Innovation Norway, Operator Programu "Dialog społeczny - Godna praca" ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków na projekty wspierające wzmocnienie jakości i kompetencji sektora rynku pracy. Celem Programu jest wzmocniona współpraca trójstronna pomiędzy organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi oraz promocja godnej pracy. Budżet Programu został ustalony na poziomie 6,120 mln euro. Minimalna wartość projektu to 50 000 euro a maksymalna to 400 000 euro. Poziom dofinansowania projektów wynosi  do 90 % kosztów kwalifikowalnych.

Kwalifikujący się wnioskodawcy ubiegający się o finansowanie powinni skoncentrować swoje projekty na usprawnieniu dialogu społecznego, na przykład wzmacniając partnerów społecznych poprzez działania na rzecz budowania kompetencji lub wzrostu świadomości na temat godnych warunków pracy, dyskryminacji, zdrowia, bezpieczeństwa lub pracy nierejestrowanej.

Konkurs potrwa do 7 lutego 2019 roku do godz. 13.00 czasu lokalnego.

Więcej informacji o możliwościach finansowania projektów  ze środków programu można znaleźć na stronie www.innovasjonnorge.no/DecentWork

Z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wdrażane są programy z sektora kultury w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Program będzie koncentrował się na roli, jaką kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają w rozwoju lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem nacisku na zatrudnienie, przedsiębiorczość w obszarze kultury i szkolenie zawodowe. Budżet Programu został ustalony na poziomie 88,2 mln euro, przy czym wsparcie z Mechanizmu Finansowego EOG wynosi 75 mln euro. Poziom dofinansowania projektów wynosi 90%, a ich maksymalna wartość to 3.5 mln. EUR dla projektów inwestycyjnych, oraz 500 tys. EUR dla projektów nienwestycyjnych.

Jako Operator Programu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje cykl jednodniowych szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas szkoleń omówione zostaną:

·         założenia Programu,

·         zasady aplikowania o środki,

·         metodyka wyliczania dofinansowania w projektach objętych pomocą publiczną operacyjną i inwestycyjną,

·         rozwój widowni w projektach nieinwestycyjnych,

·         kwestie pozyskiwania partnerów z Państw-Darczyńców. 

Szkolenia odbędą się w Warszawie w godzinach 10:00-16:00 w dniach:

- 27,28 listopada dla instytucji planujących aplikować o środki w projektach inwestycyjnych

- 29,30 listopada dla instytucji planujących aplikować o środki w projektach nieinwestycyjnych

Termin przyjmowania zgłoszeń na szkolenia mija 14 listopada br. o godzinie 16:00

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, w tym zasady udziału w szkoleniu, zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem:  http://mkidn.gov.pl/pages/posts/ruszyl-nabor-na-szkolenia-dla-potencjalnych-wnioskodawcow-programu-kultura-8919.php

Więcej informacji na temat Mechanizmu Finansowego EOG można znaleźć pod adresem: http://www.eog.gov.pl/ oraz https://eeagrants.org/ 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych do udziału w nowym naborze organizowanym przez Instytut Szwedzki. Dotyczy on tzw. funduszu zalążkowego dla projektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze objętym Partnerstwem Wschodnim.  Projekty powinny wpisywać się w cele i priorytety Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Nabór skierowany jest do organizacji, które chciałby rozwinąć współpracę dotycząca zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego lub społecznego wokół Bałtyku.

 

Podstawowe informacje o naborze:

- główny wnioskodawca powinien pochodzić ze Szwecji

- aplikować mogą  podmioty z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Szwecji i Ukrainy

- wniosek musi obejmować przynajmniej trzy podmioty z trzech różnych państw uprawnionych do pomocy

- projekt może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy

- projekt może ubiegać się o środki 100 000 SEK do 500 000 SEK

- termin składania wniosków: od 1 listopada 2018 roku do 5 marca 2019 roku

Instytut Szwedzki jest instytucją publiczną, której głównym celem jest promocja Szwecji i budowanie zaufania do tego kraju  na całym Świecie. Działa w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i biznesu, dążąc do wzmocnienia współpracy  i promowania rozwoju. Instytut oferuje programy przywództwa (leadership programmes), stypendia oraz  system  grantów  mających na celu rozwój aktywnych
i trwałych sieci, procesów wzajemnego uczenia się poprzez spotkania, edukację i doświadczenia kulturalne.

