Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (Komisji Europejskiej, KE) w dniu 15 grudnia 2015 r., uruchomiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA).

Inicjatywa UIA wspiera innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i jest nowym instrumentem KE stworzonym w celu zapewnienia wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie.

Beneficjentami mogą zostać władze miast liczących ponad 50 000 mieszkańców lub partnerstwa władz samorządowych, których łączna liczba mieszkańców przekracza 50 000.

Każdy projekt może otrzymać współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 5 mln euro, a jego wdrożenie musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Maksymalna stopa współfinansowania wynosi 80%. Budżet pierwszego naboru wynosi 80 mln EUR.

Trwający obecnie nabór koncentruje się na czterech obszarach tematycznych powiązanych z agendą miejską UE:

  • Ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast),
  • Integracja imigrantów oraz uchodźców,
  • Transformacja energetyki,
  • Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r.

W styczniu i lutym 2016 r., dla zainteresowanych udziałem w naborach, odbędą się cztery spotkania informacyjne organizowane w Brukseli, Rydze, Rzymie oraz w Krakowie.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu organizowanym 3 lutego w Krakowie. Rejestracja otwarta jest na stronie: http://www.uia-initiative.eu/en/krakow-applicant-seminar.

Zapraszamy również do zapoznania się z wymaganiami i dokumentami aplikacyjnymi na stronie inicjatywy: http://www.uia-initiative.eu/fr/node/5.

Więcej informacji na temat inicjatywy Urban Innovative Actions znajdą Państwo na stronie: http://www.uia-initiative.eu/.

Jubileusz 25-lecia Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG był okazją do omówienia przez Radę Unii Europejskiej wkładu INTERREGu w realizację celów polityki spójności UE.

Przedstawiciele 28 krajów członkowskich, którzy spotkali się 18 listopada w Brukseli, podkreślili pozytywną rolę, jaką INTERREG dotychczas odegrał w umacnianiu regionalnej integracji oraz w realizacji priorytetów Strategii Europa 2020, przyjmując Konkluzje Rady w sprawie 25-lecia INTERREG: wkład inicjatywy na rzecz celów polityki spójności. Jej główne wnioski to:

  • programy INTERREG odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu potencjału gospodarczego, społecznego i terytorialnego regionów, w szczególności w regionach przygranicznych, gdzie osiągnięcie spójności jest szczególnie trudne, sprzyjają zwiększaniu ich konkurencyjności, zwłaszcza poprzez wspieranie synergii między strategiami inteligentnej specjalizacji, współpracę klastrów, rozwój sieci innowacji i ponadgraniczny rozwój nowych przemysłowych łańcuchów wartości;
  • INTERREG stanowi ważne narzędzie służące wzmacnianiu integracji regionalnej w regionach najbardziej oddalonych i w obszarach słabo zaludnionych w regionach wysuniętych najbardziej na północ;
  • Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), może wnieść znaczny wkład w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz jako integralna część polityki spójności, wzmacniając regionalną integrację w większych obszarach funkcjonalnych oraz wspierając pomyślną realizację istniejących i przyszłych unijnych strategii makroregionalnych, a także innych ogólnounijnych strategii sektorowych;
  • Komisja Europejska, państwa członkowskie i wszystkie inne podmioty w UE powinny zapewnić odpowiednią widoczność, komunikację i podnoszenie świadomości celów i wyników programów INTERREG, zwiększać synergię z innymi programami w ramach polityki spójności przy jednoczesnym propagowaniu lepszej kapitalizacji wyników współpracy terytorialnej poprzez przenoszenie ich do krajowych i regionalnych polityk i programów.

Podkreślono, że dotychczasowe doświadczenia i wnioski dotyczące współpracy w ramach inicjatywy INTERREG wskazują na wniesienie przez programy EWT wartości dodanej. Koncentruje się ona wokół zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzez inicjowanie dodatkowych wspólnych podejść, oparte na współpracy procesy i rozwiązania w zakresie rozwoju, wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego i rozwiązywanie problemów przekraczających granice państwowe, takich jak problemy związane z łącznością, środowiskiem, zdrowiem i zmianą klimatu. Ponadto w aspekcie kulturowym i instytucjonalnym widoczny jest wpływ współpracy INTERREG na tworzenie kultury współpracy między organizacjami i indywidualnymi osobami z całej Europy, wprowadzenie europejskiej perspektywy do codziennej działalności administracji publicznej wszystkich szczebli, inicjowanie nowych wzorców współpracy pomiędzy regionami i władzami lokalnymi z różnych krajów UE i spoza UE, co umożliwia tworzenie znacznego zasobu nowej wiedzy i przyczynia się do lepszego zrozumienia między kulturami i społecznościami w Europie.

Konkluzje Rady UE wskazały również na niepodważalny oddziaływanie INTERREGU w aspekcie politycznym, poprzez wspieranie pokoju, stabilności i regionalnej integracji w UE i poza nią, w ramach polityki rozszerzenia i sąsiedztwa, oraz na całym świecie.

Lista Programów Interreg realizowanych w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się na stronie.

Kosultacje dotyczące problemów transgranicznych

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie usuwania barier w regionach przygranicznych. Można wziąć w nich udział do dnia 21.12.2015 r. poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety.

Od 25 lat Unia Europejska promuje współpracę transgraniczną za pomocą inicjatywy Interreg. Dzięki temu instrumentowi udało się rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się obszary przygraniczne, ale część z nich wciąż pozostaje aktualna.

Celem ogłoszonych konsultacji jest pomoc w zgromadzeniu opinii i doświadczeń na temat zidentyfikowanych barier, aby uzyskać jak największą wiedzę co do skali problemów i dowiedzieć się, jak wpływają na sytuację mieszkańców (w tym przedsiębiorców) regionów przygranicznych.

W konsultacjach mogą wziąć udział m.in. mieszkańcy obszarów przygranicznych (w państwach członkowskich UE oraz na granicy z krajami EFTA-EOG), władze krajowe, regionalne i lokalne, organy międzyrządowe i instytucje pozarządowe, instytucje akademickie, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgraniczną.

Link do elektronicznej ankiety w języku polskim oraz szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdują się na stronie http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/consultations/overcoming-obstacles-border-regions.

Konsultacje potrwają do dnia 21.12.2015 r. Ich wyniki zostaną opublikowane w Internecie, a także uwzględnione w badaniu, którego celem jest opracowanie praktycznych wskazówek dotyczących znoszenia barier transgranicznych przez państwa UE i kraje partnerskie.