada się, że pierwszy nabór wniosków może zostać ogłoszony w maju br.

Więcej informacji na temat Funduszy Norweskich oraz Mechanizmu Finansowego EOG można znaleźć pod adresem: http://www.eog.gov.pl/ oraz https://eeagrants.org/

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Komisji Europejskiej REGIOSTARS 2019, promującego innowacyjne projekty dofinansowane z Unii Europejskiej prezentujące nowe podejścia do rozwoju regionalnego.

Nagrodami są film promocyjny o projekcie oraz puchar i certyfikat REGIOSTARS 2019. Wręczenie nagród odbędzie się w Brukseli podczas uroczystej gali w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w październiku 2019 r. Wszyscy finaliści zostaną również zaproszeni do Brukseli na szkolenie w lipcu br., a ich projekty znajdą się w bazie najlepszych praktyk publikowanej na stronie InfoRegio.

Projekty można zgłaszać w jednej z 5 kategorii:

 1. Wspieranie transformacji cyfrowej (Promoting digital transformation).
 2. Łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury (Connecting green, blue and grey).
 3. Zwalczanie nierówności i ubóstwa (Combatting inequalities and poverty).
 4. Budowanie miast odpornych na zmianę klimatu (Building climate-resilient cities).
 5. Temat roku 2019: Modernizacja służby zdrowia (Topic of the year 2019: Modernising health services).

Zgłoszenia mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów, których rozpoczęcie nastąpiło po 1 stycznia 2007 r.

Aplikacje można przesyłać do 9 maja wyłącznie online przez stronę zgłoszeniową regiostars.

Dodatkowe informacje na temat REGIOSTARS 2019 znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Pytania związane z procesem aplikacji można wysyłaćj na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do udziału w konkursie

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia oferowanego przez Komisję Europejską dotyczącego usuwania barier w funkcjonowaniu obszarów przygranicznych UE w ramach inicjatywy „B-solutions”. Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane jest przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz zarządzane jest przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (AEBR). Inicjatywa skierowana jest do władz regionalnych i lokalnych, a także do europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) i euroregionów. W województwie warmińsko-mazurskim potencjalne rozwiązania mogą dotyczyć pogranicza polsko-litewskiego i subregionu ełckiego.

W ramach „B-solutions” beneficjenci otrzymają możliwość wsparcia technicznego oraz uzyskania porad prawnych. Wsparcie to pozwoli jasno udokumentować bariery, zidentyfikować ograniczenia  prawne (lub praktyki administracyjne) powodujące utrudnienia oraz opracować możliwy plan działań w kierunku rozwiązania problemu.

Inicjatywa ma za zadanie zebrania konkretnych i możliwych do powielenia działań, w celu identyfikacji przeszkód natury prawnej i administracyjnej oraz testowanie rozwiązań transgranicznych, na wewnętrznych lądowych granicach UE w 5 dziedzinach:

 • Zatrudnienie;
 • Zdrowie (w tym służby ratunkowe);
 • Wielojęzykowość;
 • Transport publiczny;
 • Współpraca instytucjonalna;

Pierwszy nabór został ogłoszony w zeszłym roku: obecnie realizowanych jest 10 projektów pilotażowych.  Natomiast 30 stycznia br. uruchomiony został drugi nabór, który potrwa do 15 marca 2019 r.

Więcej informacji na temat naboru na stronie: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w darmowym szkoleniu poświęconym zasadom składania wniosków i zagadnień finansowych w projektach LIFE.  Szkolenie pt. „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE 2018 i 2019 – Podprogram działań na rzecz środowiska oraz Podprogram działań na rzecz klimatu oraz realizacja projektów”  odbędzie się 9 stycznia 2019 roku w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jako instytucja zarządzająca Programem LIFE w Polsce. Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE przedstawią zasady finansowe w zakresie składania wniosków oraz realizacji projektów w priorytetach Podprogramu w części działań na rzecz środowiska:

1.1. Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami

1.2. Przyroda i Różnorodność biologiczna

1.3. Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • Wnioskodawców, którzy otrzymali zaproszenie Komisji Europejskiej do złożenia pełnego wniosku LIFE w terminie do 30 stycznia 2019 (II faza naboru 2018 w Podprogramie działań na rzecz środowiska);
 • Wnioskodawców, którzy planują aplikować w naborze 2019;
 • Beneficjentów programu LIFE, którzy obecnie realizują projekty.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

Więcej informacji o szkoleniu pod linkiem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,323,zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-9-stycznia-2019-r-zagadnienia-finansowe-w-projektach-life.html

Zgłoszenia dokonać można jedynie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 7 stycznia do godz. 12.00. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami stojącymi przed regionem Morza Bałtyckiego? za pomocą jakich narzędzi i procesów planowania przestrzennego? Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie, którego celem jest możliwość stworzenia instrumentów planistycznych adresowanych do obszaru regionu Morza Bałtyckiego.

Konkurs dla młodych planistów pt. „Miejsca do życia i przestrzenie jutra” (ang.  „Livable Places and Space of Tomorrow”) organizowany jest przez VASAB (z ang. Wizje i Strategie Wokół Bałtyku) i finansowany ze środków Funduszu Instytutu Szwedzkiego z przeznaczeniem na projekty współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Partnerstwo projektu składa się z partnera wiodącego  Szwedzkiej Krajowej Rady Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania oraz m.in.  Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się w konkursie wezmą udział w 4-dniowym międzynarodowym obozie letnim, który odbędzie się w dniach 26-29 sierpnia 2019 roku w Poznaniu. Podczas wydarzania powstaną wielonarodowe i międzysektorowe zespoły przygotowujące propozycje dotyczące planowania tzw. „przestrzeni jutra”.  Dodatkowo zespoły wezmą udział w  inspirujących warsztatach pod bacznym okiem ekspertów.  Najlepszy  zespół zostanie nagrodzony i zaproszony do zaprezentowania swojej pracy na spotkaniu ministerialnym wysokiego szczebla VASAB.

Kto może aplikować ?
• Studenci co najmniej drugiego roku  lub absolwenci;
• Osoby do 35 roku, które nie pracowały w tej samej dziedzinie dłużej niż 5 lat;
• Osoby, które  studiowały  lub pracowały w jednym z państw VASAB (Finlandia, Estonia, Łotwa,  Litwa, Polska, Niemcy, Szwecja, Białoruś, Dania, Rosja);
• Osoby interesujące się planowaniem przestrzennym i  strategicznym;
• Uczestnicy muszą być gotowi do uczestnictwa w  Obozie Letnim w Poznaniu w dniach 26-29 sierpnia 2019 r. (koszty zakwaterowania i podróży uczestników zostaną pokryte przez organizatorów).

Jak złożyć wniosek?
• Opisz wyzwania, z którymi region Morza Bałtyckiego może się zmierzyć w przyszłości.
• Opracuj pomysł, gotowe rozwiązanie, jak dostosować się do tych przyszłych wyzwań.
• Wypełnij i wyślij swoje zgłoszenie do 17 stycznia 2019 roku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie internetowej VASAB www.vasab.org/ypc