Więcej informacji o naborze na stronie Instytutu:

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach szkoleniowych organizowanych przez Instytut Szwedzki w ramach inicjatywy Baltic Leadership Programme.  Szkolenia skierowane są do instytucji z państw nadbałtyckich w tym Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Danii, Szwecji, oraz wybranych regionów niemieckich (Brandenburgii, Meklemburgii Pomorza-Przedniego, Szlezwik Holsztyn oraz Hamburga). Trwający nabór dotyczy dwóch programów szkoleniowych:

  • Poświęconego młodzieży i biogospodarce – program skierowany jest do organizacji młodzieżowych (skupiających osoby do 30 roku życia) angażujących się w zagadnienia bioekonomii oraz instytucji zajmujących się biogospodarką. W ramach realizowanych przedsięwzięć Instytut Szwedzki pokrywa koszty szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia
    oraz w przypadku organizacji młodzieżowych dojazdu.  Termin zgłoszeń mija 22 sierpnia br.  Szczegóły oferty na stronie Instytutu Szwedzkiego.
  • inteligentnych specjalizacji – program skierowany do przedstawicieli organizacji zajmujących się inteligentnymi specjalizacjami zarówno na poziomie krajowym, jak
    i regionalnym. Szkolenie będzie koncentrować się na rozwijaniu międzyregionalnych łańcuchów wartości (systemu podmiotów gospodarczych kooperujących ze sobą w danym sektorze) oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie Morza Bałtyckiego. Instytut Szwedzki pokrywa koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia. Termin zgłoszeń mija 19 sierpnia br. Szczegóły oferty na stronie Instytutu Szwedzkiego.

Instytut Szwedzki jest instytucją publiczną, której głównym celem jest promocja Szwecji i budowanie zaufania do tego kraju  na całym Świecie. Działa w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i biznesu, dążąc do wzmocnienia współpracy  i promowania rozwoju. Instytut oferuje programy przywództwa (leadership programmes), stypendia oraz  system  grantów  mających na celu rozwój aktywnych
i trwałych sieci, procesów wzajemnego uczenia się poprzez spotkania, edukację i doświadczenia kulturalne.

W tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu Regio Stars, tj. najlepszych europejskich inicjatyw w dziedzinie rozwoju regionalnego, nominowany został projekt pt. „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy Kętrzyn i okręgu miejskiego Oziersk” z udziałem beneficjenta z naszego regionu.

Spośród 102 aplikacji wyłoniono 21 projektów w pięciu kategoriach: a) Wspieranie Inteligentnych Projektów Przemysłowych; b) Osiągnięcie Zrównoważonego rozwoju dzięki niskiej emisji dwutlenku węgla; c) Tworzenie Lepszego Dostępu do Usług Publicznych; d) Rozwiązywanie Problemów Związanych z Migracją; e) Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe. W każdej z tych kategorii wybrany zostanie przez komisję ekspercką jeden projekt, który wykaże się szczególnie innowacyjnym charakterem, wpływem na otoczenie, trwałością oraz partnerstwem.

 Projekt z województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Zdrowie jest najważniejsze” był realizowany przy wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Jego celem był rozwój współpracy między województwem warmińsko-mazurskimi i obwodem kaliningradzkim, ukierunkowany na poprawę zdrowia obywateli oraz zwiększenie dostępu mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast do usług medycznych, które zdiagnozowano na wybranym obszarze jako  ograniczone i trudno dostępne. Działania projektu przyczyniły się zarówno do zwiększenia liczby przebadanych osób, jak również do odnowienia Gminnego Punktu Medycznego w Parczu oraz Szkolnego Gabinetu Pielęgniarskiego w Biedaszkach i zakupu dodatkowego sprzętu dla gabinetów lekarskich oraz izby pielęgniarek w Kętrzynie i szpitalu w Oziersku.

Już dziś można głosować na swoich faworytów konkursu pod adresem: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/

Projekt, który uzyska najwięcej głosów uzyska Nagrodę Publiczności.

Głosy można oddawać do północy 7 października 2018 r. Zachęcamy do wsparcia projektu „Zdrowie jest najważniejsze” zrealizowanego w naszym województwie przez Gminę Kętrzyn !”