Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Sail of Papenburg” 2018. Nagroda w ww. konkursie wyróżnia szczególne osiągnięcia o charakterze kulturowym, ekonomicznym, instytucjonalnym, środowiskowym oraz społecznym z obszarów objętych współpracą transgraniczną. Uhonorowane mogą zostać zarówno programy i strategie, jak również projekty, przyczyniające się do rozwoju współpracy trangranicznej, a które mogą stanowić doskonały przykład dla przyszłych działań w regionach przygranicznych.

Motto przyświecające tegorocznej edycji konkursu to: „Edukacja i zatrudnienie w regionach transgranicznych”.

Konkurs skierowany jest do organizacji, które mają na celu pobudzenie bezpośredniej współpracy sąsiedzkiej wzdłuż granicy krajowej, wśród których znajdą się w szczególności zinstytucjonalizowane stowarzyszenia transgraniczne (np. Euroregiony i podobne struktury). Członkostwo w Unii Europejskiej lub w SERG nie jest wymagane.

Wręczenie nagrody głównej będzie miało miejsce podczas Rocznej Konferencji SERG, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2018 r. w Oulu (Finlandia).

Formularz aplikacyjny oraz regulamin konkursu znajdują się pod adresem: www.aebr.eu.

Formularze zgłoszeniowe wypełnione w języku angielskim należy przesyłać do dnia 15 lipca 2018 r.

1 lutego 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na projekty pilotażowe b-solutions dla partnerstw transgranicznych oraz instytucji wewnątrz struktur Unii Europejskiej z zakresu likwidacji barier przygranicznych, których tematyka wiązać się będzie z kwestiami zatrudnienia, zdrowia, transportu, wielojęzyczności, czy też współpracy instytucji. Projekty te mogą trwać maksymalnie 15 miesięcy, a ich dofinansowanie może sięgać do 20 tys. euro.

Posiłkując się wybranymi kryteriami (tj. wysoka wartość demonstracyjna i potencjał do powielania), spośród złożonych wniosków Komisja Europejska wybierze do dofinansowania 20 projektów pilotażowych, które będą stanowić podstawę badania innowacyjnych sposobów na rozwiązanie problemów związanych z granicami.

Termin składania wniosków mija 30 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej https://www.b-solutionsproject.com

 

Biuro Mechanizmów Finansowych ogłosiło pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach nowego Funduszu Współpracy Regionalnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszy Norweskich. Konkurs dotyczy Funduszu Współpracy Regionalnej.

Nabór obejmuje wszystkie pięć priorytetowych sektorów funduszy EOG i funduszy norweskich:

  • Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność,
  • Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa,
  • Środowisko, energia, zmiana klimatu i niskoemisyjna gospodarka,
  • Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i podstawowe prawa i wolności,
  • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

W projektach wymagane jest partnerstwo podmiotów z co najmniej trzech krajów, w tym co najmniej dwóch państw-beneficjentów (tj. Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia). Dodatkowo projekty mogą obejmować 10 krajów pozaunijnych, które graniczą z krajem beneficjentem.

Łączna kwota dostępna na to działanie wynosi 31,89 milionów euro, z czego 15 milionów jest dostępnych w ramach obecnego naboru wniosków. Minimalne dofinansowanie projektu wynosi 1 000 000 euro. Nie określono kwoty maksymalnej.

Termin składania wniosków upływa 1 lipca 2018 r. o godz. 12:00 (czasu obowiązującego w Brukseli). Rozpoczęcie realizacji projektów przewidziane jest na początek 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać na stronie internetowej

https://eeagrants.org/regionalcooperation

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: Przegląd możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Interreg Południowy Bałtyk i Interreg Europa  oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa: Polska-Rosja.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich instytucji z podregionu elbląskiego zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach omawianych programów.

Termin i miejsce: 1 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 12:45.

Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Warunki uczestnictwa:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do  26 lutego 2018 r. do godz. 12:00,
  2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak organizator (Lokalny Punkt Informacyjny) ponosi koszty organizacji, także za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania

Pierwsza część spotkania dotyczyła będzie programów Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz Interreg Europa 2014-2020. Informacji o programach udzieli pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego działającego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - Pan Karol Ostrowski.

W drugiej części spotkania przedstawione zostaną możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Informacje przekaże przedstawiciel  Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – Pan Miłosz Wielgat.

Więcej informacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: tel. (55) 620-09-13/14/16 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

program-spotkania.doc

formularz-zgloszeniowy.doc

Strategie makroregionalne Unii Europejskiej są skutecznymi narzędziami, które pozwalają państwom położonym w określonym terytorium na wspólne rozwiązywanie problemów i kompleksowe wykorzystanie ich potencjału rozwojowego. Województwo Warmińsko-Mazurskie od wielu lat aktywne we współpracy bałtyckiej zaangażowane jest w Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, najstarszą i najbardziej rozwiniętą makrostrategię w UE.

Głównym celem zainicjowanej w 2009 r. Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) jest zacieśnienie współpracy państw i regionów w obszarze Bałtyku oraz zdynamizowanie procesów rozwojowych, które pojawiły się wraz z rozszerzeniem UE. Morze Bałtyckie, stanowiące centralny element obszaru objętego Strategią jest czynnikiem spajającym cały region, stanowiąc wspólny zasób środowiskowy i ekonomiczny. Jednocześnie Morze Bałtyckie stawia wyzwania w wymiarze transnarodowym, m.in. w odniesieniu do ochrony środowiska, transportu morskiego, czy zrównoważonego rozwoju. W ramach Strategii Bałtyckiej Województwo Warmińsko-Mazurskie skupia swoją aktywność m.in. na ochronie wód Zalewu Wiślanego oraz rozwoju korytarzy transportowych, m.in. Rail i Via Baltica łączących makroregion z Europą i Światem.  

Obok tzw. Strategii Bałtyckiej na poziomie unijnym funkcjonują jeszcze  trzy  makrostrategie: Dunajska, Adriatycko-Jońska i Alpejska, które nie obejmują Polski. 

Więcej ciekawych informacji w języku polskim na temat Strategii Bałtyckiej i pozostałych makrostrategii znaleźć można pod linkiem: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/mrs_factsheet_pl.pdf